TTLV: Chính sách đào tạo lại nhân lực nhằm đáp ứng đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông)

Thứ sáu - 04/11/2022 10:53
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hồng Thắm
2. Giới tính Nữ.
3. Ngày sinh: 16/10/1979
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Chính sách đào tạo lại nhân lực nhằm đáp ứng đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông)
8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Hải
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài của luận văn có tính cấp thiết bởi vì vấn đề nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông, doanh nghiệp mang tính đặc thù có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xã hội của nước nhà. Đào tạo lại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng đổi mới công nghệ, đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đề tài nghiên cứu của Luận văn không trùng lặp với các đề tài nào đã nghiên cứu trước đó ở cả trong và ngoài nước.
Nội dung luận văn đã được cấu trúc logic, hợp lý, được chia thành 3 chương có dung lượng cân đối.
Chương 1: Luận văn đã phân tích đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vấn đề chính sách đào tạo lại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.
Chương 2: Khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng chính sách đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.
Phân tích thực trạng nhằm đánh giá một cách tổng quan hiện trạng của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong cục diện chung của ngành Bưu chính Viễn thông trên thế giới từ đó nhận diện các xu thế đổi mới công nghệ của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung.
Thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo lại của một số doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam và số liệu đào tạo thực tế tại Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong các năm gần đây. Qua đó đánh giá được những mặt tích cực và chỉ ra những bất cập trong việc đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong những năm qua. Đồng thời, dự báo nhu cầu đào tạo lại nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong tương lai nhằm đáp ứng xu thế đổi mới công nghệ của ngành Bưu chính Viễn thông.
Chương 3: Đề xuất mục tiêu, nội dung khung chính sách đào tạo lại nhân lực nhằm đáp ứng đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông.
Đây là chương chính quan trọng nhất của Luận văn, đưa ra được mục tiêu, đề xuất khung chính sách phù hợp với yêu cầu đổi mới công nghệ của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đáp ứng nhu cầu đào tạo lại nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời vận dụng được khung chính sách này trong trong tương lai.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn đưa ra được mục tiêu, khung chính sách đào tạo lại nhân lực để đáp ứng đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông. Ngoài ra, Luận văn cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho những ai quan tâm đến hướng nghiên cứu của đề tài.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Hong Tham 2. Sex: .... Female
3. Date of birth: 16/10/1979
4. Place of birth: Hoa Binh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 by Rector of the Vietnam National University, Hanoi. University of Social Sciences and Humanities.
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Policy on retraining human resources to meet technological innovation in enterprises (Case study of Post and Telecommunication enterprises)
8. Major: Science and technology management
9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Associate.Prof. Tran Van Hai
11. Summary of the findings of the thesis: The topic of the thesis is urgent because the issue of human resources in enterprises is a vital element of enterprises, especially Posts and Telecommunications enterprises, a particular enterprise that has a great influence on the economy. society of the home country. Retrain human resources in enterprises to meet technological innovation and meet the rapid development of the Industrial Revolution 4.0. The research topic of the Thesis does not overlap with any previous research topics both at home and abroad.
The content of the thesis has been logically and logically structured, divided into 3 chapters with balanced capacity.
Chapter 1: The thesis has fully and deeply analyzed the issues of theoretical basis and practical basis on the issue of human resource retraining policy in Post and Telecommunication enterprises.
The content of the thesis has been logically and logically structured, divided into 3 chapters with balanced capacity.
Chapter 2: Surveying, analyzing and evaluating the current situation of human resource retraining policies to meet technological innovation of Post and Telecommunication enterprises.
Situation analysis aims to assess in an overview the current status of Vietnam's Post and Telecommunications industry in the general situation of the world's post and telecommunications industry, thereby identifying technological innovation trends of the Post and Telecommunication industry. Vietnamese media in general.
Collecting data on the retraining needs of some Vietnam Posts and Telecommunications enterprises and actual training data at the Post and Telecommunications Training Center 1 of the Academy of Post and Telecommunications Technology over the years recently. Thereby assessing the positive aspects and pointing out the shortcomings in the training of human resources of Vietnam Posts and Telecommunications enterprises in recent years. At the same time, forecast the need for retraining human resources of Vietnam Posts and Telecommunications enterprises in the future to meet the technological innovation trend of the Post and Telecommunication industry.
Chapter 3: Proposing objectives and content of the policy framework for retraining human resources to meet technological innovation in Post and Telecommunication enterprises.
This is the most important main chapter of the thesis, setting goals, proposing a policy framework suitable to the requirements of technological innovation of the Vietnam Posts and Telecommunications industry and meeting the needs of human resource retraining. of Vietnam Posts and Telecommunications enterprises. At the same time, this policy framework can be applied in the future.
12. Practical applicability, if any: The thesis sets out the objectives and policy framework for retraining human resources to meet technological innovation in Post and Telecommunication enterprises, contributing to improving the quality of human resources in Post and Telecommunication enterprises. In addition, the thesis can also be a good reference source for those who are interested in the research direction of the topic.
13. Further research directions, if any: ...................................................................................
14. Thesis-related publications: ...............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây