TYLA: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

Thứ ba - 19/11/2019 03:23

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hiền            

Tên luận án: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

Ngành khoa học của luận án: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Mã số: 834 04 01

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đich và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1 Mục đích của luận án

Luận án nhằm xây dựng chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D có cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn trong bối cảnh đổi mới cơ chế quản lý KH&CN và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, luận án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

  • Cơ sở lý luận về chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D (nêu các khái niệm cơ bản của chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D, mối liên hệ giữa các khái niệm; khung lý thuyết về chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D);
  • Thực trạng chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (bao gồm: bối cảnh trong nước hay thiết chế quản lý vĩ mô của hoạt động thương mại hóa kết quả R&D; phân tích và đánh giá hệ thống chính sách hiện hành đối với việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D);
  • Đề xuất khung chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D ở Việt Nam.

1.2 Đối tượng nghiên cứu của luận án

Luận án tập trung nghiên cứu về chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D trong phạm vi về thời gian từ năm 2005 đến năm 2015.

2. Các phương pháp nghiên cứu của luận án

- Nghiên cứu tài liệu (desk study): được áp dụng để phân tích các tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. Tài liệu sơ cấp bao gồm: các văn bản pháp luật và văn kiện của Đảng có liên quan, các công trình khoa học, số liệu thống kê chính thức của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tài liệu thứ cấp bao gồm: các bài báo, tạp chí, kết luận phân tích đã được các tác giả khác thực hiện.

- Nghiên cứu xã hội học: phương pháp này được sử dụng để cung cấp các số liệu chứng minh cho thực trạng vấn đề nghiên cứu.

- Nghiên cứu trường hợp được sử dụng trong khảo sát, đánh giá về việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các tổ chức KH&CN, các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nhằm phát hiện ra vấn đề nghiên cứu, phát triển các giả thuyết nghiên cứu.

- Phỏng vấn chuyên gia được sử dụng để thu nhận các đánh giá của chuyên gia có trình độ cao nhằm xem xét, nhận định vấn đề nghiên cứu, củng cố các luận cứ nghiên cứu.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1 Các kết quả chính

Thứ nhất, tổng quan được các công trình khoa học đã được công bố ở trong nước và ngoài nước có liên quan đến chủ đề của luận án.

Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu, kế thừa các tài liệu đã có của Việt Nam và quốc tế, luận án đưa ra hệ thống các khái niệm có liên quan đến vấn đề chính sách thị trường kéo thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai (gồm các khái niệm: thiết chế kinh tế trong nền kinh tế thị trường, kết quả nghiên cứu và triển khai, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai, các tổ chức trung gian cảu thị trường công nghệ, chính sách khoa học và công nghệ và chính sách thị trường kéo), phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa các khái niệm này.

Thứ ba, từ việc phân tích, đánh giá hiện trạng chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai, luận án đã làm rõ ưu, nhược điểm của các chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay.

Thứ tư, trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai hiện nay, luận án đề xuất khung chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai.

3.2 Kết luận

 Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai là việc có ý nghĩa rất quan trọng trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai  không dễ và cần thời gian trải nghiệm, tổng kết. Đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai. Các chính sách và các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành đã có tác động tích cực tới thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai. Tuy nhiên, chính sách liên quan đến thương mại hóa do Nhà nước ban hành trên quan điểm “công nghệ đẩy”, chưa thực sự đẩy mạnh được việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và triển khai. Các chính sách “thị trường kéo” thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai với quan điểm xuyên suốt đặt yếu tố “thị trường” là điểm khởi đầu và là điểm đến của chuỗi hoạt động nghiên cứu - triển khai - sản xuất đã được cộng đồng khoa học đề xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếp cận theo hướng đổi mới để xây dựng các chính sách “thị trường kéo” thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai là yêu cầu ngày càng cấp bách để phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                           SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Nguyen Thi Thuy Hien                  

Thesis title: Market-pull policy on commercilization support of research and development findings

Major: Science and Technology Management

Code: 834 04 01

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University.

1. Thesis purpose and objectives

1.1 Thesis purpose

The thesis aims to build market-pull policy on commercialization support of R&D findings on scientific and practical basis in the context of S&T management mechanism innovation and international economic integration. With this research purpose, the thesis’s specific objectives are:

  • The rationale for R&D findings commercialization support policy (basic concepts of R&D findings commercialization support policy, the relationship among concepts; theoretical framework of R&D findings commercialization support policy);
  • Current status of R&D findings commercialization support policy (including the domestic situation or macromanagement regulations on R&D findings commercialization; analysis and evaluation of current policy system on R&D findings commercialization support);
  • Recommendations for market-pull policy framework on R&D findings commercialization support in Vietnam.

1.2 Research object

The thesis focuses on researching market-pull policy on R&D findings commercialization support during the period 2005-2015.

2. Research methods

- Desk study is used for analyzing primary and secondary resourses. Primary resources include legal documents and related  documents under the Party, scientific researches, official statistics under public agencies and authorities. Secondary resources are newspapers, magazines and other authors’ findings.

- Sociological study is used to provide data evidence for current status of the research object.

- Case study is used in surveys and evaluations of R&D findings commercialization by S&T organizations and state-level researches in order to identify the research object as well as put forward research hypotheses.

- Interview with consultants is used to collect the evaluations of qualified consultants in order to examine and assess the research object as well as to support research arguments.

3. Major results and conclusions

3.1 Major results

Firstly, the thesis presents an overview of related scientific researches published at national and international scale.

Secondly, upon the research and inheritance of national and international documents, the thesis presents a system of concepts related to market-pull policy on R&D findings commercialization (concepts of economic regulations in market economy, R&D findings, R&D findings commercialization, intermediaries in technology market, S&T and market-pull policies) and analyzes the interrelationship among these concepts.

Thirdly, upon the analysis and evaluation of current policy on commercialization support of R&D findings, the thesis clarifies the advantages and disadvantages of current R&D findings commercialization support policy in Vietnam.

Finally, upon the evaluation of current performance of R&D findings commercialization support policy, the thesis proposes market-pull policy framework on R&D findings commercialization support.

3.2 Conclusions

 R&D findings commercialization is a very important factor in enhancing the competitiveness of Vietnamese enterprises as well as speeding up the industrialization and modernization process of the country but it is not easy and takes time to commercializing R&D findings. Up to now, The Party and State have issued many policies on commercialization support of R&D findings. The issued policies and legal documents have created positive impact to R&D findings commercialization, however the issued commercialization policies related to ‘push technology’ have not significantly supported R&D findings commercialization. ‘Market-pull’ policy on commercialization support of R&D findings with the focal point of ‘market’ as the starting point and destination of the series activities: research – development – manufacture has been widely recommended. In the current context of globalization, the innovative approach of developing ‘market-pull’ policy on commercialization support of R&D findings is in highly growing demand for economic and social development, industrialization and modernization process of the country.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây