TTLV: Đảng lãnh đạo thực hiện quan hệ của Việt Nam với Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2005

Chủ nhật - 10/07/2022 23:39
1. Họ và tên học viên: LÊ VĂN QUÂN: 2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: ngày 06 tháng 10 năm 1997
4. Nơi sinh: thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV, ngày 24 tháng 12 năm 2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận văn: Đảng lãnh đạo thực hiện quan hệ của Việt Nam với Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2005
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 8229010. 02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Mai Hoa, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  
            Luận văn đã làm rõ những yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga và thực trạng quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trước năm 1991; làm rõ chủ trương của Đảng và quá trình Đảng chỉ đạo thực hiện quan hệ của Việt Nam với Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2005 qua hai giai đoạn: 1991 – 1995 và 1996 – 2005 trên các lĩnh vực chủ yếu: quan hệ về chính trị, về an ninh, quốc phòng, quan hệ về kinh tế, thương mại, quan hệ về văn hóa, giáo dục và về khoa học, công nghệ; từ thực tiễn Đảng lãnh đạo thực hiện quan hệ của Việt Nam với Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2005, luận văn đã đưa ra một số nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đúc rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo cho hiện tại.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Những nhận xét và kinh nghiệm rút ra từ tiến trình lịch sử Đảng lãnh đạo thực hiện quan hệ của Việt Nam với Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2005 là những luận chứng, luận cứ quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Nga phát triển ngày càng hiệu quả, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời có giá trị tham khảo tốt cho các quan hệ song phương khác của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận văn còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy Lịch sử đối ngoại, ngoại giao của Đảng Nhà nước Việt Nam nói chung và lịch sử quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga nói riêng, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết quốc tế, bồi dưỡng ý thức tự lực tự cường, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự tất thắng của Cách mạng Việt Nam cho thế hệ trẻ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế từ năm 1996 đến năm 2016.
 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có
INFORMATION ON MASTER'S THESIS


1. Full name: LE VAN QUAN:  2. Sex: Male
3. Date of birth: October 6, 1997
4. Place of birth: Hanoi City
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV, dated 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The Party's leadership in implementing Vietnam's relations with the Russian Federation from 1991 to 2005
8. Major: History of Vietnamese Communist Party;  9. Code: 8229010. 02
10. Supervisors: Assoc. Dr. Nguyen Thi Mai Hoa, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis clarified the factors affecting Vietnam-Russian Federation relations and the reality of Vietnam-Russian Federation relations prior to 1991; clarified the Party's policy and the process of the Party directing the implementation of Vietnam's relations with the Russian Federation from 1991 to 2005 in two periods: 1991–1995 and 1996–2005 in the main fields of political relations, security, defense, economic relations, trade, cultural relations, education, and science and technology; based on the practice of the Party leading the implementation of Vietnam's relations with the Russian Federation from 1991 to 2005, the thesis presented some comments on advantages, limitations, and reasons, as well as highlighted some relevant experiences with reference value to the current period.

12. Practical applicability, if any:
The comments and experience gained from the historical progress of the Party leading Vietnam's relations with the Russian Federation from 1991 to 2005 are essential arguments and evidences for fostering the development of greater and more effective Vietnam-Russia relations deserving of a comprehensive strategic partnership; simultaneously, it serves as a valuable reference for other bilateral relations of Vietnam during the age of promoting industrialization, modernization, and international integration.
Furthermore, the thesis' research findings may be considered as a reference in research, study, and teaching on the history of the State Party of Vietnam's foreign affairs and diplomacy in general, and the history of relations between Vietnam and the Russian Federation in particular, devoting to the education of the international solidarity tradition, promoting a sense of self-reliance, strengthening confidence in the Party's leadership, and in the triumph of the Vietnamese Revolution for the younger generation.
13. Further research directions, if any:
Researching the policy and process of directing the implementation of Vietnam – Russian Federation relations of the Party in the age of promoting industrialization, modernization and international integration from 1996 to 2016.
14. Thesis-related publications: none

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây