TTLV: Xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Thứ hai - 28/09/2020 05:33

1. Họ và tên học viên: VƯƠNG THỊ MAI TRINH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/06/1987

4. Nơi sinh: xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01 tháng 6 năm  2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                   Mã số: 60 34 04 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau:Chương 1

Cơ sở lý luận và pháp lý về xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. Nội dung của chương 1, chúng tôi trình bày khái quát về cơ sở lý luận, khẳng định sự cần thiết của đề tài, cơ sở pháp lý về việc vận dụng một số căn cứ,  đưa ra các yêu cầu, phương pháp xây dựng danh mục hồ sơ và xác định thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.Chương 2 Cơ sở thực tiễn và việc vận dụng lý luận vào công tác xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. Nội dung của chương 2 nêu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng danh mục hồ sơ, công tác lập hồ sơ và xác định thành phần tài liệu trong hồ sơ; đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của công tác lập hồ sơ, thu thập tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm. Từ đó, cho thấy sự cần thiết phải xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm. Chương 3 Đề xuất Quy trình và phương pháp xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.Nội dung chương 3, đề xuất quy trình, phương pháp, cấu tạo, cách sử dụng Danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ. Đây là chương chính của đề tài, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ được cụ thể hóa bằng dự thảo Danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể được sử dụng là cơ sở xây dựng danh mục hồ sơ và thành phần tài liệu trong hồ sơ hình thành trong hoạt động của Trung tâm, là cơ sở khoa học để viên chức, người lao động Trung tâm tham khảo, xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu của Trung tâm và cá nhân mình. Kết quả của luận văn có thể sử dụng như một công cụ để hướng dẫn các phòng chuyên môn tại Trung tâm thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính và bên cạnh đó các Trung tâm của 62 tỉnh thành trên cả nước cũng có thể tham khảo khi cần thiết.

INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: VUONG THI MAI TRINH

2. Sex: Female

3. Date of birth: 20 June 1987

4. Place of birth: Phuoc Thanh commune, Go Dau district, Tay Ninh province

5. Admission decision number: 1543/QD-XHNV dated: 01 June 2018 of University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi about the recognition of candidates who have passed the first batch of master training in 2018.

6. Changes during education: None

7. Title of master thesis: Building lis of records and merterial composition at the Job Service Center of Binh Duong province

8. Major: Office Management          Code: 60 34 04 06

9. Supervisor: Assoc. Prof. Duc Thuan DAO

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis is divided into 3 chapters as follows: Chapter 1Theoretical and legal cornerstones for building lis of records and merterial composition at the Job Service Center of Binh Duong province. In the content of chapter 1, the author focus on  presentation an overview of the theoretical foundations, determenation the necessity of the research, legal basis for applying some evidences as well as providing requirements and methods in order to construct list of records and determine the composition of documents in the profile at Job Service Center of Binh Duong province. Chapter 2 Practical basis and the application of theory construct the list of records and document composition in profile at Job Service Center of Binh Duong province. The content of chapter 2 outlines the process of formation and development defining the functions, tasks, powers and management structure of the Center; study the current situation of building list of records, making a profile and determining the composition of documents in the record; at the same time, evaluating the advantages, disadvantages and causes of the profiling, collecting documents in the records at the Center. And then, giving the necessaries of constructing category of records and document compositions of the records at the Center. Chapter 3 Proposing some processes  and methods in order to build category of records and document composition of material files at Job Service Center of Binh Duong province Content of chapter 3, proposing processes, methods, structures, how to use List of records and document composition in material files. This is the major chapter of the research, results of the research will be concretized by the draft list of documents and document composition in the profile at the Job Service Center of Binh Duong province.

11. The applicability in practice: (if any) The research results of this topic can be used as the basis for building a list of records and document elements in the records,formed in the Center's operations, a scientific basis for officials and employees of this Center refers , builds lists of records, documents of the Center and personally. The results of the thesis can be applied as a useful tool in order to guide the specialized departments of the Center to perform the PAR tasks and in addition, the Centers of 62 provinces and cities of Vietnam can also study when needed.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây