TTLA: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ năm 2006 đến năm 2015

Thứ hai - 09/12/2019 21:48

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Cẩm Nhung           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/04/1987                                                               4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2416/2015/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ năm 2006 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng                 9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Hồ Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Cung cấp những tư liệu lịch sử về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, về sự lãnh đạo của Đảng trong việc phát triển NNLCLC nói riêng.

 - Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015, bước đầu đưa ra những nhận xét về ưu điểm và hạn chế của Đảng trong việc phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015- những kết quả nghiên cứu đó góp phần làm giàu thêm hệ thống tri thức lịch sử về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển NNLCLC trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Trên cơ sở phân tích những thành công, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015, có thể đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu. Đó là: 1) Tăng cường nhận thức rõ và đầy đủ về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao; 2) Chú trọng xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể phát triển NNLCLC; 3) Coi trọng tính toàn diện, đồng bộ trong phát triển NNL, nhất là về số lượng, cơ cấu và chất lượng; 4) Kết hợp chặt chẽ giữa các mặt đào tạo, sử dụng và tạo môi trường phát triển; trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới đào tạo, bồi dưỡng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh mở rộng hội nhập quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến NNL và NNLCLC.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2015), “Quá trình nhận thức về vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2011”, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), tr. 159 - 161.

2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2017), “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận (260), tr.28 - 32.

3. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2017), “Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Số Đặc biệt tháng 11), tr.154 - 155, 158.

4. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2018), “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ - chính sách đặc thù có tính đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Số Đặc biệt tháng 8), tr. 304 - 306.

5. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2019), “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận Chính trị (7), tr. 57 - 61.


                                                                     INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Cam Nhung                           2. Sex:     Female

3. Date of birth: 10/04/1987                                               4. Flace of birth: Quang Ninh

5. Admission decision number: No 2416 /QĐ – XHNV date  13/10/2015  of the Rector University  Social and Humanities

6. Changes in academic process:  No change

7. Title of the thesis: The Communist Party of Vietnam leads the development of high quality human resources from 2006 to 2015

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam                   

 9. Code: 62.22.03.15

10. Supervisors:  Associate Professor  Ho Khang

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Provide historical documents on the position and role of high-quality human resources in national construction and development in general, and the Party's leadership in developing high-quality human resources. in particular.

 - Restoring objectively and scientifically the historical picture of the Party's leadership for developing high-quality human resources from 2006 to 2015, initially making comments on advantages and limitations of the Party in developing high-quality human resources from 2006 to 2015 - those research results contribute to the enrichment of the historical knowledge system about the process of Party leader building, developing resources High quality human resources in the period of renovation and international integration.

- Based on the analysis of the successes, limitations and limitations of the Party's leadership in developing high-quality human resources from 2006 to 2015, some key experiences can be drawn. weak. They are: 1) Increasing awareness of the position and role of high quality human resources; 2) Focus on building and perfecting the overall strategy for developing high quality human resources; 3) Attaching importance to the comprehensiveness and comprehensiveness in human resource development, especially in quantity, structure and quality; 4) Incorporate between the training, use and development environment aspects; in particular, attaching special importance to training and retraining.

12. Practical applicability:

- The experiences gained can be applied to the country's construction and development, especially in the process of industrialization and modernization of the country and accelerating the expansion of international integration.

- The research results of the thesis can be used in teaching and researching issues related to human resources and high quality human resources.

13. Further reseach direction: Studying and summarizing experiences of the leadership of the Communist Party of Vietnam in developing high-quality human resources in the next period.

14. Thesis – related publications:

1. Nguyen Thi Cam Nhung (2015), "The process of awareness of the role of high-quality human resources of the Communist Party of Vietnam from 1986 to 2011", Journal of Theoretical Education (226), pp. 159 - 161.

2. Nguyen Thi Cam Nhung (2017), "Basic and comprehensive renovation of education - training, development of high quality human resources in the spirit of the 12th National Party Congress of the Party", Journal Theoretical education (260), pp. 28 - 32.

3. Nguyen Thi Cam Nhung (2017), "The Party's viewpoint on developing high-quality human resources in Vietnam today", Journal of Education and Society (Special issue November), pp. 154 - 155, 158.

4. Nguyen Thi Cam Nhung (2018), “Policies to attract and create staff from excellent graduates, young scientists - a breakthrough policy to develop quality human resources. cao ”, Journal of Education and Society (Special issue August), pp. 304 - 306.

5. Nguyen Thi Cam Nhung (2019), "Solutions for developing high-quality human resources in the context of the fourth industrial revolution in Vietnam", Journal of Scientific Information Political Theory (7), pp. 57 - 61.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây