TTLV: Đình làng Kỳ Sơn và Lễ hội rước lợn Ông Bồ trong phát triển du lịch ở Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Thứ ba - 16/03/2021 22:02

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Lượn                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/04/1995                                       4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học (Thời gian kéo dài: từ ngày 05/12/2020 đến ngày 04/06/2021)

7. Tên đề tài luận văn: Đình làng Kỳ Sơn và Lễ hội rước lợn Ông Bồ trong phát triển du lịch ở Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Việt Nam học ;                                   Mã số: 8310630.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Nguyệt, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã phân tích rõ các đặc điểm, chức năng và vai trò của kiến trúc và di tích Đình làng Kỳ Sơn và Lễ hội rước lợn Ông Bồ nói riêng.

- Luận văn đã đánh giá những giá trị tiêu biểu của Di tích đình làng Kỳ Sơn và Lễ hội rước lợn Ông Bồ.

- Luận văn đã đánh giá và nêu lên những thực trạng về việc khai thác, phát triển di tích đình làng và lễ hội gắn với hoạt động du lịch hiện nay.

- Luận văn đã đưa ra những hướng khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích Đình làng Kỳ Sơn và Lễ hội rước lợn Ông Bồ trong phát triển du lịch huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp thêm một tài liệu tham khảo, tư liệu nghiên cứu cho những sinh viên chuyên ngành Văn hóa du lịch. Đồng thời đề tài cũng là một cơ sở khoa học để các cấp, các ngành, các nhà kinh doanh du lịch và các cá nhân liên quan đề ra những giải pháp, chiến lược cũng như những hướng đi khác để góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của di tích đình làng và lễ hội, khai thác có hiệu quả và bền vững trong hoạt động phát triển du lịch huyện Kiến Thụy.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Vu Thi Luon                           2. Sex: Female

3. Date of birth: April 19, 1995                    4. Place of  birth: Hai Phong city

5. Admission decision number:  3617/2018/QĐ-XHNV, Dated 4th Demcember 2018 of Headmaster of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: Decision to prolong the study period of graduate students

(Duration: from December 5, 2020 to June 4, 2021)

7. Official thesis title: Ky Son Temple and the pig Ong Bo parade festival in developing tourism at Kien Thuy, Hai Phong city.

8. Major: Vietnamese studies                              Code: 8310630.01

9. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Thi Nguyet, Faculty of Vietnamese Studies and Language, University of Social Sciences and Humanities, VNU, Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis has clearly analyzed the features, functions and roles of Ky Son Temple and the pig Ong Bo parade festival in particular.

- The thesis has evaluated the typical values of Ky Son Temple and the pig Ong Bo parade festival.

- The thesis has evaluated and raised the current situation of the exploitation and development of village vestiges and festivals associated with current tourism activities.

- The thesis has given directions to exploit, preserve and promote the values of Ky Son Temple and the pig Ong Bo parade festival in developing tourism at Kien Thuy, Hai Phong city.

11. Practical applicability: The research results of the thesis will contribute a reference, research documents for students majoring in Tourism Culture. At the same time, the topic is also a scientific basis for all levels, industries, tourism businesses and relevant individuals to propose solutions, strategies as well as other directions to contribute to conservation. preserve and promote the values of village communal relics and festivals, effectively and sustainably exploit tourism development activities in Kien Thuy district.

12. Further research directions: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây