TTLV: Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Thứ hai - 28/09/2020 04:48

1. Họ và tên học viên: BÙI THỊ HẠNH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/07/1986

4. Nơi sinh: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01  tháng 6 năm  2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương”

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                   Mã số: 60 34 04 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Phụng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1 Cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu Trong chương này, tác giả tập trung trình bày những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu như: Khái niệm tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu; nguyên tắc, yêu cầu, các biện pháp, vai trò, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm và những quy định pháp lý hiện hành về quản lý hồ sơ, tài liệu. Chương 2Các biện pháp và kết quả tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương Ở chương này, tác giả trình bày các nội dung cơ bản như sau: Một là, khái quát chung về Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương; Hai là, trình bày các biện pháp tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm; Ba là, trình bày kết quả của việc tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu của Trung tâm.

Sau khi trình bày kết quả khảo sát, nhận xét đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.Chương 3 Giải pháp tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương Từ thực trạng tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm, bao gồm: Một là, nhóm giải pháp về quản lý đối với công tác quản lý hồ sơ, tài liệu. Hai, nhóm giải pháp về thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm. Ba, tăng cường trách nhiệm tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần giải quyết được những hạn chế trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu hiện nay tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương nói riêng và là tài liệu tham khảo cho hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm trong cả nước nói chung. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm sẽ được quản lý một cách đầy đủ, khoa học, thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, sử dụng phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, điều hành.

 

INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: BUI THI HANH

2. Sex: Female

3. Date of birth: 03 July 1986

4. Place of birth: Nghia Thinh commune, Nghia Hung district, Nam Dinh province.

5. Admission decision number: 1543/QD-XHNV dated: 01 June 2018 of University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi the recognition of candidates who have passed the first batch of master training in 2018.

6. Changes during education: None

7. Title of master thesis: The organization and management of documents and records should be applied at Job Service Center of Binh Duong province

8. Major: Office Management Code: 60 34 04 06

9. Supervisor: Assoc. Prof. Vu Thi Phung

10. Summary of the findings of the thesis

The thesis is divided into 3 chapters as follows: Chapter 1 Theoretical and legal cornerstones about the records and documents managements. In this chapter, the author focuses on the presentation of fundamental legal and theoretical foundations about the records and documents management namely: The concepts, principles, requirements, measures, roles, importance and responsibilities as well as applicable legal regulations of the records and documents management.Chapter 2The measures and results of management of records and documents at Job Service Center of Binh Duong province. In this chapter, the author indicates the essential contents: Firstly, giving an overview about the basic information of the Job Service Center of Binh Duong province; Secondly, introducing some measures to organize the management of records and documents at this center; Thirdly, introducing the results of records and documents management organization.

After presenting survey results, comments and assessment of the reality of the organization and management of records and documents at the Center. On these foundations, the author analyzes the advantages, disadvantages and causes of these drawbacks. Chapter 3 Feasible measures for the organization and management of documents and records should be applied at Job Service Center of Binh Duong province

From the results of management of document and document, the author proposes numerous holistic solutions to improve the quality of records and documents management at the Center, including: Firstly, a group of solutions for the management of records and documents. Secondly, the group of solutions to perform records and documents management operations at the Center. Thirdly, enhancing the responsibility for organizing the management of records and documents of the Job Service Center of Binh Duong province.

11. Practical applicability in practice (if any)

The results of researching the thesis contribute to address the limitations of document management currently at the Job Service Center of Binh Duong province in particular and be one of the most useful references for the system of Job Service Centers in the country in general. All records and documents of the Center will be managed fully, scientifically and consistently, thereby creating favorable conditions for the exploiting and using in order to effectively serve the management and administration processes.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây