TTLV: Thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 11:58

1. Họ và tên học viên: Diệp Đức Cường
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/3/1970
4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng ứng dụng; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. LẠI QUỐC KHÁNH
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài luận văn hướng đến nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy mặt tích cực, hạn chế những tiêu cực của tôn giáo, tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra theo pháp luật, phù hợp với xu thế vận động, phát triển của xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay.
 Kết quả nghiên cứu đề tài đạt được: hệ thống hóa, phân tích một cách toàn diện những nội dung về thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; phân tích thực trạng thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang từ năm 2018 đến năm 2022, làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang, tầm nhìn đến năm 2035.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Đề tài có tính thực tiễn, có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu về thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo nói chung ở Việt Nam hiện nay.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng trong nghiên cứu về thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đề tài là nguồn tài liệu tham khảo đối với các nghiên cứu khoa học liên quan đến thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Hoạt động thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo với mục tiêu quản lý tốt, đạt được những mục tiêu của Nhà nước đề ra trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành. Tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có sự đa dạng về dân tộc và tôn giáo. Vấn đề tín tín ngưỡng, tôn giáo luôn mang tính nhạy cảm nhất định, luôn đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới đối với các cơ quan quan thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nên chủ đề của đề tài vẫn còn những góc cạnh cần được tiếp tục nghiên cứu sâu trong thời gian tới như: nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; giải pháp đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc hoạt động thực thi pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay,…
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS


1. Student's full name: Diệp Đức Cường
2. Gender: Male
3. Date of birth: March 15, 1970
4. Place of birth: Kien Giang
5. Student recognition decision No: 2704/QD-XHNV dated 24/12/2020
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Law enforcement of belief and religion in Kien Giang province today
8. Specialization: Applied-oriented religious studies; Code: 8229009.01
9. Scientific supervisor: Assoc., PhD. LẠI QUỐC KHÁNH
10. Summary of the results of the thesis:
The thesis topic aims to improve the effectiveness of law enforcement on belief and religion in order to ensure the right to freedom of belief and religion; develop the positive side, limit the negatives of religion, make conditions for belief and religious activities to take place according to the law, in line with the trend of social mobilization and development in the province. Kien Giang today.
 Research results achieved: systematize and comprehensively analyze the contents of law enforcement on belief and religion; analyzing the actual situation of law enforcement on belief and religion in Kien Giang province from 2018 to 2022 , clarifying achievements, limitations and causes; develop solutions to improve the efficiency of law enforcement on belief and religion in Kien Giang province, with a vision to 2035.
11. Practical applicability:
The topic is practical and meaningful for the study of law enforcement on beliefs and religions in general in Vietnam today.
The research results of the topic can be applied in the study of law enforcement of beliefs and religions in Kien Giang province in particular and the Mekong Delta in general. The topic is a reference source for scientific researches related to law enforcement on belief and religion in general and law enforcement on belief and religion in Kien Giang province today.
12. Further research directions:
Law enforcement activities on belief and religion with the goal of good management, achieve the goals set by the State on the basis of current law provisions. Kien Giang province is one of the provinces in the Mekong Delta with ethnic and religious diversity. The issue of belief and religion is always sensitive, always posing new requirements and tasks for law enforcement agencies on belief and religion, so the topic of the topic is still controversial. Aspects that need to be further studied in depth in the coming time, such as: research on issues arising in law enforcement on belief and religion; solutions to fight against false claims and distortions in law enforcement activities of belief and religion in Vietnam today,...
13. Published works related to the thesis: 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây