TTLV: Tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty cổ phần Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT

Thứ ba - 06/12/2022 03:25
1. Họ và tên học viên: HOÀNG THỊ HỒNG               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/06/1989
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 785/QĐ-XHNV ngày 28/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty cổ phần Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Phụng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Khái quát các lý thuyết về tổ chức khoa học Hoạt động Văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã hệ thống, làm rõ các vấn đề lý thuyết cơ bản như: Một số khái niệm liên quan; Vai trò và nguyên tắc tổ chức khoa học hoạt động văn phòng; Các biện pháp và trách nhiệm trong việc tổ chức khoa học hoạt động văn phòng.
Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT.
Trong Chương 2, tác giả đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển, quy mô và cơ cấu tổ chức của Công ty CP Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT là đối tượng khảo sát của luận văn. Tiếp đó, tác giả đã đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng hoạt động văn phòng cũng như các biện pháp tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty, đặc biệt tìm hiểu sâu về công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Trên cơ sở đó, tác giả đánh giá việc thực hiện tổ chức khoa học hoạt động văn phòng của công ty, tìm hiểu nguyên nhân và hạn chế thực trạng này để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp ở Chương 3.
Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT.
Trong Chương 3 luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ- Số hóa HT, bao gồm: Nâng cao nhận thức về tổ chức khoa học hoạt động văn phòng từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ nhân viên Công ty; rà soát bổ sung để hoàn thiện hơn một số quy chế, quy định về hoạt động văn phòng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để các doanh nghiệp nói chung, Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa HT nói riêng nghiên cứu, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức khoa học hoạt động Văn phòng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Không có
 Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa HT.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: HOANG THI HONG                    2. Gender: Female
3. Date of birth: 28/06/1989
4. Place of birth: Nghe An
5. Decision of recognition no: 785/QD-XHNV dated May 28, 2020 by Rector of University of Social Sciences and Humanities
6. Modification during the course: None
7. Title of Thesis: " Scientific organization of office operations at HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company”
8. Major: Office Administration                 Topic code: 8340406.01         
9. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Vu Thi Phung
10. Summary of findings
Chapter 1. Overview of theories on scientific organization of Office Operations
In Chapter 1, the author has systematized and clarified basic theoretical issues such as: Some related concepts; The role and principles of scientific organization of office operations; Measures and responsibilities in the scientific organization of office operations.
Chapter 2. Actual situation of scientific organization of office operations at HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company.
In Chapter 2, the author gives an overview of the history of establishment and development, the size and organizational structure of HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company which is the object of the thesis's survey. Next, the author has deeply researched and learned about the current situation of office operations as well as measures to organize scientific operations of the office at the Company, especially delving into the standardization of office operations. On that basis, the author evaluates the implementation of the company's scientific organization of office operations, finding out the causes and limitations of this situation to serve as a basis for research and recommends some feasible measures in Chapter 3.
Chapter 3. Some solutions to improve the efficiency of scientific organization of office operations at HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company.
In Chapter 3, the thesis proposes a number of solutions to improve the efficiency of scientific organization of office operations at HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company, including: Raising awareness about scientific organization of office operations from leaders to all employees of the Company; conduct additional review to improve a number of rules and regulations on office operations; organize to guide, inspect and evaluate the results of standardization of office operations.
11. Applicability in practice
The research findings of the thesis are the basis for businesses in general, and HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company in particular to research and apply for improvement of the efficiency of the scientific organization of Office operations.
12. Future research directions
Research and apply measures to organize scientific operations in offices at HT Digitized-Archives Technology Joint Stock Company.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây