TTLV: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Thứ ba - 06/12/2022 02:33
1. Họ và tên học viên: LƯU MỸ LINH               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  24/9/1988
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi phạm vi nghiên cứu của luận văn
7. Tên đề tài của Luận văn: “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội”.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. : Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm của Văn phòng trong việc tổ chức thực hiện, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Trong Chương 1, tác giả đã khái quát hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa doanh nghiệp như: Khái niệm văn hóa, khái niệm doanh nghiệp, khái niệm văn hóa doanh nghiệp và khái niệm văn phòng, một số mô hình văn hóa doanh nghiệp nổi bật, các đặc trưng, vai trò và các biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp. Tác giả cũng đã trình bày trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở lý luận cho luận văn và là tiền đề để tác giả nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại EY Chi nhánh Hà Nội.
Chương 2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại EY Chi nhánh Hà Nội
Trong Chương 2, tác giả đã trình bày và làm rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát, đồng thời khái quát hóa lịch sử hình thành và phát triển, quy mô và cơ cấu tổ chức của EY Chi nhánh Hà Nội. Tiếp đó, tác giả đã đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại đây dựa trên lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp của Edgar Schein trong đó văn hóa doanh nghiệp được chia thành ba cấp độ: Những giá trị văn hóa hữu hình; Những giá trị được chấp nhận, chia sẻ; và Những giá trị văn hóa nền tảng của doanh nghiệp. Tác giả cũng dựa trên lý thuyết về quản trị văn phòng để nêu lên trách nhiệm của khối CBS (Văn phòng) trong công tác tổ chức thực hiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại EY Chi nhánh Hà Nội. Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở thực tiễn của luận văn và là căn cứ để tác giả đưa ra nhận xét và đề xuất một số biện pháp trong Chương 3.
Chương 3. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EY Chi nhánh Hà Nội
Trong Chương 3, thông qua phương pháp khảo sát, phỏng vấn nhân viên tại EY Chi nhánh Hà Nội, luận văn đưa ra nhận xét về thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại đây và nhận xét về trách nhiệm của khối CBS trong việc tổ chức và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Tiếp theo, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EY Chi nhánh Hà Nội cũng như trách nhiệm của khối CBS trong việc tổ chức và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là đóng góp bước đầu và là cơ sở để EY Chi nhánh Hà Nội nghiên cứu, vận dụng nhằm tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, thực hiện văn hóa doanh nghiệp cũng như nâng cao hơn nữa trách nhiệm của khối CBS trong công tác quan trọng này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu và phát triển các công cụ đo lường và đánh giá văn hóa doanh nghiệp phù hợp với EY Chi nhánh Hà Nội
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Student's full name: LUU MY LINH
2. Gender: Female
3. Date of birth: September 24, 1988
4. Birthplace: Hanoi
5. Student recognition decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19, 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: Changing the research scope of the thesis
7. Thesis title: Research on corporate culture of Ernst & Young Vietnam Limited - Hanoi Branch
8. Major: Office Administration                            Subject code: 8340406.01
9. Instructor: Assoc. Prof. Dao Duc Thuan
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Literature review of corporate culture and responsibilities of the Office in organizing and implementing corporate culture
In Chapter 1, the author has reviewed some concepts including: culture, enterprise, corporate culture and Office. The author then explored further and generalized some prominent concepts of corporate culture, characteristics, roles and symbols of corporate culture. On the basis of the theory of Office Administration, the author has also presented the responsibilities of this department in organizing, implementing, maintaining and developing corporate culture. These are important contents, which serve as the theoretical basis for the thesis and a premise for the author to study the current situation of corporate culture at EY Hanoi Branch as well as research on the responsibilities of the Office in organizing and implementing corporate culture here.
Chapter 2. Current corporate culture situation at EY Hanoi Branch
In Chapter 2, the author has presented and clarified the objectives, objects, contents and methods of survey and interview, and generalized the history of formation and development, scale and organizational structure of EY Hanoi Branch. Then, the author has researched and studied the current situation of corporate culture here based on Edgar Schein model of organizational culture theory in which corporate culture is divided into 3 levels: Artifacts and Creations; Espoused values; and Assumptions and beliefs. The author also relied on the theory of Office Administration to raise the responsibility of the CBS department (Office) in organizing and implementing corporate culture at EY Hanoi Branch. These are important contents, serving as the practical basis of the thesis and the basis for the author to make comments and propose some solutions in Chapter 3.
Chapter 3. Proposals for further improvement of the organization and implementation of corporate culture of EY Hanoi Branch
In Chapter 3, through the method of surveying and interviewing employees at EY Hanoi Branch, the thesis gives comments on the current situation of corporate culture here and comments on the responsibilities of the CBS department in organizing and implementing corporate culture. Next, the author has proposed some solutions to further improve the implementation of corporate culture of EY Hanoi Branch as well as further enhance the responsibility of the CBS department in organizing and implementing corporate culture.
11. Applicability in practice
The results of the thesis are the initial contribution and the basis for EY Hanoi Branch to research and apply in order to continue to improve the organization and implementation of corporate culture as well as further enhance the responsibility of the CBS department in this important work.
12. Further research directions
Research and develop tools to measure and evaluate corporate culture suitable for EY Hanoi Branch.
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây