TTLV: Tác động của công nghệ thông tin đến sự biến đổi phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay

Thứ hai - 24/07/2023 03:58
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN LINH CHI                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 27/09/1990                                               4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn:
            Tác động của công nghệ thông tin đến sự biến đổi phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn hiện nay
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ;  Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Kim Khánh Ly, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn thạc sĩ  nghiên cứu về tác động của công nghệ thông tin đến phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Nghiên cứu này đã tập trung vào tần suất sử dụng các phương pháp nghiên cứu, mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và tác động của công nghệ thông tin đến cách sử dụng phương pháp nghiên cứu của các nhà nghiên cứu.
Trong nền kinh tế tri thức hiện đại, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đời sống và kinh tế-xã hội. Nghiên cứu đã chứng minh rằng công nghệ thông tin đã có tác động sâu sắc đến quá trình nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn. Tần suất sử dụng các phương pháp nghiên cứu đã tăng lên đáng kể nhờ sự tiện lợi và hiệu quả mà công nghệ thông tin mang lại. Các nhóm tuổi sử dụng công nghệ thông tin khác nhau: nhóm dưới 40 tuổi có tỷ lệ ứng dụng cao (90%), nhóm 40-50 tuổi sử dụng trong một số công đoạn (30%), nhóm trên 50 tuổi ít phụ thuộc công nghệ thông tin (40%). Tìm hiểu và sử dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực này. Dựa trên tần suất áp dụng công nghệ thông tin, có thể thấy rằng công nghệ thông tin đã được sử dụng khá rộng rãi trong một số phương pháp nghiên cứu khoa học như quan sát, điều tra , Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm và Phương pháp chuyên gia nhưng vẫn còn khá nhiều phương pháp chưa tận dụng hết tiềm năng của công nghệ này.
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong sử dụng các phương pháp nghiên cứu cũng đã thay đổi cách thức và quy trình nghiên cứu, giúp tăng cường sự tự động hóa, tăng tốc và cải thiện chất lượng của quá trình nghiên cứu. Công nghệ thông tin đã mở ra cánh cửa mới và cung cấp những phương tiện và nguồn thông tin phong phú hơn bao giờ hết. Các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận và nghiên cứu các nguồn tài liệu trực tuyến, cơ sở dữ liệu và thư viện số, và thực hiện các cuộc khảo sát và phỏng vấn trực tuyến. Tuy nhiên, cần cân nhắc các thách thức về bảo mật dữ liệu cá nhân và đảm bảo tính khả thi và đáng tin cậy của nguồn thông tin trực tuyến.
Tóm lại, công nghệ thông tin đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận và sử dụng phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn. Việc sử dụng công nghệ thông tin mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần đối diện và giải quyết các thách thức để đảm bảo sự phát triển trong tầm kiểm soát và tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS1. Full name: NGUYEN LINH CHI                        2. Sex:         Female
3. Date of birth: 27/09/1990                                      4. Place of birth: Hung Yen
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, signed on 24th December 2020, by the Headmaster of VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
 6. Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title:
The impact of information technology on the transformation of research methods in the social sciences and humanities today
8. Major: Science and Technology Management           
9. Code: 8340412.01
10. Supervisors:  Dr. Dang Kim Khanh Ly, Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi        
11. Summary of the findings of the thesis:                      
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The master's thesis explores the impact of information technology on research methods in social sciences and humanities. The study examines the frequency of research method usage, the extent of information technology application in research, and its influence on researchers' approach to research methods.
In the modern knowledge-based economy, information technology plays a crucial role in the development of social and economic life. Research has demonstrated that information technology profoundly influences the research process in social sciences and humanities. The adoption of research methods has significantly increased due to the convenience and effectiveness brought about by information technology. Different age groups utilize information technology differently: the under 40 age group has a high adoption rate (90%), the 40-50 age group uses it in some stages (30%), and the over 50 age group relies less on information technology (40%). Flexible understanding and utilization of information technology are vital for the development of this field. Based on the frequency of information technology application, it is evident that it has been widely used in certain scientific research methods, such as observation, investigation, analysis, summarization of experiences, and expert methods. However, there are still many methods that have not fully utilized the potential of this technology.
The application of information technology in research methods has also changed the procedures and processes of research, enhancing automation, speeding up, and improving the quality of the research process. Information technology has opened up new avenues and provided abundant resources and information. Researchers can access and study online resources, databases, digital libraries, and conduct surveys and interviews online. However, it is essential to consider the challenges of data privacy and ensure the feasibility and reliability of online information sources.
In conclusion, information technology has transformed how researchers approach and utilize research methods in social sciences and humanities. Its application brings numerous benefits, but it requires addressing and resolving challenges to ensure controlled development and a better quality of life for humanity.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:                 
14. Thesis-related publications:                
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây