TTLV: Giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay

Thứ tư - 14/10/2020 23:48

1. Họ và tên học viên: Phạm Quang Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/8/1973

4. Nơi sinh: Thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                           Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Đỗ Mạnh Hòa. Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự - Bộ Quốc phòng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở phân tích, làm rõ lý luận về giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp ở các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng; xác định các tiêu chí đánh giá và chỉ rõ những nhân tố tác động. Luận văn đã góp phần đánh giá thực trạng giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay, từ đó luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra; đồng thời, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho chuyên ngành Chính trị học về công tác giáo dục chính trị; góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị, cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cơ sở trong Học viện Chính trị tiến hành nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong giảng dạy, giáo dục đào tạo ở Học viện chính trị và các nhà trường trong Quân đội.

12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:

- Cục Tư tưởng - Văn hoá, Tổng cục Chính trị (2004),“Những vấn đề cơ bản về tổ chức giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại đơn vị”, Nxb QĐND, Hà Nội.

- Lê Duy Chương (2008), “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ ở đơn vị cơ sở”, Nxb QĐND, Hà Nội.

- Mai Quang Phấn (2013), “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở các đơn vị cơ sở hiện nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 11/ 2013.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of MA candidate: Pham Quang Thang

2. Sex: Male

3. Date of birth: August 4, 1973

4. Place of birth: Son Tay town - Hanoi city

5. Admission decision number: 3058/QĐ-XHNV; Dated: October 24, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Title of thesis: "Political education for professional soldiers at the Political Academy, the Ministry of National Defense currently”.

8. Major: Politics.                                           Code: 60.31.02.01

9. Supervisor: Assoc., PhD. Do Manh Hoa. The Institute of Military Social Sciences and Humanities - Ministry of National Defense

10. Brief description of the result:

On the basis of analyzing and clarifying theories about political education for professional soldiers at academies under the Ministry of Defense; identifying evaluation criteria and specifying the impact factors. The thesis has contributed to the assessment of the present reality of political education for professional soldiers at the Political Academy, Ministry of National Defense currently, from which explaining and clarifying the posed problems; at the same time, proposing solutions to enhance the effectiveness of political education for professional soldiers at the Political Academy, the Ministry of Defense currently.

11. Practical applicability:

The initial findings of the thesis can be used as reference and research material for the Political major on political education; contribute to scientific arguments to help the Party Committee, the Board of Directors of the Political Academy, authorities and leaders, and commanders of the base units in the Political Academy to improve the quality of political education for professional soldiers; at the same time, the thesis can be used as reference and research material in teaching, in education and training at the Political Academy and schools in the Army.

12. Further researches: (if any)

13. Published works related to the thesis:

- Department of Thought - Culture, General Political Bureau (2004), "Basic issues about organizing political education for professional soldiers, defense workers at the unit", Publishers of People's Army, Hanoi .

- Le Duy Chuong (2008), "Some issues about improving the quality of political education for non-commissioned officers and soldiers in base units", Publishers of People's Army, Hanoi .

- Mai Quang Phan (2013), "Improving the quality of political education in base units currently", National Defense Journal, No. 11/2013.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây