TTLV: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn thư Lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Thứ tư - 16/11/2022 20:11

1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ THÚY MAI          2. Giới tính: NỮ
3. Ngày sinh:  07/3/1983
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 3122/QĐ-XHNV ngày 7/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn thư Lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                      Mã số 834040601
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS-TS Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ
Ở chương này, tác giả nêu khái quát cơ sở lý luận các khái niệm cơ bản về công tác văn thư, công tác lưu trữ, công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Tầm quan trọng, cơ sở pháp lý và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ.
Chương 2. Thực trạng tổ chức thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
Ở Chương 2, tác giả giới thiệu khái quát về Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ – Tổ chức và chính sách ứng dụng công nghệ thông tin, thực trạng hạ tầng và kết quả thực hiện. Từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất và giải pháp tại chương 3
Chương 3. Đề xuất Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.
Từ những nhận xét đánh giá rút ra được ở cuối chương 2, tác giả đưa ra một số đề xuất để đóng góp cho công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội: hoàn thiện quy định, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng  và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác văn thư lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn giúp cho người đọc có một cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại EVNHANOI nói riêng. Đồng thời, với những giải pháp đã đề ra là căn cứ cho cơ quan, tổ chức tham khảo để thực hiện một cách tốt nhất việc chuyển đổi số trong công tác văn thư lưu trữ.
11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
          Từ những nghiên cứu, khảo sát về việc “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn thư Lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” cho thấy giai đoạn hội nhập nền kinh tế như hiện nay, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và có tác động lớn đối với sự phát triển của xã hội thì những mỗi cán bộ công nhân viên cần trang bị những kiến thức nhất định về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ cũng như hoạt động quản lý văn phòng nói riêng và quản lý hành chính nói chung để làm chủ công việc, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

INFORMATION ABOUT MASTER THESIS THESIS


1. Student's full name: LE THI THUY MAI
2. Gender: FEMALE
3. Date of birth: March 07, 1983
4. Place of birth: Quang Ninh
5. Student recognition decision No: / QD-XHNV dated by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes during creation:

7. Thesis’s topic Name: "Application of information technology in Archives Work at Hanoi Power Corporation"

8. Specialization: Administration Office                                    Topic code: 834040601
9. Instructor: Dr. Dao Duc Thuan
10. Summary of the thesis’s results:

The thesis consists of 3 chapters with the following main contents:

Chapter 1. Theoretical basis for the application of information technology in Archives work.

In this chapter, the author outlines the theoretical basis of basic concepts of clerical work, archival work, information technology and application of information technology. Importance, legal basis and organization of information technology application in Archives work.

Chapter 2. Actual status of organization and implementation of Information technology application in Archives work at Hanoi Power Corporation.

In Chapter 2, the author gives an overview of Hanoi Power Corporation. Survey on the current status of information technology application in Archives work - Organization and policy of information technology application, infrastructure status and implementation results. From there, make assessments, suggestions and solutions in chapter 3.

Chapter 3. Proposing solutions to promote the application of information technology in Archives work at Hanoi Power Corporation.

From the evaluation comments drawn at the end of chapter 2, the author makes some suggestions to contribute to the promotion of information technology application in Archives work at Hanoi Power Corporation: finalize regulations, to guide information technology application, continuing to invest in infrastructure modernization and promoting digital transformation in Archives work at Hanoi Power Corporation.

10. The applicability in practice

The thesis helps readers have an objective view and assessment of the role and importance of the application of information technology in Archives work at EVNHANOI in particular. At the same time, with the proposed solutions as the base for companies and organizations make reference to implement the digital transformation in Archives work in the best way

11. Further research directions:

From the studies and surveys on "Application of information technology in the work of archives at Hanoi Power Corporation", shows that the current period of economic integration, along with the strong development of information technology and having a great impact on the development of society, each employee needs to be equipped with certain knowledge about information technology and application of information technology in Archives work as well as office management activities in particular and administrative management in general to master the work, contributing to the construction and development of the country.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây