GS.TS Nguyễn Vũ Hảo

Email nguyenvuhao@hotmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Triết học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1958.
 • Email: nguyenvuhao@hotmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học hàm: Giáo sư.                       Năm phong: 2018.
 • Học vị: Tiến sĩ.                             Năm nhận:  2002.
 • Quá trình đào tạo:

1978-1979: Sinh viên Khoa Hóa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1979-1980: Sinh viên Khoa dự bị tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Thanh Xuân, Hà Nội.

1980-1981: Lưu học sinh học tiếng Nga tại Khoa Dự bị, Trường Đại học Tổng hợp Taskent, Cộng hòa Uzbekistan, Liên Xô.

1981-1986: Đào tạo Cử nhân tại Trường Đại học Tổng hợp Rôxtốp, CHLB Nga, Liên Xô. Năm 1986, nhận bằng Cử nhân Triết học đạt loại xuất sắc với điểm tuyệt đối (toàn điểm 5).

1993-1994: Học Tiếng Đức, tại Studienkollege, OSW, Bochum, CHLB Đức.

1994-1997: Đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, Cộng Hòa Liên bang Đức Năm 1997, nhận bằng Thạc sĩ về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học đạt loại xuất sắc.

1998-2002: Đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, Cộng Hòa Liên bang Đức. Năm 2002, nhận bằng Tiến sĩ về Triết học, Khoa học Chính  trị và Đông Nam Á học đạt loại xuất sắc.

10/2010-6/2011: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Trường Đại học Temple, Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ với tính cách là học giả Fulbright.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga (Bằng C); Tiếng Anh (bằng C); Tiếng Đức (Bằng C); Tiếng Pháp (Bằng C).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Triết học phương Tây, Triết học Phương Tây hiện đại, Lịch sử các Học thuyết Chính trị, Triết học Văn hóa và Liên văn hóa.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Nguyen, Vu Hao (2000): Person und Erziehung in der Spätphilosophie Wittgensteins (Person and Education in Wittgenstein’s Later Philosophy), Edition Wissenschaft Reihe Philosophie, Bd 27, Marburg: Tectum Verlag, 140 pp.
 2. Nguyen, Vu Hao: Das  Konzept  vom  Menschen  in  der  Sprachphilosophie  Wittgensteins  -  Die  anthropologischen Grundlagen  für  Erziehung  und  interkulturelles  Verstehen  (The  Conception  of  Human  Being  in Wittgenstein’s  Language  Philosophy  -  Anthropological  Foundations  for  Education  and  Intercultural Understanding), Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2002, 316 pp.
 3. Trinh, Tri Thuc and Nguyen, Vu Hao (ed./2006):  Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông Tây nửa đầu thế kỷ XX - Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2005 (Vietnamese Philosophical Thoughts in the Context of the Introduction of Eastern - Western Thoughts into Vietnam in the first Half of the 20th Century -  Proceedings of International Conference 2005), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Publishers), Hanoi, 447 pp.
 4. Trinh, Tri Thuc and Nguyen, Vu Hao (Co-ed./2006): Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2004 (German Classical Philosophy: Problems of Epistemology and Ethics. Proceedings of the International Conference 2004), Nxb. Chính trị Quốc gia (National Political Publishers), Hanoi, 839 pp.
 5. Nguyen, Anh Tuan, Nguyen, Vu Hao, Do, Minh Hop, Nguyen Quang Hung  (2009): Giáo trinh “triết học cổ điển Đức” (“Textbooks: “German Classical Philosophy”), VNU Hanoi, 450 pp.  
 6. Nguyen, Vu Hao (co-author/2007): Giới thiệu Kinh điển triết học Mác - Lênin (Introduction into the Classical Works of Marxist - Leninist Philosophy), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- Publishers), 278pp.
 7. Nguyen, Vu Hao and Do, Minh Hop (2009): Giáo trình “Lịch sử vấn đề đối tượng triết học” (Textbooks “Object of Philosophy: History of Problem”), VNU Hanoi, 345 pp.
 8. Nguyen, Vu Hao (co-author/2010): Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước (“Building and Development of the Vietnamese Intelligence Resources for the Prosperity of the Country in the 21st Century”), Nxb. Chính trị Quốc gia (National Political Publishers), Hanoi, 475 pp.
 9. Nguyen, Van Khanh, Nguyen, Vu Hao, Lam, Ba Nam, Hoang, Thu Huong and Lai, Quoc Khanh (2012): Nguồn lực trí tuệ Viet Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng (Vietnamese Intelligence Resources - History, Current State and Prospects), Nxb. Chính trị Quốc gia (National Political Publishers), Hanoi, 474 pp.
 10. Nguyen, Vu Hao (co-author/2012): Triết học phương Đông và phương Tây - Vấn đề và cách tiếp cận (Eastern and Western Philosophy - Problems and Approaches), Nxb Chính trị Quốc gia (National Political Publishers), Hanoi, 630 pp.
 11. Nguyen, Vu Hao (2016), Triết học của thế giới đương đại - Luận giải qua các đại hội triết học thế giới - Sách chuyên khảo (Philosophy of the Contemporary World - Commentary through World Congresses of Philosophy (Monographs), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Publishers, Hanoi).
 12. Nguyen, Vu Hao (2016): Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại - Sách chuyên khảo (The Conception of the Human Beings in some Trends of Contemporary Western Philosophy - Monographs), Nxb Thế giới, Hà Nội (World Publishing House, Hanoi).
 13. Nguyen, Vu Hao (2016/Editor and Co-author with Do Minh Hop): Giáo trình Triết học phương Tây hiện đại (Text book Contemporary Western Philosophy), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Publishers, Hanoi).

Chương sách

 1. Nguyen, Vu Hao (Co-author/2014): Giáo trình Lịch sử triết học (Text book History of Philosophy), Nxb Quân đội Nhân dân (People's Army Publishers), Hà Nội, tr. 302-323.
 2.  Nguyen, Vu Hao (2004): Wittgenstein: vom Transzendentalen zum Kulturellen Solipsismus, in: Thomas Mohrs, Andreas Roser und Djavid Salehi (Hrsg.): Die Wiederkehr des Idealismus, NXB Peter Lang, Frankfurt am Main/Berlin, tr. 127-136.
 3. Nguyen, Vu Hao (2005): Sind Konflikte von verschiedenen Religionen in der globalisierten Welt unvermeidbar und unlösbar? (Are Conflicts of Religions Avoidable and Solvable in the Globalized World?, in: Wittgenstein-Studien. Wahr oder tolerant?, No.11, Peter Lang, Frankfurt am Main, 217-230.
 4. Nguyen, Vu Hao (2006): Tư tưởng của Kant về sự thống nhất của nhận thức luận và đạo đức học trong nhân học (Kant’s Thought on the Unity of Epistemology and Ethics in the Anthropology), in: Trinh, Tri Thuc und Nguyen, Vu Hao (Chủ bien/Ed.): Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học - Kỷ Yếu Hội thảo Quốc tế 2004 (German Classical Philosophy: Problems of Epistemology and Ethics. Proceedings of International Conference 2004), National Political Publishers, Hanoi, 155-169.
 5. Nguyen, Vu Hao (2006): Triết học Đức và những ảnh hưởng của nó ở Việt Nam: Vài nét khái lược và suy tư từ giác độ liên văn hóa hóa (The German Philosophy and its Influences in Vietnam: Some general Aspects and Considerations in Intercultural View), in: Trinh, Tri Thuc und Nguyen, Vu Hao (Chu bien/Ed.):  Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông Tây nửa đầu thế kỷ XX - Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2005 (Vietnamese  Philosophical Thoughts in the Context of the Introdution of Eastern - Western Thoughts into Vietnam in the first Half of the 20th Century -  Proceedings of International Conference 2005),  VNU Publishers, Hanoi, 369-384.
 6. Nguyen, Vu Hao (2006): “Conflict between Cultural World Outlooks in the Era of Globalization: Some Reasons and Solutions in Philosophical Viewpoint in the Era of Globalization”, in: Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi (in English), E5, 81-88.
 7. Nguyen, Vu Hao (2007): Intercultural Communication in the Context of Globalization: some Philosophical Problems (in English), Philosophical Journal), N 2, 43-52.
 8. Nguyen, Vu Hao (2006): Phương pháp tiếp cận của triết học so sánh Đông - Tây: Lịch sử vấn đề và triển vọng (Approach of the East - West Comparative Philosophy: History of Problem and Prospect), in: Tạp chí Triết học (Philosophical Journal), N 7, 49-56.
 9. Nguyen, Vu Hao (2007): Tư tưởng triết học của M. Heidegger và ảnh hưởng của nó đến các trào lưu triết học phương Tây thế kỷ XX (M. Heidegger’s Philosophical Thought and its Influences on Trends of the Western Philosophy in the 20th Century), in: Proceedings of International Conference “Issues of Western Philosophy in the 20th Century”, VNU-Publishers, Hanoi, 349-363.
 10. Nguyen, Vu Hao (2007): Quan niệm về cấu trúc của cái tôi: Sự chuyển biến từ Kant và Schopenhauer đến Wittgenstein (The Conception of the Ego Structure: Transformation from Kant und Schopenhauer to Wittgenstein), in: Proceedings of International Conference “Issues of Western Philosophy in the 20th Century”, VNU Publishers, Hanoi, 88-103.
 11. Nguyen, Vu Hao (2007): Triết học phương Tây thế kỷ XX: Phương pháp tiếp cận và các trào lưu chủ yếu (The Western Philosophy in the 20th Century: Approaches and Main Trends), in Proceedings of International Conference “Issues of Western Philosophy in the 20th Century”, VNU-Publishers, Hanoi, 38-46.
 12. Nguyen, Vu Hao (2008): Kiểu tư duy lấy mình làm trung tâm và hạn chế của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa (The Ego-Centric Way of Thinking and its Limitations in the Context of Globalization), in: Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, No 2, 81-88.
 13. Nguyen, Vu Hao (2011):  Tolerance between Cultural World Outlooks in the Globalized World: Its limits and Prospects, the  International  Conference:  “Philosophy  in  the  New  Age  of  Religious  and  Cultural Pluralism”, in Kuala Lumpur, Edited with Introduction by Baharudin Ahmad, International Institute of Islamic Thought and Civilization & International Islamic University, 103-114.
 14. Nguyen, Vu Hao (2012): Triết học Xô viết và những ảnh hưởng liên văn hóa đối với Việt Nam (Soviet  Philosophy  and  its Intercultural Influences on Vietnam), in: Triết học phương Đông và phương Tây - Vấn đề và cách tiếp cận (Eastern and Western Philosophy - Problems and Approaches), Nguyen Quang Hung, Luong Gia Tinh, Nguyen Thanh Binh co-ed., VNU-Publishers, Hanoi, 193-206.
 15. Nguyen, Vu Hao (2012), Giáo dục triết học và kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện nay (Philosophical Education and Experiences for Vietnam today), in: Triết học phương Đông và phương Tây - Vấn đề và cách tiếp cận (Eastern and Western Philosophy - Problems and Approaches), Nguyen Quang Hung, Luong Gia Tinh, Nguyen Thanh Binh co-ed., VNU-Publishers, Hanoi, 611-626.
 16. Nguyen, Vu Hao (2012), Nguồn lực trí tuệ dưới góc nhìn văn hóa (Intelligence Resources in cultural view), in: Triết học phương Đông và phương Tây - Vấn đề và cách tiếp cận (Eastern and Western Philosophy - Problems and Approaches), Nguyen Quang Hung, Luong Gia Tinh, Nguyen Thanh Binh co-ed., VNU-Publishers, Hanoi, 554-571.
 17. Nguyen, Vu Hao (2012), Tính tất yếu và vai trò của nguồn lực trí tuệ đối với sự nghiệp chấn hung đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay (The Necessity and Role of Intelligence Resources for the Prosperity of the Country in the Context of the Current International Integration, Intelligence Resources for the Prosperity of the Country, in: Triết học phương Đông và phương Tây - Vấn đề và cách tiếp cận (Eastern and Western Philosophy - Problems and Approaches), Nguyen Quang Hung, Luong Gia Tinh, Nguyen Thanh Binh co-ed., VNU-Publishers, Hanoi, 572-589.
 18. Nguyen, Vu Hao (2010), Quan niệm về trí tuệ trong lịch sử tư tưởng phương Tây (Conception of Intelligence in the History of Western Thoughts), in: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước (“Development of the Vietnamese Intelligence Resources for the Prosperity of the Country in the 21st Century”), Nguyen Van Khanh ed. in the frame of the State Research Program, 13-28.
 19. Nguyen, Vu Hao, Phan, Thi Thu Hang (2010): Quan niệm về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ và phát huy nguồn lực trí tuệ trong lịch sử tư tưởng phương Đông (The Conception of Intelligence, Intelligence Resources and Development of the Intelligence Resources in the History of  Eastern Thoughts), in: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước (“Development of the Vietnamese Intelligence Resources for the Prosperity of the Country in the 21st Century”), Nguyen Van Khanh ed. - in the frame of the State Research Program - National Political Publishers, Hanoi, 29-44.
 20. Nguyen, Vu Hao (2012), Những vấn đề lý luận chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ và phát huy nguồn lực trí tuệ (General theoretical Issues on Intelligence, Intelligence Resources and Development of the Intelligence Resources), in: Nguồn lực trí tuệ Viet Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng (Vietnamese Intelligence Resources - History, Current State and Prospects), Nguyen Van Khanh ed., National Political Publishers, Hanoi, 23-69.
 21. Nguyen, Vu Hao (2010), Wittgenstein và triết học ngôn ngữ (Wittgenstein and Philosophy of Language, Tạp Chí Văn học Nước ngoài (Journal of Foreign Literature), No 10, 127-150.
 22. Nguyen, Vu Hao (2013): Triết học Áo và ảnh hưởng của nó đến triết học phương Tây đương đại (Austrian Philosophy and its Influences on the Contemporary Western Philosophy), Tạp chí Triết học (Philosophical Journal), No 8, 57-70.
 23. Nguyen, Vu Hao (2013): Đối thoại liên tôn giáo và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay (Religious Dialogue and raised Problems in Vietnam today), In: “Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế (Religions in the Vietnamese Society today, Proceedings of International Conference), Nhà Xuất bản Tôn giáo (Religious Publishers), Hanoi, 256-266.
 24. Nguyen, Vu Hao (2013): Một số quan niệm về nhà nước pháp quyền trong lịch sử tư tưởng phương Tây (Some Conceptions on the Rule of Law in the History of Western Thoughts), in: Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (The Rule of Law: some Theoretical and Practical Problems, College of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi), Nxb. Đại học Quốc gia (VNU-Publishers), Hanoi, 117 -128.
 25. Nguyen, Vu Hao (2012): Quan niệm của J. Habermas về tính hiện đại (J. Habermas’ Conception on Modernity), in: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo hiện nay ở Việt Nam” (Proceedings of International Conference “Modernity and religious life in Vietnam today”), Nxb. Tôn giáo (Religious Publischers), Hanoi, 78-87.
 26. Nguyen, Vu Hao (2012): Hệ thống tổ chức Khoa học Công nghệ của CHLB Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam (Organizational System of Science and Technology in Germany and Experiences for Vietnam), in: Tạp chí Hoạt động Khoa học , Bộ KH&CN  (Journal of Scientific Activities, Ministry of Science and Technology, No 2, 74-77. 
 27. Nguyen, Vu Hao (2013): Đạo đức học phương Tây đương đại: Tổng quan các trào lưu và các vấn đề chủ yếu (The Contemporary Western Ethics: Overview of Trends and Main Issues), Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội (Social Science Information Review), No 4, 32-41.
 28. Nguyen, Vu Hao (2013): Đạo đức học trong một số trào lưu triết học tôn giáo phương Tây đương đại (Ethics in some Trends of the Contemporary Western Philosophy of Religion), in: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (Religious Studies Review), No 6, 1-11.
 29. Nguyen, Vu Hao (2013): Đạo đức học nhân bản phi duy lý - cách tiếp cận độc đáo của triết học phương Tây thế kỷ XX đối với vấn đề con người trong xã hội hiện đại (Anthoropological - irrationalist Ethics - An Original Approach of Western Philosophy in the Twentieth Century to Problems of the Human Being in the Modern Society), in Tạp chí Nghiên cứu con người (Journal Human Studies), No 1, 3-9.
 30. Nguyen, Quang Hung, Nguyen, Vu Hao (2008): Con người và di sản Trần Đức Thảo trong dòng chảy lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XX (Tran Duc Thao - Personality and Heritage in the historical flow of Vietnamese Thoughts in the twentieth Century), in: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Tran Duc Thao: Con người và di sản“ (Proceedings of the International Conference "Tran Duc Thao: Personality and heritage", College of Social Sciences and Humanities, VNU (Hanoi), 12 pp.
 31. Nguyen, Vu Hao (2010): Sự hình thành đạo đức học và một số quan niệm về đạo đức trong lịch sử tư tưởng Hy Lạp cổ đại (Formation of Ethics und some moral  Conceptions in the Thought History of Ancient Greece), in: Đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Proceedings for National Conference “Social Moral in Vietnam at Present: Theoretical and Practical Problems”), College of Social Sciences and Humanities, VNU (Hanoi), 12 pp.
 32. Nguyen, Vu Hao (2010): Triết lý giáo dục của Wilhelm Humboldt (Wilhelm Humboldt’s Philosophy of Education), in: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: “Những định hướng cơ bản của giáo dục Việt Nam thế kỷ XXI” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, tháng 11 năm 2011 (Proceedings of International Conference “The main Orientations of the Education in Vietnam in the 21st Century” organized by the Pedagogical University Hanoi in November 2011, 14 pp.
 33. Nguyen, Vu Hao (2012): Quan niệm về bất bình đẳng xã hội trong lịch sử tư tưởng phương Tây và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay (The Concept of Social Inequality in the History of Western Thoughts and Issues Raised in the Present Context of Globalization), in: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: “Bất bình đẳng trong phát triển: vấn đề và giải pháp của các quốc Đông Á và Đông Nam Á” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Proceedings of the International Conference "Inequalities in Development: Problems and Solutions of the Countries of East Asia and Southeast Asia" organized by College of Social Sciences and Humanities, VNU, Hanoi, 14 pp.
 34. Nguyen, Vu Hao (2012): On the Classification of the Great Thinkers and the Precondition for an Appearance of Great Thinkers in the Southeast Asian Countries, in: Proceedings of International Conference: “The Development of Southeast Asian Historical and Political Discourse”, Bali, Indonesia, 2012, 14 pp.
 35. Nguyen, Vu Hao (2012), Chủ nghĩa Mác phương Tây và những vấn đề đặt ra trong việc nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam hiện nay (Western Marxism and the Issues Raised in its Research and Teaching in Vietnam Today), Proceedings of International Conference “Contemporary Marxist Thoughts”, Ho Chi Minh National Political Academy, Hanoi, 2012, 12 pp.
 36. Nguyen, Vu Hao (2012): Triết lý giáo dục của John Dewey và những điểm gợi mở cho việc cải cách căn bản nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay (John Dewey’s Philosophy of Education and Suggestive Points for a Fundamental Reform of Education in Vietnam Today), in: Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững” (Proceedings of the 4th International Conference on Vietnamese Studies “Vietnam on the Path of Integration and Sustainable Development”), Vietnamese National Academy and Vietnam National University, Hanoi, 14 pp.
 37. Nguyen, Vu Hao (2013): Tổng quan về triết học so sánh Đông - Tây (Overview of East - West Comparative Philosophy), in: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Triết học Đông - Tây: cách tiếp cận so sánh” do Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức năm 12/2013 (Proceedings of the International Conference " East - West Philosophy: Comparative Approach" organized by the College of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi, 14 pp.
 38. Nguyen, Vu Hao (2014): Quan niệm về tôn giáo trong chủ nghĩa tương đối văn hóa của Ludwig Wittgenstein hậu kỳ, Văn hóa và tôn giáo: một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 459-472.
 39. Nguyen, Vu Hao (2015): Tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Tômát mới và cách ứng xử với những ảnh hưởng của nó ở Việt Nam, Tôn giáo và đời sống công chúng ở Việt Nam - Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 359-371.
 40. Nguyen, Vu Hao (2015): Triết lý giáo dục của John Dewey hướng đến phát triển con người và những điểm gợi mở cho nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay (John Dewey's Philosophy of Education toward Human Development and the reference points  for education in Vietnam today), Tạp chí Nghiên cứu con người (Journal of Human Studies), No 1, 28-38.
 41. Nguyen, Vu Hao (2016): Chủ nghĩa Mác phương Tây và những vấn đề đặt ra trong việc nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam hiện nay (Western Marxism and the problems of its research and teaching in Vietnam today), Tạp chí Lý luận Chính trị (Journal of Political Theory), No 2, 85-91.
 42. Nguyen, Vu Hao (2016): Intercultural personhood, Journal of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi (Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - in English), Volume 2, N 2, 147-159.
 43. Nguyen, Vu Hao (2016): Chủ nghĩa thực dụng và sự bất cập của thuật ngữ “chủ nghĩa thực dụng” đang được sử dụng ở Việt Nam (Pragmatism and the inadequacy of the term "pragmatism" being used in Vietnam), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam: những vấn đề lý luận” (Proceedings of the Scientific Conference “Philosophical Studies in Vietnam: Theoretical Issues”), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội (National Political Publishers), Hanoi.
 44. Nguyen, Vu Hao (2016): Triết học so sánh Đông - Tây (East-West Comparative Philosophy), Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Journal of Vietnamese Social Sciences, Vietnam Academy of Social Sciences), No 5.
 45. Nguyen, Vu Hao (2017): Tư tưởng nữ quyền phương Tây và ý nghĩa hiện thời của nó đối với thế giới và Việt Nam (Western Feminist Thoughts and their current significance to the World and Vietnam), Kỷ yếu Hội thao Khoa học “Những vấn đề triết học thực tiễn ở Việt Nam” (Proceedings of the Scientific Conference "Issues of Practical Philosophy in Vietnam"), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội (National Political Publishers), Hanoi.
 46. Nguyen, Vu Hao (2017): Tổng quan về triết học Đức và tình trạng nghiên cứu, giảng dạy triết học Đức ở Việt Nam hiện nay (Overview of German philosophy and the state of research and teaching of German Philosophy in Vietnam today), Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức trong các trường đại học - Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội (Research and teaching of German thoughts in Universities - Proceedings of International Conference, Religion Publishers, Hanoi).
 47.  Nguyen, Vu Hao (2017): Tư tưởng đạo đức của Paul Tillich trong tác phẩm “Can đảm tồn tại” (Paul Tillich's Moral Thought in his Book "Courage to Survive"), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại” (Proceedings of International Conference: "Religion and Morality in Modern Society"), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội (Religion Publishers), Hanoi.
 48. Nguyen, Vu Hao (2017): Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt và giá trị gợi mở của nó cho việc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (Wilhelm Humboldt's Liberal Philosophy of Education and its Suggestive values for a Renovation of Higher Education in Vietnam today), Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Journal of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi), No 3.
 49. Nguyen, Vu Hao (2017): Triết học Khai sáng Đức - một lĩnh vực cần được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam (German Enlightenment Philosophy - an area that should be studied in Vietnam), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam: những vấn đề lý luận” (Proceedings of the Scientific Conference “Philosophical Studies in Vietnam: Theoretical Issues”), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội ((National Political Publishers), Hanoi
 50. Nguyen, Vu Hao (2017): Rationalism between Religion and Science and its Significance for Philosophy and Culture in Vietnam today, International Conference “Western Science, Religion and Vietnamese Traditions: Interdisciplinary Approaches, USSH Hanoi.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Bước đầu tìm hiểu nhân học của Cantơ dưới góc độ triết học (chủ trì), đề tài cấp Trường ĐH KHXH&NV, 2004-2005.
 2. Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại (chủ trì), đề tài cấp ĐHQGHN, 2006-2008.
 3. Một số quan niệm đạo đức học phương Tây hiện đại và những ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay (chủ trì), cấp ĐHQGHN, 2010-2013.
 4. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp  chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI (chủ trì đề tài nhánh), Đề tài trọng điểm, cấp Nhà nước, 2009-2011.
 5. Nghiên cứu định vị tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đề tài cấp ĐHQGHN, 2017-2019.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012 cho cuốn chuyên khảo Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, 2012 (viết chung, do Nguyễn Văn Khánh làm chủ biên).
 2. Học bổng của chính phủ Liên Xô từ năm 1980-1986 cho lưu học sinh Việt Nam tại CHLB Nga.
 3. Học bổng của OSW, CHLB Đức từ năm 1993-1997 cho học tiếng Đức tại Studienkollege Bochum và Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức.
 4. Học bổng của KAAD, CHLB Đức, từ 1998 - 2000 cho Chương trình đào tạo Tiến sĩ về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức.
 5. Học bổng của Rotary Stiftung 2000-2001 cho Chương trình đào tạo Tiến sĩ về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức.
 6. Học bổng của Trường Đại học Tổng hợp Passau 2001-2002 cho Chương trình đào tạo Tiến sĩ về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học tại Trường Đại học Tổng hợp Passau, CHLB Đức.
 7. Học bổng của Chương trình Học giả Fulbright 2010 - 2011 cho nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Temple, Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
 8. Học bổng của Đại học Tổng hợp Innsbruck, Cộng hòa Áo 06/2015-07/2015 cho chương trình nghiên cứu và thỉnh giảng tại Đại học Tổng hợp Innsbruck.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây