TYLA: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 - 2015)

Thứ tư - 06/11/2019 02:21

Tên luận án: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 - 2015).

Ngành khoa học của luận án:  Lịch sử

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    Mã số: 62 22 03 15

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án: Luận án làm rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Sơn La đối với kinh tế tập thể từ năm 1996 đến năm 2015. Rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, đưa kinh tế tập thể ở tỉnh Sơn La phát triển trong những năm tiếp theo.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án: Đối tượng nghiên cứu của luận án là những quan điểm, chủ trương và quá trình chỉ đạo xây dựng kinh tế tập thể của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1996 đến năm 2015. Kết quả của quá trình lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể của Đảng bộ.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Luận án được tiếp cận dưới góc độ lịch sử với các phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và sự kết hợp của hai phương pháp. Ngoài ra, các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê… cũng được sử dụng phù hợp để giải quyết những nội dung nghiên cứu cụ thể của luận án.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu về chủ trương, sự chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế tập thể của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1996 đến năm 2015.

- Làm sáng tỏ quan điểm, chủ trương, quá trình chỉ đạo xây dựng kinh tế tập thể của Đảng bộ tỉnh Sơn La; phục dựng một cách khách quan bức tranh về kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Sơn La trong những năm 1996 - 2015.

- Đánh giá, nhận xét về những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể của Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2015, đúc rút những kinh nghiệm phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế tập thể nói riêng và kinh tế - xã hội ở Sơn La nói chung.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể tại Sơn La. Luận án có thể làm tư liệu tham khảo để nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2015.

3.2. Kết luận

Vận dụng quan điểm chủ trương của Đảng và xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đề ra được những chủ trương cần thiết để xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Chủ trương đó đã thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, hướng hợp tác xã hoạt động đúng bản chất, tích cực phục vụ lợi ích của thành viên. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có tác dụng đưa chủ trương đi vào thực tiễn một cách tích cực. Đảng bộ quan tâm và nghiêm túc chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương nhằm rút kinh nghiệm và xác định phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể.

          Đảng bộ đã lãnh đạo phát triển kinh tế tập thể đạt một số thành tựu quan trọng. Thành tựu nổi bật có ý nghĩa to lớn là kinh tế tập thể của tỉnh đã thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng, dần thích ứng với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được nâng lên rõ rệt, mô hình hợp tác xã kiểu mới xuất hiện và phát huy vai trò kinh tế, xã hội nhất là ở vùng nông thôn. Các hình thức hợp tác ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến, số tổ hợp tác, hợp tác xã thành lập mới được nhân lên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng cao biên giới và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Mặc dù quá trình lãnh, chỉ đạo xây dựng kinh tế tập thể tồn tại một số hạn chế nhưng là cơ sở để Đảng bộ nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm quý báu. Từ đó Đảng bộ tiếp tục giải quyết hiệu quả những vấn đề của kinh tế tập thể như: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh trong từng giai đoạn; tăng cường quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế chính sách đối với kinh tế tập thể; đổi mới cơ cấu bộ máy quản lý hợp tác xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của kinh tế tập thể; xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp; khơi dậy mọi nguồn lực, sức mạnh của nhân dân, xây dựng Sơn La trở thành một tỉnh có khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững.

                                                     SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

Author’s name: Lai Trang Huyen

Thesis title: Son La Provincial Party Committee leads to build collective economy (1996 - 2015).

Scientific branch of the thesis: History

Major: History of the Vietnam Communist Party                      Code: 62 22 03 15

1. The purpose and subject of the thesis

- Purpose of the thesis: The thesis clarifies the leadership of Son La Provincial Party Committee for collective economy from 1996 to 2015. It draws some experience on the leadership of the Party Committee to strengthen the leadership and develop the collective economy in Son La province in the following years.

- Subject of the thesis: The research object of the thesis is the views, guidelines and the process of directing collective economic development of Son La Provincial Party Committee from 1996 to 2015 and the results of the Party leadership's collective economic development process.

2. The research methods

A historical perspective with the main research methods, the historical method, the logical method and the combination of the two methods are used. Other methods such as analysis, synthesis, comparison, statistics ... are also used appropriately to solve specific research contents of the thesis.

3. The major results and conclusions

3.1 Major results

- Documents on guidelines and direction for collective economic construction and development of Son La Provincial Party Committee from 1996 to 2015 have been collected and systematized.

- Views, guidelines and process of directing collective economic development of Son La Provincial Party Committee have been clarified; the picture of collective economy and cooperative in Son La in 1996-2015 is objectively restored.

- The advantages and limitations in the collective economy building leadership of Son La Provincial Party Committee in the 1996-2015 period have been evaluated and assessed, experiences from leading and building direction, collective economic development in particular and socio-economic development in Son La in general have been drawn.

- The dissertation's research findings can serve as a reference for the Party committees in the process of leading collective economic development in Son La. The thesis can be used as a reference for studying the history of Son La Provincial Party Committee in the 1996-2015 period .

3.2 .Conclusion

Applying the Party's policy and views and from the requirements of local socio-economic development, the Son La Party Committee has set out the necessary guidelines to build and develop a collective economy with the cooperative as the core. That policy has promoted the collective economy to develop, directing the cooperative to operate in the right way and actively serving the interests of its members.The direction, organization, implementation, inspection and supervision of the Party Committee is to bring the policy into practice in a positive way.The Party Committee paid attention and seriously instructed the preliminary and final review of the implementation of the Central Resolution and Directive in order to draw experiences and determine the direction and solutions for collective economic development.

The Party has led tthe collective economic development to obtain some important achievements.The outstanding achievement of great significance is that the province's collective economy has escaped from the crisis situation, gradually adapting to the socialist-oriented commodity economy. The efficiency of production and business activities has been significantly improved, a new model of cooperative has appeared and promoted the economic and social role, especially in rural areas.The forms of cooperation are becoming more and more diverse and popular, the number of newly established cooperative groups and cooperatives has contributed to the socio-economic development of the province, improving the quality of life and stability, ensuring national defense and security in the border highlands and strengthening people's confidence in the Party.

Although the process of leading and directing the collective economic development has some limitations, it is the basis for the Party Committee to study and draw valuable experiences. From that, the Party continues to effectively deal with issues of the collective economy such as raising awareness of the position and role of collective economy in a socialist-oriented market economy; identifying the strategy of the province's collective and cooperative economic development in each period; strengthening state management; perfecting mechanisms and policies for the collective economy; renovating the structure of cooperative management apparatus; improving the quality of human resources of the collective economy; building an appropriate new cooperative model; arousing all resources and strength of the people, building Son La into a province of a sustainably developed collective economy.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây