TTLV: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm y tế của nhà báo

Thứ hai - 27/04/2020 05:02

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thanh Tuyền                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/8/1994

4. Nơi sinh: xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm y tế của nhà báo.

8. Chuyên ngành: Báo chí học (ĐH ứng dụng)    Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong chương 1, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận liên quan như khái niệm, vai trò, một số yếu tố ảnh hưởng, quy trình và sự cần thiết phải tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm y tế.

Trong chương 2, sau khi tiến hành khảo sát và phân tích văn bản thông qua việc tiếp cận thông tin chính sách bảo hiểm y tế trên 03 lĩnh vực là thu bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên các tờ báo điện tử, tác giả đưa ra một số kết quả nghiên cứu và tổng hợp. Trên cơ sở đó, tác giả tiến hành khảo sát và đánh giá ý kiến của các nhà báo về thực trạng tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế cũng như ý kiến của các nhà quản lý truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung cấp thông tin cho các nhà báo. Từ đó, tác giả đánh giá ưu, nhược điểm của việc tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế của nhà báo hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả tiếp cận và xử lý thông tin chính sách bảo hiểm y tế của nhà báo cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin của nhà báo trong lĩnh vực y tế theo tinh thần Luật tiếp cận thông tin năm 2016. Xây dựng các hình thức cung cấp thông tin hiệu quả, thống nhất, bảo đảm nhà báo được tiếp cận thông tin trên thực tế. Nâng cao năng lực của đội ngũ nhà báo trong việc tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà báo về nghiệp vụ tiếp cận và xử lý thông tin về chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                                 INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Do Thanh Tuyen                                         2. Sex: Male

3. Date of birth: 03/8/1994                   4. Place of  birth: Vu Hoi commune, Vu Thu district, Thai Binh province

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated 28/6/2018

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Access to and processing of journalists' health insurance policy information.

8. Major: Journalism                                                      9. Code: 8320101.01

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Press and Media Training Institute, University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

In chapter 1, the author clarified the relevant theoretical basis such as the concept, the role, some influencing factors, the process and the need to access and process health insurance policy information.

In chapter 2, after conducting surveys and analyzing documents through access to health insurance policy information in three areas: health insurance collection, medical examination and treatment, health insurance, management and Using health insurance fund in electronic newspapers, the author gives some research results and summarizes. On that basis, the author conducts surveys and assesses the opinions of journalists on the status of access and information processing on health insurance policy as well as the opinions of Insurance communication managers. Vietnamese society about providing information to journalists. From there, the author assesses the pros and cons of accessing and processing information about the journalist's current health insurance policy.

In order to improve the effectiveness of journalists' access to and treatment of health insurance policy information, it is necessary to synchronously implement solutions such as: Maintaining and strengthening the Party's leadership and the State's management. Concretize the right of journalists to access information in the field of health in the spirit of the Law on Information Access 2016. Develop forms of effective, uniform information provision to ensure journalists have access to information. in fact. Improve the capacity of journalists in accessing and processing information on health insurance policies. Strengthen professional training and fostering for journalists on how to access and process information about the Party and State's health insurance policy.

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây