TTLV: Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ nhật - 06/06/2021 22:13
1. Họ và tên học viên: Phan Huệ Dương                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/10/1996
4. Nơi sinh: Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.”
8. Chuyên ngành: Quản trị Văn phòng                                  Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Diệu Linh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về an toàn thông tin và hoạt động văn phòng
Nghiên cứu, lựa chọn, cung cấp được cơ sở lý luận về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng.
Chương 2. Thực trạng đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông
Dựa trên nền tảng lý luận đã được trình bày ở chương 1, chương 2 sẽ khái quát cơ sở pháp lý của một số hoạt động văn phòng cũng như mô tả và đánh giá thực trạng đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin.
Chương 3. Đề xuất kiến nghị về công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan hành chính nhà nước
Sau khi đi sâu vào tìm hiểu thực trạng của công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng, trên cơ sở đó chương 3 sẽ đề xuất được một số kiến nghị cần thực hiện để hoàn thiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn góp phần bổ sung thêm tư liệu về an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Việt Nam cũng như tại Cục An toàn thông tin. Trên cơ sở nghiên cứu của luận văn góp phần phát triển định hướng cho các đề tài nghiên cứu khác có cùng hướng khai thác về an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Luận văn sẽ đưa ra và phân tích thực trạng việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại Cục An toàn thông tin. Từ đó đề xuất những kiến nghị có tính khả thi, phù hợp với tính chất và lĩnh vực làm việc của đơn vị để có thể ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị văn phòng nói chung và công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng nói riêng tại Cục An toàn thông tin và các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo có tính lý luận và ứng dụng cao đối với những đề tài có cùng hướng tìm hiểu, nghiên cứu.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Xây dựng được khung tiêu chuẩn đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại các cơ quan hành chính nhà nước.
MASTER'S THESIS INFORMATION
1. Full name: Phan Huệ Dương
2. Sex: Female
3. Date of Birth:10th October 1996
4. Place of  birth: Phuong Xa – Cam Khe – Phu Tho
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Date 30th  July 2019 of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Ensuring information security in office operations at Authority of Information Security – Ministry of Information and Communications
8. Major: Office Administration                                        9. Code: 8340406.01
10. Supervisors: Dr. Pham Thi Dieu Linh
11. Summary of the thesis:
Chapter 1. Theoretical foundations of information security and office operations
Research, select, and provide a theoretical basis for ensuring information security in office operations.
Chapter 2. The current situation of information security assurance in office operations at the Authority of Information Security - Ministry of Information and Communications
Based on the theoretical background presented in Chapter 1, Chapter 2 will generalize the legal basis of some office operations as well as describe and evaluate the current situation of information security assurance in office operations at the Authority of Information Security (AIS).
Chapter 3. Proposing recommendations on information security assurance in office operations at the Authority of Information Security - Ministry of Information and Communications and state administrative agencies
After delving into the current situation of information security assurance in office operations, on that basis, Chapter 3 will propose some recommendations that need to be implemented to improve information security in office operations at the AIS and some solutions to improve quality at state administrative agencies.
12. Practical  application:
The thesis contributes to supplementing documents on information security in office operations in Vietnam as well as at the AIS. On the basis of this research, it will play a positive role in developing orientations for other studies which share the same direction of information security exploitation in office operations in agencies, organizations and enterprises.
The thesis will present and analyse the current situation of the implementation of information security assurance in office operations at the AIS. Following that, proposes which are feasible and suitable to the working field of the offices will be recommended. Gradually, it helps to complete office management in general and information security duties in particular at the AIS and other government agencies. Besides, the thesis could be used as a theoretical and practical reference material for other researches which have the same directions in common.
13. Future research
Developing a standard framework for assessing information security assurance in office operations at state administrative agencies.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây