TTLA: Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010

Thứ hai - 09/12/2019 21:49

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Như Hồng                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/02/1984                                                         4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1039/QĐ-XHNV ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam đối với ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

 - Đánh giá một cách khách quan, khoa học thành tựu và hạn chế trong quá trình Đảng bộ Cục Hàng không lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ  năm 1998 đến năm 2010.

- Rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ Cục Hàng không trong quá trình lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu về ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, đặc biệt là lịch sử Đảng bộ Cục Hàng không trong thời kỳ đổi mới. Luận án cũng là một tài liệu tuyên truyền về lịch sử phát triển của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đỗ Như Hồng (2014), “Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý ngành Hàng không dân dụng”, Tạp chí Dân tộc (162), tr. 89 - 91

2. Đỗ Như Hồng (2015), “Tìm hiểu về Hàng không Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử quân sự  (279), tr. 13 - 17.

3. Đỗ Như Hồng (2016), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (07/2016), tr. 143 - 146.

4. Đỗ Như Hồng (2017), “Thực hiện cổ phần hóa tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (06/2017), tr. 177 - 181.

5. Đỗ Như Hồng (2018), “Xây dựng hệ thống cảng hàng không ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2003”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (04/2018), tr. 273 - 276.

                                                            INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Do Nhu Hong                                             2. Sex:     Female

3. Date of birth: 16/02/ 1984                                             4. Flace of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: No 3684/QĐ-XHNV date 31/12/2015  of  the Rector  University of  Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process:  Adjusting the name of the doctoral thesis topic according to Decision No 1039/QĐ-XHNV date 23/04/2019 of the Rector University of  Social Sciences and Humanities

7. Title of the thesis: The Vietnam Civil Aviation Party Committee leads the Civil Aviation industry from 1998 to 2010

8. Major:  History of the Communist Party of Vietnam      

9. Code: 62.22.03.15

10. Supervisors:  Associate Professor  Doan  Ngoc Hai

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Systematize the guidelines and direction of the Vietnam Aviation Administration's Party to the aviation industry from 1998 to 2010.

- Objectively and scientifically assess the achievements and limitations in the process of leading the Party Committee of the Aviation Department to develop the civil aviation industry from 1998 to 2010.

- Draw some experience of the Aviation Party Committee in the process of leading the development of the Civil Aviation industry from 1998 to 2010.

12. Practical applicability: The dissertation after completion can be used as a reference for research on the Vietnam Civil Aviation industry, especially the history of the Aviation Department's Party during the renovation period. The dissertation is also a propaganda document about the development history of Vietnam Civil Aviation.

13. Further research directions (if any)…

14. Thesis - related publications:

1. Do Nhu Hong (2014), "Organizational model and management mechanism of civil aviation", Ethnic Magazine (162), pp. 89 - 91

2. Do Nhu Hong (2015), "Learning about Vietnam Airlines in the war against the US Army and saving the country", Journal of Military History (279), pp. 13 - 17.

3. Do Nhu Hong (2016), "Development of high-quality human resources at Vietnam Airlines Corporation today", Journal of Teaching and Learning today (07/2016), pp. 143 - 146.

4. Do Nhu Hong (2017), "Carry out equitization at Vietnam Airlines Corporation", Journal of Education and Social (06/2017), pp. 177 - 181.

5. Do Nhu Hong (2018), "Building an airport system in Vietnam during 1998 - 2003", Journal of Education and Social (04/2018), pp. 273 - 276.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây