TTLV: Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thứ hai - 21/11/2022 03:51
1. Họ và tên học viên: Bùi Thị Minh Huệ          
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/12/1978                                                
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “Hiện đại hóa hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông”
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin- Thư viện định hướng nghiên cứu.          
9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Quý
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài của luận văn có tính cấp thiết, thời sự, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang chú trọng đến vấn đề chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số-xã hội số và giáo dục đại học số và chuyển đối số hoạt động thông tin-Thư viện (TT-TV) nói chung và đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đề tài nghiên cứu của Luận văn không trùng lặp với các đề tài nào đã nghiên cứu trước đó ở cả trong và ngoài nước.
Nội dung luận văn đã được cấu trúc logic, hợp lý, được chia thành 3 chương có dung lượng cân đối.
Chương 1: Luận văn đã phân tích đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hiện đại hóa hoạt động TT-TV đại học nói chung và của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam.
Chương 2: Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu ở chương 1, luận văn đã được soi chiếu đầy đủ và luận giải sâu sắc thực trạng cùng các yếu tố tác động đến vấn đề hiện đại hóa hoạt động TT-TV đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trên cơ sở các tư liệu, số liệu điều tra thực tế có độ tin cậy. Cuối chương đã có những đánh giá khách quan những ưu điểm hạn chế và tìm ra nguyên nhân để đưa ra các giải pháp trong chương 3.
Chương 3: Luận văn đã đưa ra 05 nhóm giải pháp: (1. Nhóm giải pháp về cơ chế, mô hình tổ chức quản lý hoạt động của Trung tâm;  2. Nhóm giải pháp liên quan đến con người; 3. Nhóm giải pháp về phát triển tài nguyên thông tin số;  4. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ TT-TV hiện đại; 5. Nhóm giải pháp về tài chính và cơ sở hạ tầng công nghệ) có tính khả thi trong việc nâng cao hiệu quả hiện đại hóa hoạt động TT-TV đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đáp ứng tối đa nhu cầu tin của người dùng ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo (giảng dạy và học tập) và công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghệ 4.0.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
     Luận văn đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả hiện đại hóa hoạt động thông tin-thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của HVCN BCVT góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngoài ra, Luận văn cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho những ai quan tâm đến hướng nghiên cứu của đề tài.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Bui Thi Minh Hue         
 2. Sex: Female
3. Date of birth: 18/12/1978                        
4. Place of birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 by Rector of the Vietnam National University, Hanoi. University of Social Sciences and Humanities.
6. Changes in academic process: ..................... .............................................................
7. Official thesis title: “The mordenization of library information activities to meet the demand of digital transformation at Posts and Telecommunications Institute of Technology
8. Major: Library and Information Science”
9. Code: 8320201.01
10. Supervisors:   Associate.Prof. Tran Thi Quy
11. Summary of the findings of the thesis:
The topic of the thesis is urgent and current, in the context that the Party and State are focusing on digital transformation, building a digital economy and a digital society, and digital higher education and argument transformation. library-information activities (TT-TV) in general and respond to the rapid development of the Industrial Revolution 4.0. The research topic of the Thesis does not overlap with any previous research topics both at home and abroad.
The content of the thesis has been logically and logically structured, divided into 3 chapters with balanced capacity.
Chapter 1: The thesis has fully and deeply analyzed the issues of theoretical basis and practical basis of modernization of university information-television activities in general and of the Posts and Telecommunications Institute of Technology in particular in the context of digital transformation scene in Vietnam.
Chapter 2: On the basis of theory and practice studied in Chapter 1, the thesis has been fully examined and deeply explained the situation and factors affecting the modernization of communication activities. -TV meets the digital conversion requirements of the Post and Telecommunications Institute of Technology, on the basis of reliable actual investigation documents and data. At the end of the chapter, there was an objective assessment of the advantages and limitations and found out the reasons to come up with solutions in Chapter 3.
Chapter 3: The thesis has proposed 05 groups of solutions: (1. Group of solutions on the mechanism, organizational model of the center's operation and logic; 2. Group of solutions related to people; 3. Group of solutions. solutions on development of digital information resources; 4. Solutions on modern media and television operations; 5. Solutions on finance and technology infrastructure) are feasible in improving efficiency. modernize TT-TV activities to meet the digital transformation requirements of the Post and Telecommunications Institute of Technology, to meet the maximum information needs of users anytime, anywhere, contributing to improving the quality of research. scientific research, training (teaching and learning) and management work, meeting the requirements of the 4.0 technology era.
12. Practical applicability, if any:
The thesis proposes groups of suitable and feasible solutions to improve the efficiency of modernizing library-information activities to meet the requirements of digital transformation of post-graduate students, contributing to improving the quality of training and research. In addition, the thesis can also be a good reference source for those who are interested in the research direction of the topic.
13. Further research directions, if any: ............ .............................................................
14. Thesis-related publications: ....................... .............................................................
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây