TTLV: Chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Thứ tư - 16/11/2022 20:18
 1. Họ và tên học viên:  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 10/12/1973
 4. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
 5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
 8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;            Mã số: 8340406.01
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Phụng
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
      Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về Chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ
Ở chương này, tác giả khái quát cơ sở lý luận gồm khái niệm cơ bản và các biện pháp chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ cũng như vai trò của công tác văn thư, lưu trữ đối với một cơ quan/tổ chức.
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI)
Trên cơ sở hệ thống lý luận ở Chương 1, trong Chương 2, tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội qua những vấn đề chính như: Nhận thức của lãnh đạo; Việc ban hành phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các các quy chế, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Việc đổi mới, cải tiến các quy chế, quy định về công tác văn thư, lưu trữ.
 Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra được một số hạn chế và các nguyên nhân cơ bản của việc chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ; Từ đó đưa ra được các giải pháp chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ ở Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.
 Chương 3. Đề xuất giải pháp chuẩn hóa công tác văn thư, lưu tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Từ những phân tích ở chương 2, trong chương 3 luận văn đã đề xuất một số giải pháp sau: Nâng cao nhận thức về chuẩn hóa công tác văn thư, lưu trữ trong toàn Tổng công ty; Rà soát lại toàn bộ các Quy chế, Quy định, Hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trư tại khối cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; Nghiên cứu ban hành thêm những Quy Định và Hướng dẫn mới; Tiếp tục tăng cường việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Đề tài được ứng dụng để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác văn thư, lưu tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, luận văn cũng là tài liệu tham khảo cho các cơ quan có quy mô, lĩnh vực hoạt động và điều kiện tương tự.

INFORMATION ON MASTER THESIS

 
 1. Post-graduate Student’s full name: Nguyen Thi Ngoc Anh  
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: December 10, 1973
 4. Place of birth: Hanoi
 5. Student’s recognition Decision No. 3058/QD-XHNV dated October 24, 2018, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, on the recognition of candidates who have passed the second master’s training program in 2018.
 6. Changes in the training process: None
 7. Dissertation title: Standardization of clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation
 8. Major: Office management Code: 8340406.01
 9. Scientific supervisor: Assoc. Prof. Dr. Vu Thi Phung
 10. Summary of the results of the thesis:      
     The thesis consists of 3 chapters with the following contents:
Chapter 1. Theoretical basis for standardization of clerical and archival work
In this chapter, the writer generally mentioned the theoretical basis, including basic concepts and solutions for standardizing clerical and archival work and the role of clerical and archival work in an office/organization.
Chapter 2. The standardization of clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation (EVNHANOI)
Based on the theoretical basis in Chapter 1, in Chapter 2, the writer conducted a survey and evaluation of the standardization of clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation through the key points: Leadership awareness; Promulgating, disseminating, guiding, examining, and evaluating the results of the implementation of regulations on clerical and archival work; The renewal and improvement of regulations on clerical and archival work.
 In addition, the thesis has also pointed out limitations and reasons for standardizing clerical and archival work. Since then, solutions for standardizing clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation have been proposed.
 Chapter 3. Proposal on solutions to standardize clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation
From the analysis in Chapter 2, in Chapter 3, the thesis proposed several solutions as follows: Raise awareness of the standardization of clerical and archival work in the whole Corporation; Review the entire Regulations and Guidelines on clerical and archival work at the Corporation and units; Research and promulgate new Regulations and Guidelines; Continue to strengthen the dissemination, guidance, examination, and evaluation.
 1.  Practical applicability:
This dissertation is used to improve the effectiveness and quality of clerical and archival work at Hanoi City Power Corporation.
In addition, the thesis is also a reference for agencies of similar size, and field of operation and conditions.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây