TTLV: Tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải hiện nay ”(Qua khảo cứu một số đền thờ Mẫu Thoải ở Huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Thứ hai - 19/12/2022 14:01
1. Họ và tên học viên: Cao Minh Đạt
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/03/1998
4. Nơi sinh: Hà Tây
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải hiện nay ”(Qua khảo cứu một số đền thờ Mẫu Thoải ở Huyện Hoài Đức, Hà Nội)
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
           - Luận văn góp phần hoàn thiện hơn nữa những hiểu biết về tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và lễ hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải ở huyện Hoài Đức, Hà Nội hiện nay trên một số phương diện về niềm tin tín ngưỡng, về thực hành tín ngưỡng... Minh chứng lý luận trong nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung về tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải nói riêng là phù hợp với thực tiễn hiện nay
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Trình bày một cách hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải tại Hoài Đức hiện nay; Từ đó phân tích những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân.
- Đề xuất những giải pháp góp phần hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đối với tín ngưỡng nói chung, tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng; phục vụ nghiên cứu, du lịch văn hóa tâm linh về tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải ở Việt Nam hiện nay
- Kết quả đạt được của Luận văn là nguồn tài liệu tham khảo dành cho sinh viên, học viên chuyên ngành tôn giáo học, quản lý nhà nước về tôn giáo, xã hội học, công tác xã hội.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải hiện nay, đưa ra những giải pháp phù hợp với tín ngưỡng, để các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng phát huy đươc tối đa những giá trị về văn hóa tinh thần cũng như những giá trị về vật chật trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.       
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: Cao Minh Dat
2. Gender: Male
3. Date of birth: March 15th, 1998
4. Birthplace: Ha Tay
5. Student recognition decision No: 2704/QD-XHNV dated 24/12/2020
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Belief in worshiping Mother Thoai and practicing beliefs in worshiping Mother Thoai today” (According to a study of some Mau Thoai temples in Hoai Duc District, Hanoi)
8. Major: Religion study; Code No: 8229009.01
9. Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr . Tran Thi Kim Oanh
10. Summary of the results of the thesis:
- The thesis contributes to further perfecting the understanding of the beliefs of Mother Thoai worship and festivals in the belief of Mother Thoai in Hoai Duc district, Hanoi in some aspects of beliefs, beliefs and practices nowadays. Theoretical evidence in the study of Mother Goddess worship in general and Mother Thoai worship in particular are consistent with current practice
11. Practical applicability:
- Presenting a systematic way of worshiping the Mother Goddess and practicing the belief of worshiping the Mother of God in Hoai Duc at present; Basing on these points, analyze the advantages, limitations and point out the causes.
- Proposing solutions to contribute to the planning of religious policies of the Party and State towards beliefs in general, and Mother-worshiping beliefs in particular; serving research, cultural and spiritual tourism on the belief of Mother Goddess worship and the practice of worshiping Mother Goddess in Vietnam today
- The obtained results of the Thesis will be a reference source for students and research students majoring in religious studies, state management of religion, sociology, and social work.
12. Further research directions:
Continue to delve deeply into and research on the Mother Goddess Worship Belief and the current practice of Mother Goddess Worship; offer solutions which are suitable to beliefs, so that religious and belief organizations can maximize spiritual, cultural values as well as material values in the construction of the country's homeland.  
13. Published works related to the thesis:
           
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây