TTLA: Tư tưởng đạo đức Arixtốt và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 28/10/2019 01:01

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quỳnh Trang            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/5/1987                                                      4. Nơi sinh: Lai Châu

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2840/QĐ-ĐT ngày 28/08/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian học tập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017

- Buộc thôi học theo Quyết định số 371/QĐ-XHNV ngày 29/01/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 - Điều chỉnh đề tài LATS theo Quyết định số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng đạo đức Arixtốt và ý nghĩa của nó đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS                       9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Hữu Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa và phân tích điều kiện và các tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt.

- Luận án khái quát và trình bày nội dung tư tưởng đạo đức của Arixtốt.

- Luận án chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Arixtốt góp phần cùng với những tư tưởng lớn khác đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy về đạo đức học, lịch sử triết học giai đoạn cổ đại; về giáo dục đạo đức con người Việt Nam.

13: Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Phạm Quỳnh Trang (2017), “Quan niệm của Arixtốt về giáo dục đạo đức trong Chính trị luận”, Tạp chí Triết học (6), tr 84 – 91.
  2. Phạm Quỳnh Trang (2017), “Quan niệm về sự quân bình đúng mực trong đạo đức học của Arixtốt”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (11), tr10 – 15.

                                                                                   INFORMATION ON  DOCTORAL THESIS

1. Full name: Pham Quynh Trang           2. Sex: Female

3. Date of birth: 04 May, 1987                 4. Place of birth: Lai Chau

5. Admission decision number: 2840/QĐ-ĐT dated August 28, 2012 by President of Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: 

- Extend study time according (from January 1st, 2016 to December 31, 2017)

- Forced school withdrawal according to Decision No. 371/ QĐ-XHNV dated January 29, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

- Adjust the thesis title in accordance with Decision No. 2702/QĐ-XHNV dated 26 September 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

7. Official thesis title: Aristotle's ethical thinking and its meaning for the improvement of Vietnamese human morality

8. Major: Dialectical materialism and Historical materialism         

9. Code: 62 22 80 05

10. Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Dang Huu Toan

11. Summary of the new findings of the thesis:

-The thesis systematizes and analyzes the conditions and prerequisites for the formation of moral thought of Aristotle.

- The dissertation generalizes and presents the content of ethical thoughts of Aristotle.

- The thesis points out the meaning of Aristotle’s  moral ideas and  other great ideas, contributing to the improvement of Vietnamese people's morality today.

12. Practical applicability, if any: The thesis can be used as a reference for research and teaching on ethics, ancient history philosophy and  ethical education inVietnam.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis - related publications:

1. Pham Quynh Trang (2017), “Aristotles’ conception of moral education in “Politycal philosophy", Philosophy  (6), pp 84 -91.

2. Pham Quynh Trang (2017), "Aristotle’s view of proper egalitarianism in ethics”, Vietnam Journal of social science manpower pp.10 -15.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây