TTLV: Quan niệm của Nguyễn Dữ và Nguyễn Du về người phụ nữ

Thứ sáu - 09/04/2021 04:58
1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM        2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/09/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm của Nguyễn Dữ và Nguyễn Du về người phụ nữ.
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan - Giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, Phân tích, khái quát các điều kiện và tiền đề hình thành quan niệm của Nguyễn Dữ và Nguyễn Du về người phụ nữ.
Thứ hai, làm rõ những nội dung, đặc điểm, giá trị và hạn chế trong quan niệm của Nguyễn Dữ và Nguyễn Du về người phụ nữ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam nói chung và lịch sử tư tưởng triết học giai đoạn XVI – đầu thế kỷ XIX nói riêng.
Luận văn và kết quả nghiên cứu của nó có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XIX; tư tưởng của Nguyễn Dữ và  Nguyễn Du.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu về quan niệm người phụ nữ của một số nhà tư tưởng tiêu biểu khác như Đặng Trần Côn, Hồ Xuân Hương. Từ đó chỉ ra được nội dung, đặc điểm của sự chuyển biến trong quan niệm về người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn thế kỷ XVI – XIX.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                                                                         
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN TH HONG TAM                       2. Sex: Female
3. Date of birth: 02/09/1996                                           4. Place of birth: HaNoi      
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV Dated: 26th November 2019
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: Conceptions about women by Nguyen Du and Nguyen Du.
8. Major: Philosophy                                               Code: 8229001.01 
9. Supervisors: Ph.D Nguyen Thi Lan – Lecturer of Faculty of Philosophy, Hanoi University of Social Sciences and Humanities.
10. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, Analyzing and generalizing the conditions and premise for forming Nguyen Du and Nguyen Du's conceptions about women.
Second, clarify the contents, characteristics, values and limitations of Nguyen Du and Nguyen Du's conceptions about a woman.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis contribute to the study of the history of Vietnamese philosophical ideas in general and the history of philosophical ideas in the sixteenth - early nineteenth century in particular.
Thesis and its research results can be a reference for Researching and teaching Vietnamese history of thought in the sixteenth century - early nineteenth century; Thought of Nguyen Du and Nguyen Du.
12. Further research directions:
            Research on perception of a woman by some other typical thinkers such as Dang Tran Con, Ho Xuan Huong. From that point out the content and characteristics of the change in perceptions about Vietnamese women in the sixteenth - nineteenth centuries.
13. Thesis-related publications: No.
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây