TTLV: Quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu cho tạp chí về lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống

Chủ nhật - 09/07/2023 23:31
1. Họ và tên học viên: Vũ Hà Trang                                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/09/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu cho tạp chí về lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông                         Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Ngọc Vinh Hạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề tầm quan trọng của việc truyền thông thương hiệu đối với các cơ quan báo chí truyền thông hiện nay, luận văn đã tiến hành phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản trị truyền thông thương hiệu cho tạp chí về lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống. Luận văn đã thực hiện tổng hợp và phân tích một loạt các lý thuyết, khái niệm, đặc điểm và vai trò của các yếu tố như quản trị, truyền thông và thương hiệu. Qua đó, luận văn cũng nêu được khái niệm về hoạt động quản trị truyền thông thương hiệu cũng như vai trò của hoạt động đó gắn với các tổ chức và doanh nghiệp.
Trên tiền đề là các cơ sở lý thuyết, luận văn cũng đã thực phân tích những hoạt động truyền thông thương hiệu của một số Tạp chí trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống bao gồm Tạp chí ELLE Việt Nam, Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam, Tạp chí Đẹp trong giai đoạn 2020 – 2022. Luận văn đã thực hiện nghiên cứu và so sánh thực trạng hoạt động quản trị truyền thông thương hiệu của các tạp chí này trên những phương diện gồm vấn đề quản lý nhân lực/con người, vấn đề quản lý quy trình truyền thông thương hiệu từ việc xây dựng chiến lực, xây dựng kế hoạch và triển khai, tới việc quản lý, giám sát kết quả và điều chỉnh chiến lược. Từ đó, luận văn đưa ra những đánh giá về ưu điểm và hạn chế trong việc quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu của những tạp chí này.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu đã thực hiện, luận văn đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị truyền thông thương hiệu cho Tạp chí trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang và phong cách sống. Những giải pháp đó được chia thành ba nhóm chính bao gồm: Nhóm giải pháp liên quan đến chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; Nhóm giải pháp liên quan đến việc truyền thông thương hiệu như xác định mục tiêu và khách hàng mục tiêu, xác định rõ thông điệp truyền thông, xác định kênh truyền thông hợp lý, chuẩn hóa các bộ nhận diện thương hiệu, đẩy mạnh mối quan hệ kết hợp với những thương hiệu mạnh khác; Nhóm giải pháp khác như bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhân sự của mình, đổi mới và cải tiến các ấn phẩm truyền thông của mình.
Những giải pháp được đề xuất trong luận văn này được tác giả nghiên cứu để phù hợp với xu thế truyền thông thương hiệu chung trên thế giới cũng như xu thế phát triển của nền báo chí tại Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Các kết quả khảo sát trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài luận văn là những số liệu thực tế giúp Ban lãnh đạo, quản lý của các tạp chí về thời trang, làm đẹp và phong cách sống thấy rõ hơn bối cảnh, thực trạng truyền thông thương hiệu mà cơ quan của mình đang gặp phải, từ đó có những điều chỉnh, giải pháp phù hợp nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Bên cạnh đó, luận văn sẽ trở thành một tài liệu hữu ích cho những người làm quản trị truyền thông thương hiệu tham khảo, khai thác trong quá trình xây dựng và quản trị thương hiệu cơ quan báo chí truyền thông của mình. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: VU HA TRANG                            2. Sex: Female
3. Date of birth: 14/09/1998                                 4. Place of birth: Ha Noi                       
5. Admission decision number: 1811/QĐ-XHNV      Dated 08/09/2021
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Brand marketing management for Magazines of cosmetics, fashion, and lifestyle
8. Major: Media Management         9. Code: Pilot
10. Supervisors: PhD. Hoang Ngoc Vinh Hanh, National Economics University
11. Summary of the findings of the thesis:
To better understand the importance of brand communication for media agencies nowadays, the thesis has analyzed the theoretical and practical basis of the issue of brand communication management for cosmetics, fashion, and lifestyle magazines. The thesis has collected and analyzed a series of theories, concepts, characteristics, and roles of factors such as management, communication, and brand. Thereby, the thesis also states the concept of brand communication management activities as well as the role of these activities associated with organizations and businesses.
On the premise of theoretical basis, the thesis has also analyzed the brand communication activities of several Magazines in cosmetics, fashion, and lifestyle including ELLE Vietnam, Harper's Bazaar Vietnam, Đẹp Magazine during 2020 - 2022. The thesis has researched and compared the status of brand communication management activities of these magazines in terms of human resources/people management issues, the issue of managing the brand communication process from strategy building, planning and implementation, to managing and monitoring results and adjusting strategies. From there, the thesis assesses the advantages and limitations in the management of brand communication activities of these magazines.
Based on results from the conducted research, the thesis has proposed some solutions and recommendations to improve the quality of brand communication management for the Magazines in the fields of cosmetics, fashion, and lifestyle. These solutions are divided into three main groups, including: Group of solutions related to management functions such as planning, organizing, managing, and auditing; Group of solutions related to brand communication such as defining goals and target customers, clarifying communication messages, determining reasonable communication channels, standardizing brand identities, promoting relationships with other strong brands; Group of other solutions such as capacity building for staff, innovating and improving publications.
The solutions proposed in this thesis are researched to match the general brand communication trend in the world as well as the development trend of the press in Vietnam.
12. Practical applicability, if any:
The results acquired in the process of conducting research on the thesis topic are the real-world statistics that help the Board of directors and managers of cosmetics, fashion, and lifestyle magazines to clearly recognize the context and the state of brand communication that their agency is facing, thereby making appropriate adjustments and solutions to promote the advantages and overcome the remaining limitations. In addition, the thesis would be a useful reference for those who work as brand communication managers in the process of building and managing the brand name of their media agencies.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây