TTLV: Vận dụng lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng (qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội)

Thứ năm - 21/07/2022 23:31
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN TRỌNG TÂM                  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  13/12/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi phạm vi nghiên cứu của luận văn
7. Tên đề tài của Luận văn: “Vận dụng lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng (qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội)”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Phụng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Khái quát các lý thuyết quản trị và khả năng vận dụng trong quản trị văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày một số khái niệm như: Khái niệm lý thuyết, khái niệm quản trị, khái niệm lý thuyết quản trị, khái niệm văn phòng và khái niệm quản trị văn phòng. Tiếp đó, tác giả đã đi sâu tìm hiểu, khái quát hóa quan điểm chính của các lý thuyết quản trị và khả năng vận dụng trong quản trị văn phòng, đồng thời chỉ ra yêu cầu của việc vận dụng các lý thuyết quản trị vào quản trị văn phòng. Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở lý luận cho luận văn và là tiền đề để tác giả nghiên cứu thực trạng vận dụng lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội ở Chương 2.
Chương 2. Thực trạng vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội
Trong Chương 2, tác giả đã trình bày và làm rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát, đồng thời khái quát hóa lịch sử hình thành và phát triển, quy mô và cơ cấu tổ chức của 10 doanh nghiệp lưu trữ thuộc đối tượng khảo sát của luận văn. Tiếp đó, tác giả đã đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng tại đây như: Nhận thức về vai trò của việc vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng; mức độ hiểu biết về các lý thuyết quản trị và mức độ vận dụng cụ thể trong quản trị văn phòng, từ đó đưa ra những đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng này. Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở thực tiễn của luận văn và là căn cứ để tác giả đề xuất một số biện pháp trong Chương 3.
Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội
Trong Chương 3 luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng qua khảo sát tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tại Hà Nội, bao gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng; xác định những nội dung lý thuyết quản trị cần vận dụng trong quản trị văn phòng; đào tạo, phổ biến phương pháp vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng; xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả vận dụng các lý thuyết quản trị trong quản trị văn phòng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là đóng góp bước đầu và là cơ sở để các doanh nghiệp lưu trữ tại Hà Nội nghiên cứu, áp dụng nhằm nâng cao chất lượng việc vận dụng các lý thuyết quản trị trong thực tiễn hoạt động quản trị văn phòng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp và công cụ quản trị hiện đại trong quản trị văn phòng
- Vai trò của Văn phòng trong việc vận dụng các lý thuyết quản trị vào thực tiễn
13. Các công trình đã công bố có lên quan đến luận văn
- Nguyễn Trọng Tâm (2022), Lí thuyết quản trị và khả năng vận dụng trong lĩnh vực quản trị văn phòng, Tạp chí Giáo dục, Số 4/2022.
  
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Student's full name: NGUYEN TRONG TAM
2. Gender: Male
3. Date of birth: December 13, 1998
4. Birthplace: Hanoi
5. Student recognition decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19, 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: Changing the research scope of the thesis
7. Thesis title: "Applying management theory in office administration (through survey in a number of enterprises operating in the field of Archives in Hanoi)"
8. Major: Office Administration                            Subject code: 8340406.01
9. Instructor: Assoc.Prof .Dr. Vu Thi Phung
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Overview of management theories and applicability in office administration
In Chapter 1, the author presented some concepts such as: Theoretical concepts, management concepts, management theory concepts, office concepts and office management concepts. Next, the author has deeply explored and generalized the main views of management theories and their applicability in office administration and pointed out the requirements of applying management theories to the office. Office administration. These are important contents that serve as a theoretical basis for the thesis and a premise for the author to study the actual situation of applying management theory in office administration through surveys in several operating enterprises. activities in the field of archives in Hanoi in Chapter 2.
Chapter 2. Actual situation of applying management theories in office administration through surveys in some enterprises operating in the field of archives in Hanoi
In Chapter 2, the author presented and clarified the objectives, objects, contents and methods of the survey, and generalized about the history of formation and development, size and organizational structure of 10 enterprises. archive under the object of survey of the thesis. Next, the author has deeply researched and learned about the actual application of management theories in office administration here such as: Perceiving the role of applying management theories in cultural management. room; level of understanding of management theories and specific application levels in office administration, thereby making general assessments of the advantages, limitations and causes of this situation. These are important contents, serving as the practical basis of the thesis and the basis for the author to propose some measures in Chapter 3.
Chapter 3. Some solutions to improve the efficiency of applying management theories in office administration in some enterprises operating in the archives field in Hanoi
With the fact that there are still many issues that need to be innovated and perfected, in Chapter 3, the thesis boldly proposed some solutions to improve the effectiveness of applying management theories in office administration through surveys in a number of areas. businesses operating in the field of archives in Hanoi are: Raising awareness about the role and importance of applying management theories in office administration; determine the management theory contents that need to be applied in office administration; training and popularizing methods of applying management theories in office administration; building a framework of criteria to evaluate the effectiveness of applying management theories in office administration.
11. Applicability in practice
The research results of the thesis are the initial contribution and the basis for archival enterprises in Hanoi to research, apply and implement in order to improve the quality of applying management theories in practice. Office administration.
12. Further research directions
- Research and apply modern management methods and tools in office administration
- The role of the Office in applying management theories into practice
13. Published works related to the thesis:
- Nguyen Trong Tam (2022), Theoretical and applicability in theory in office administration, Journal of Education, No.4/2022.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây