TTLV: Tổ chức và hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học ở Hà Nội

Thứ ba - 13/04/2021 22:15
1. Họ và tên học viên:  ĐẶNG THỊ HỢP
2. Giới tính: Nữ                                                        3. Ngày sinh: 22/7/1981
4. Nơi sinh: Đống Đa, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3671/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn lần 1, 06 tháng (05/12/2020 đến 04/6/2021)
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức và hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học ở Hà Nội
8. Chuyên ngành: Khoa học thông tin - thư viện
9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
1) Nghiên cứu lý luận về thư viện thân thiện và trình bày đặc điểm giáo dục tiểu học Thành phố Hà Nội, đặc điểm thư viện các trường tiểu học của Thủ đô trong bối cảnh trường học hạnh phúc hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần phát triển năng lực toàn diện và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.      
2) Từ cơ sở các yếu tố cấu thành của thư viện thân thiện trong trường phổ thông, luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu thực trạng các mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên và khách quan tại một số thư viện thân thiện trong trường tiểu học ở Hà Nội. Cụ thể với các vấn đề từ cơ cấu tổ chức, chính sách, tổ chức các nguồn lực cho đến các hoạt động: lập kế hoạch, bài trí trong thư viện, phân loại mã màu, các hình thức tổ chức thư viện thân thiện, các hoạt động ngoại khóa cho đến sự phối hợp tham gia giữa các bên liên quan.
3) Thông qua kết quả đối chiếu, so sánh giữa các mẫu khảo sát, với phân tích SWOT, luận văn đã đánh giá, tìm ra những bất cập còn tồn tại ở một số trường; từ đó làm luận cứ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thư viện thân thiện trong trường tiểu học thành phố Hà Nội, thực hiện đúng chủ trương, phương châm hành động của sự nghiệp thư viện phổ thông ngành Giáo dục Hà Nội “Chuẩn hóa - Thân thiện - Hiện đại  đáp ứng hội nhập quốc tế”.
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu thực tiễn từ các mẫu khảo nghiệm tại một số trường tiểu học đại diện khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội, cùng với các nhóm giải pháp, sẽ là tài liệu tham khảo giúp cán bộ quản lý giáo dục cấp Sở Giáo dục&Đào tạo, Phòng Giáo dục&Đào tạo, lãnh đạo nhà trường, các giáo viên thư viện đề ra chính sách thúc đẩy, triển khai sâu rộng và đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thư viện thân thiện trong trường tiểu học Thành phố Hà Nội nói riêng và trường tiểu học trên cả nước nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Đặng Thị Hợp (2014), Xây dựng thư viện thân thiện trong các trường TH và THCS tại Hà Nội, Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành do Hội đồng khoa học ngành - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chứng nhận, tháng 10 năm 2014.
Đặng Thị Hợp (2021), Nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thư viện thân thiện trong các trường tiểu học Thành phố Hà Nội, Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường do Hội đồng khoa học Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội công nhận đề nghị lên cấp Ngành GD&ĐT Hà Nội, tháng 4 năm 2021.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student’s Full name : Dang Thi Hop
2. Gender: Female
3. Date of birth: 22/7/1981
4. Place of birth: Dong Da District, Ha Noi
5. The decision to recognize the student numbered 3671/2018/QĐ-XHNV-SĐH on December 4th, 2018 by the Headmaster of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: First extension, 06 months (December 5th, 2020 - June 4th, 2021)
7. Title of dissertation: Organization and practices of sustainable libraries in Hanoi’s primary schools
8. Major: Library Science
9. Code: 8320201.01
10. Scientific instructor: Associate professor, Dr. Nguyen Thi Lan Thanh
11. A Summary of the thesis’ results:
1) Theoretical research on sustainable libraries and presenting the characteristics of elementary education in Hanoi as well as Hanoi’s elementary schools’ libraries considering the current trend of school promoting students’ wellness, fulfilling the demand for reformations of K-12 education, contributing to develop students’ overall capability and reading culture.
            2) On the basis of elements that form sustainable libraries in elementary and secondary schools, the dissertation focuses on surveying and analyzing the current situations of randomly chosen and objective samples at some sustainable libraries in Hanoi’s primary schools. Specifically, the dissertation looks into issues ranging from organizing structure, policies, resources management to activities such as planning, library arrangement, color code classification, organization methods of sustainable libraries, extra curricular activities, as well as the coordination of stakeholders.
            3) By comparing and contrasting the samples, along with a SWOT analysis, the dissertation has evaluated and found out some existing problems at the schools, based on which to offer solutions in order to enhance the efficiency of  organizing and operating sustainable libraries in Hanoi’s elementary schools. The dissertation follows the exact motto and directions of promoting school libraries according to Hanoi’s educational goals “Standardized - Sustainable - Modern towards international integration”.
12. Applicability in Practice:
Empirical research results and groups of solutions from the sample of many representative elementary schools in Hanoi and the suburban areas can be used as reference for education supervising officers at Departments and Divisions of Education and Training to put forth new proposals that will promote, widely apply, and synchronize the models to improve the efficiency of organizing and operating sustainable libraries in elementary schools not only in Hanoi but also nationwide.
13. Follow-up research approaches: None
14. Published works related to the thesis:
Dang Thi Hop (2014), Developing sustainable libraries in primary and secondary schools in Ha Noi: Innovative ideas from experience certified by the field’s Science Council - Hanoi’s Department of Education and Training, October 2014.
Dang Thi Hop (2021), Improving the efficiency in managing and organizing sustainable libraries in Hanoi’s primary schools, Innovative ideas from experience acknowledged by the Science Council of Hanoi Training School for Educational Officers and requested for certification by the field’s Science Council - Hanoi’s Department of Education and Training, April 2021.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây