TTLV: Mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam -  Liên Bang Nga giai đoạn 2001 - 2021 trên báo điện tử hai nước  

Thứ tư - 19/07/2023 04:48
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/08/1993
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam -  Liên Bang Nga giai đoạn 2001 - 2021 trên báo điện tử hai nước  
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                                                Mã số: 8320101.01  
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. Trần Duy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn :
Nhằm hiểu rõ hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – LB Nga trong giai đoạn 2001 – 2021 trên báo điện tử hai nước, tác giả đã trình bày những vấn đề về lý luận và thực tiễn về mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga trên báo điện tử với các khái niệm có liên quan đến đề tài luận văn như “báo điện tử”, “mối quan hệ hợp tác kinh tế”, vai trò của báo chí đối với việc thông tin mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga.
Với chức năng và nhiệm vụ của mình, báo điện tử đã phát huy vai trò trong việc phản ánh và định hướng về các hoạt động hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Thông qua các bài viết, tin tức, bình luận, phân tích trên báo điện tử đóng vai trò như công cụ quan trọng trong việc tạo ra sự tương tác, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai nước để có những quyết định phù hợp trong quá trình hợp tác kinh tế. Ngoài ra, báo điện tử còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trên lĩnh vực kinh tế, nâng cao nhận thức và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.
Trên tiền đề là các cơ sở lý thuyết, luận văn đã đi vào phân tích mối quan hệ kinh tế Việt Nam – LB Nga được báo chí tập trung khai thác trên 8 vấn đề cũng chính là 8 khía cạnh của hợp tác kinh tế song phương. Đó là các cuộc gặp gỡ xúc tiến thương mại ; chủ trương hợp tác ; thương mại xuất – nhập khẩu ; hợp tác năng lượng ; hợp tác sản xuất ; hợp tác đầu tư ; tài chính – tiền tệ, du lịch dịch vụ. Tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng phương thức chuyển tải thông điệp trên 4 báo về trang mục, ngôn ngữ, thể loại, hình ảnh. Nhìn chung, thông tin về mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga được thể hiện rõ ràng, trung thực. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế cần được thay đổi và khắc phục để phù hợp hơn với công chúng thời đại chuyển đổi số.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu đã thực hiện, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – LB Nga trên báo điện tử. Những giải pháp đó được chia thành các nhóm chính gồm : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin hợp tác quốc tế ; Xây dựng kế hoạch phát triển đề tài hợp tác quốc tế Việt Nam – LB Nga ; Đa dạng nội dung và đổi mới phương thức truyền tải thông tin ; Nghiên cứu, mở rộng công chúng tiếp nhận và tương tác thông tin.
Những giải pháp được đề xuất trong luận văn này được tác giả nghiên cứu để phù hợp với xu thế thông tin trên thế giới cũng như xu thế phát triển của nền báo chí Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn :
Các kết quả khảo sát trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài luận văn là những số liệu thực tế giúp các nhà lãnh đạo, quản lý của cơ quan báo chí, tòa soạn thấy rõ hơn bối cảnh và bức tranh thông tin mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – LB Nga được phản ánh. Từ đó, sẽ có những điều chỉnh, giải pháp phù hợp nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo có ích trong các cơ sở đào tạo báo chí, để tư vấn và định hướng cho những nhà báo tương lai trong việc thông tin vấn đề hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga nói riêng và quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - LB nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo :
Vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội đối với thông tin quan hệ hợp tác Việt Nam – Nga
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn :
Công bố 01 bài báo Khoa học đăng trên tạp chí Chuyên ngành Người làm báo, có chỉ số số ISSN 0886-7691, với tên bài viết "Mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nga trên báo điện tử hai nước", số ra 472 - tháng 7/2023.

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Bich Ngoc               2. Sex: Female
3. Date of birth: 19/08/1993                               4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 1811/QĐ-XHNV  Dated: 08 September 2023
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Coverage of economic relations between Vietnam and Russian Federation from 2001 to 2021 on electronic newspapers of the two countries
8. Major: Journalism   9. Code: 8320101.01  
10. Supervisors: Dr. Tran Duy, Posts and Telecommunications Institute of Technology
11. Summary of the findings of the thesis:
In order to demonstrate better understanding of the economic cooperation between Vietnam and the Russian Federation from 2001 to 2021 through the electronic newspapers of both countries, the author has scrutinised theoretical and practical issues regarding the economic cooperation between Vietnam and Russia on electronic newspapers, with related concepts to the thesis topic such as “electronic newspapers”, “economic cooperation relationship”, and the role of the media in informing about the economic cooperation between Vietnam and Russia.
With its functions and responsibilities, electronic newspapers have played their role in reflecting and guiding the economic cooperation activities between Vietnam and Russia. Articles, news, comments, and analysis on electronic newspapers serve as important tools in generating interaction and information exchange among high-level leaders, businesses, and investors of the two countries to make appropriate decisions in the process of economic cooperation. Additionally, electronic newspapers help the public gain a better understanding of issues related to the cooperation between Vietnam and Russia in the economic field, enhancing awareness and strengthening the friendly relations between the two countries.
Based on the theoretical foundations, the thesis has focused on exploring 8 main aspects of the economic cooperation between Vietnam and Russia. These aspects include trade promotion meetings, cooperation policies, import-export activities, energy cooperation, production collaboration, investment cooperation, financial and monetary aspects and tourism services. The author delves into analysing the current state of message transmission methods through four newspapers in terms of content, language, genre, and imagery. Overall, the information regarding the economic cooperation between Vietnam and Russia is presented clearly and honestly. However, some limitations need to be addressed and overcome to better suit the digital era audience.
Based on the results from the conducted research, the thesis has proposed several solutions to enhance the quality of information regarding the economic cooperation between Vietnam and Russia in electronic newspapers. These solutions are divided into main groups, including: strengthening the leadership of the Party and the management of the State in international cooperation information work; developing a plan for the development of topics on Vietnam-Russia international cooperation; diversifying content and innovating methods of information transmission; researching and expanding the public's reception and interaction with information.
The solutions proposed in this thesis are researched by the author to align with global information trends as well as the development trends of the press in Vietnam.
12. Practical applicability, if any:
The results acquired in the process of researching the thesis topic are the real-world statistics that help leaders and managers of media agencies and editorial offices gain a clearer understanding of the context and information landscape regarding the economic cooperation between Vietnam and Russia. From these findings, appropriate adjustments and solutions can be made to leverage strengths and address existing limitations.
The research results of the topic are useful references in journalism training institutions, to advise and orient future journalists in information work on economic cooperation between Vietnam and Russia Russia in particular, and the strategic cooperation relationship between Vietnam – Russia in general.
13. Further research directions, if any:
The role of social media platforms in information activities of Vietnam - Russia cooperation relationship
14. Thesis-related publications: Published 01 scientific article in the professional journal of Journalism, which index is ISSN 0886-7691, with the title of the article as “Coverage of economic relations between Vietnam and Russian on electronic newspapers of the two countries”, issue 473 – July 2023.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây