TTLV: Xây dựng mô thức thông tin thời sự truyền hình địa phương trong bối cảnh truyền thông hiện đại (Nghiên cứu trường hợp Đài PT –TH Bạc Liêu và Hậu Giang từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019)

Thứ ba - 08/06/2021 22:08
1. Họ và tên học viên: Phú Thị Minh Khai 
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 9/10/1982
4. Nơi sinh: Ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 ( 12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng mô thức thông tin thời sự truyền hình địa phương trong bối cảnh truyền thông hiện đại (Nghiên cứu trường hợp Đài PT –TH Bạc Liêu và Hậu Giang từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dững, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ thông tin và Truyền thông 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Nội dung Luận Văn, học viên đã tập trung làm rõ các khái niệm về mô thức, mô thức thông tin thời sự cũng như các khái niệm về chương trình thời sự truyền của các đài PT – TH địa phương; môi trường truyền thông hiện nay; các nhu cầu công chúng hiện nay. Ngoài ra trong chương 1, học viên cũng đã nêu khá chi tiết về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh Nam Sông Hậu, tổng quan về lĩnh vực báo chí nói chung, chương trình thời sự truyền hình của các Đài Nam sông Hậu nói riêng. Từ cơ sở lý luận đến thực tiễn để làm rõ hơn vao trò quan trọng của việc phải xây dựng mô thức thông tin thời sự của Đài PT –TH địa phương trong bối cảnh truyền thông hiện nay. Học viên đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ và cấu trúc, đánh giá nội dung tin, hình thức thể hiện trong chương trình thời sự của 2 Đài PT-TH Bạc Liêu và Đài PT-TH Hậu Giang. Học viên cũng đã khảo sát chương trình thời sự thực tế của 02 đài THBL và Hậu Giang từ tháng 1 đến tháng 6/2019. Dựa vào các tiêu chí đánh giá chất lượng tác phẩm báo chí, format chương trình thời sự, học viên nhận thấy mỗi Đài địa phương đều có những ưu điểm riêng, đa số đều đáp ứng đủ các tiêu chí và cơ bản đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thông tin cho công chúng địa phương. Bên cạnh đó, thông tin trong chương trình thời sự cả 2 Đài truyền hình vẫn đang bị giới hạn bởi  không gian địa phương, đa phần vẫn bị bó hẹp trong địa bàn địa tỉnh là chủ yếu nên thông tin vẫn chưa thật sự phong phú, vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của công chúng xem truyền hình, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh thông tin như hiện nay. 
Từ những nhận định, phân tích, đánh giá trên  là cơ sở để học viên  có những đề xuất giải pháp xây dựng mô thức thông tin thời sự của đài THBL nói riêng, các đài truyền hình địa phương trong khu vực nói chung trong bối cảnh truyền thông mới như hiện nay, từ đó tạo tính hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng theo dõi chương trình thời sự của đài.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế cũng như những thách thức, vấn đề đặt ra đối với vấn đề thông tin thời sự trên sóng truyền hình của các Đài Phát thanh – Truyền Bạc Liêu nói riêng, các Đài Nam sông Hậu nói chung. Kiến nghị, đề suất giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền trên sóng truyền của các Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu.  Kết quả đạt được của luận văn sẽ giúp cho các Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu đề ra kế hoạch đổi mới cách thức, mô hình thông tin thời sự trong thời gian tới sát với nhu cầu công chúng hơn. Đối với những cán bộ quản lý báo chí truyền hình, phóng viên, biên tập viên sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền trên sóng truyền hình. Góp phần thực hiện thành công Đề án “nâng cao chất lượng chương trình của Đài PT –TH Bạc Liêu”. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Ngoài ra, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực NSH và tài liệu giảng dạy ở các trường về các vấn đề liên quan đến cách thức tuyên truyền, chuyển tải thông tin thời sự trong lĩnh vực báo chí nói chung, trên sóng Đài PT –TH địa phương.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
  
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name of trainee: Phu Thi Minh Khai 
2. Sex: Female 
3. Date of birth: October 9, 1982 
4. Place of birth: Binh Minh Hamlet, Vinh My B Commune, Hoa Binh District, Bac Lieu Province 
5. Admission decision number: 3617/2018 / QD-XHNV, dated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University 
6. Changes in the training process: Extension of thesis making from December 4, 2020 to December  4, 2021 (12 months) 
7. Title of dissertation topic: Building a local television news model in the modern media context (Case study of Bac Lieu and Hau Giang Radio and Television Station from January to June 2019) 
8. Major: Journalism; Code: 8320101.01 (UD) 
9. Scientific instructors: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Dung, Director of Information Technology Application Institute 
10. Summary of the results of the thesis: Content of Thesis, students focused on clarifying the concepts of the current information model and model as well as the concepts of the current news program of the local high schools and stations; current communication environment; the needs of the public today. In addition, in chapter 1, participants also gave quite detailed details on the characteristics of the economic, cultural and social situation of the southern Song Hau provinces, an overview of the journalism field in general, and the current news program, image of Tainan Hau river in particular. From theoretical basis to practice to clarify the important role of building the current news model of the local radio and television station in the current media context. Students gave an overview of the history of formation, functions, tasks and structure, evaluated the content of the news, the form shown in the news program of Bac Lieu Television and Radio Station and Hau Giang. Participants also surveyed the reality news programs of two THBL and Hau Giang stations from January to June 2019. Based on the criteria for evaluating the quality of journalism works and current news program formats, the trainees found that each local station has its own advantages, most of which meet the criteria and have somewhat basic. meeting the information needs of the local public. Besides, the information in the news programs of both TV stations is still limited by the local space, most of them are still confined to the province, so the information is not really rich, still unable to meet the needs of the public watching television, especially in the current competitive information competition. From the above comments, analyzes and assessments are the basis for students to propose solutions to building news models of THBL in particular, local TV stations in the region in general in the context of New media scene like the present, thereby creating attractive, attracting a large number of the public to follow the station's news program.
11. Practical applicability: Assessing the positives, limitations as well as challenges and problems posed to the current information issue on television waves of Bac Lieu Radio and Television Station in particular, the Tainan Hau river in general. Proposing and proposing solutions to improve the quality and efficiency of propaganda on radio and television stations of Bac Lieu. The results of the thesis will help Bac Lieu Radio - Television set out a plan to reform the way and model of current news to be closer to the public's needs. For the management staff of television press, reporters, editors will draw lessons from experience in propaganda on television. Contributing to the successful implementation of the Project "improving the program quality of Bac Lieu Radio and Television Station". 
12. Further research directions: In addition, the thesis can be a reference for NSH Regional Radio and Television stations and teaching materials at schools on issues related to the transmitting and transmitting current news in the press field in general, on local radio and television stations. 
13. Published works related to the thesis: not available 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây