TTLV: Tổ chức sản xuất tin tức trên đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau (Khảo sát Đài Truyền thanh Thành phố Cà Mau, Huyện Năm Căn, Huyện Ngọc Hiển năm 2019)

Thứ ba - 08/06/2021 21:46

1. Họ và tên học viên: Hồng My

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/08/1993

4. Nơi sinh: Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên: Số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021

7. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức sản xuất tin tức trên đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau (Khảo sát Đài Truyền thanh Thành phố Cà Mau, Huyện Năm Căn, Huyện Ngọc Hiển năm 2019).

8. Chuyên ngành: Báo chí học                             Mã số: 8320101.01(UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Luận văn đã nêu lên cơ sở lý luận trong chương 1 về những khái niệm và đặc điểm liên quan đến đối tượng khảo sát. Trên cơ sở đó làm tiền đề cho tác giả xây dựng chương 2 về khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất tin tức trên đài truyền thanh cấp huyện. Qua đó, đánh giá những hạn chế, thành công, nguyên nhân trong tổ chức sản xuấ tin tức của Đài truyền thanh cấp huyện. Chương 3, tác giả sẽ đặt vấn đề và đưa ra những giải pháp về cơ chế, con người, về nội dung, cơ sở vật trang và kiến nghị với các lãnh đạo địa phương và Trưởng Đài. Tác giả cũng hy vọng với những giải pháp nêu ra trong luận văn mang lại hiệu quả cao khi đưa vào thực tiễn, đối với công tác tổ chức sản xuất tin tức trên Đài truyền thanh huyện thuộc tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, cơ chế, chính sách của các Đài truyền thanh cấp huyện hiện nay gặp phải, tạo điều kiện tốt nhất để các Đài truyền thanh cấp huyện phát triển tốt hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức sản xuất tin tức của các Đài truyền thanh huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau. công tác tổ chức sản xuất tin tức trên Đài truyền thanh huyện thuộc tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, cơ chế, chính sách của các Đài truyền thanh cấp huyện hiện nay gặp phải, tạo điều kiện tốt nhất để các Đài truyền thanh cấp huyện nâng cao chất lượng tin tức trong các chương trình phát thanh.

Luận văn có thể gợi mở bước đầu một số vấn đề lý luận về tiến trình thực thi hoạt động sản xuất tin tức, vốn là vấn đề còn ít được đề cập đến trong các tài liệu báo chí học ở nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xu thế mỗi cơ quan báo chí có thể sở hữu nhiều loại hình khác nhau từ báo in, phát thanh, báo điện tử đến truyền hình giúp công chúng được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Điều đó, đặt ra cho hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả trên kết quả nghiên cứu của luận văn  tổ chức sản xuất tin tức trên đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau (Khảo sát Đài Truyền thanh Thành phố Cà Mau, Huyện Năm Căn, Huyện Ngọc Hiển năm 2019)

Kết quả của hướng nghiên cứu sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng sản xuất tin tức của các Đài truyền thông huyện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hồng My                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/08/1993.         4. Place of birth: Tan An Commune, Ngoc Hien District, Ca Mau Province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, Dated: December 4, 2018 by The Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: From December 2020 to December 2021

7. Official thesis title: “News production on district-level radio stations in Ca Mau province (Survey of radio stations of Ca Mau city, Nam Can, Ngoc Hien districts in 2019).

8. Major: Journalism                                        9. Code: 8320101-01-01-UD

10.Supervisors: Associate Professor - Ph.D. Đinh Thị Thu Hằng, Academy of Journalism @ Communication

11. Summary of the results on thesis:

The thesis has raised theoretical basis in chapter 1 on the concepts and features related to the survey object. On that basis, it is a premise for the author to build chapter 2 on the survey of the current situation of news production on district radio. Thereby, assess the limitations, successes, causes in the organization of news production of the District Radio. Chapter 3, the author will raise the problem and offer solutions on mechanisms, people, content, facilities and recommendations to leaders of departments, branches and heads of stations. The author also hopes that with the solutions stated in the thesis will bring about high efficiency when putting into practice the work of organizing news production on the district radio station in Ca Mau province. At the same time, to remove difficulties and shortcomings in the management, mechanisms and policies encountered by district radio stations at present, create the best conditions for district-level radio stations to develop better.

12. Practical applicability in practice:

The results of organizational research contribute to overcoming the chung in news production of the district and city radio stations of Ca Mau province. the organization of news production on the Radio stations of the districts of Ca Mau province. At the same time, difficulties to remove, shortcomings in the management, mechanisms and policies of the current district-level radio stations, create the best conditions for radio stations to improve instant quality in radio. program.

The dissertation can suggest the introduction of a number of thesis issues about the implementation of news production, which is an issue that has few updated issues in the documentary journalism in our country.

13. Further research directions:

Following the trend of each press agency can own many different types from print, radio, electronic newspaper to television, helping the public to enjoy many benefits. That, setting for the next research direction of the author on the research results of the thesis is news production organization on district-level radio stations in Ca Mau province (Survey of Radio Ca Mau City, Nam Can district, Ngoc Hien district in 2019).

The result of the research direction is to further improve the quality of news programming activities, better meet the public's information needs.

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây