TTLV: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm - 13/04/2023 04:04
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Trang                       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/9/1986
4. Nơi sinh:  Hạ Long – Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Long - Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương đầu tiên của luận văn tập trung hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng, vai trò của sản phẩm du lịch đặc trưng trong hoạt động du lịch, các nguyên tắc và quy trình xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Qua đó, khẳng định, việc nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng tại một điểm đến là quan trọng và cần thiết nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. Bằng phương pháp khảo sát thực tế/nghiên cứu thực địa, thu thập và tổng hợp tư liệu, phỏng vấn chuyên gia luận văn chương 2 đã đi sâu vào đánh giá thực trạng tiềm năng du lịch và hoạt động du lịch của thành phố Móng Cái trong đó tập trung đánh giá những hiện trạng xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch của thành phố Móng Cái giai đoạn 2017 - 2021, nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong khai thác phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương và đặt ra những vấn đề cần giải quyết nhằm khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch hiện có và tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Móng Cái trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tại chương 3 luận văn cũng đã nêu ra một số định hướng, quan điểm và đề xuất phát triển một số sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Móng Cái, mục tiêu phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị nhằm góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh “ven biên, ven biển, ven sông”.
Từ những nghiên cứu đề xuất trên có thể thấy muốn phát triển và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng phải gắn tài nguyên du lịch đặc trưng của điểm đến, bên cạnh đó là việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, điểm tham quan, xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển nguồn nhân lực. Công tác phát triển sản phẩm du lịch cần được quan tâm chú trọng như một chiến lược của phát triển du lịch nhằm nâng cao chất lượng tại điểm đến, tạo sức cạnh tranh về du lịch trong thu hút thị trường khách nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong thoạt động du lịch, đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư, liên kết phát triển sản phẩm du lịch để tạo ra những sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa của địa phương.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn đã phân tích các điều kiện để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng ở thành phố Móng Cái cũng như tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch tại đây. Những kết quả nghiên cứu có thể giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham khảo,  đưa ra những chủ trương, chính sách và biện pháp để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Móng Cái.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu phát triển xây dựng thương hiệu du lịch Móng Cái.
13. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng ở thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đăng trên Tạp chí Du lịch tháng 4/2023
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Thu Trang                            2. Sex: Female
3. Date of birth: September 29th, 1986                
4. Place of birth: Quang Ninh Province
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV; Dated: December 24th, 2020, by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in the educational process:
7. Official thesis title: “Research development on typical tourism products in Mong Cai city, Quang Ninh province.”
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Pham Hong Long - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis:
The first chapter of the thesis focuses on systematizing several theoretical issues on tourism products and typical tourism products, the role of typical tourism products in tourism activities, and principles and processes for developing standard tourism products. Thereby, it is affirmed that the research on developing typical tourism products in a destination is essential to satisfy the needs of tourists. By the method of actual survey/field research, collecting and synthesizing documents, and interviewing experts, the content in chapter 2 focuses depth on assessing the status of tourism potential and tourism activities of Mong Cai city, focusing on evaluating the current situation of construction and exploitation of tourism products of Mong Cai city in the period of 2017 - 2021, raise advantages and disadvantages in exploiting and developing typical tourism products in the locality and raise issues to be solved to effectively use existing tourism products and push for investment and orientation to build typical tourism products of Mong Cai city in the future. In chapter 3, the thesis also mentions some directions, viewpoints, and proposals to develop typical tourism products of Mong Cai city, to develop city tourism in the future. At the same time, the proposal aims to promote the local tourism industry to create commensurate with the potentials and strengths of "borderline, coastal and riverside.”
From the above-proposed studies, developing and building typical tourism products must be associated with attach specific tourism resources of the destination, beside the investment in technical infrastructure, services, attractions, tourism promotion, and human resource development. The development of tourism products should be focused on as a strategy of tourism development to improve the quality of destinations and create competitiveness in tourism in attracting domestic and international tourist markets. In addition, it is necessary to improve the efficiency of government management in tourism activities, step up the planning for developing tourism products, attract investment and link tourism product development to create tourism products with local cultural characteristics.
it is necessary to
11. Applicability in practice: The thesis analyzed the conditions for developing typical tourism products in Mong Cai city and the current situation of tourism activities here. The research results can help managers and tourism enterprises in Quang Ninh province to refer to and propose guidelines, policies, and measures to develop typical tourism products of Mong Cai city.
12. Further research directions: Research development to build Mong Cai tourism brand.
13. Published works related to the thesis: Solutions to develop typical tourism products in Mong Cai city (Quang Ninh province) published in the travel magazine April 2023.

 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây