TTLV: Vấn đề xây dựng Đảng trên báo in Kiên Giang và Hậu Giang (Khảo sát năm 2018 - 2019)

Thứ ba - 08/06/2021 21:48
1. Họ và tên học viên: Lê Quốc Trinh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/02/1982
4. Nơi sinh: Đông Yên, An Biên, Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 3058/2018/QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 04 tháng 12 năm  2020 đến ngày 4 tháng 12 năm 2021 (12 tháng).
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng Đảng trên báo in Kiên Giang và Hậu Giang (Khảo sát năm 2018 - 2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học    Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Hà. Cơ quan công tác: Tạp chí Cộng sản.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Vấn đề xây dựng Đảng trên báo in Kiên Giang và Hậu Giang (Khảo sát năm 2018 - 2019). Luận văn làm rõ hơn về “Vấn đề tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo in Kiên Giang và Hậu Giang”, từ đó đi vào nhận diện tìm hiểu vấn đề, giúp đổi mới nội dung, hình thức truyền tải thông tin, tuyên truyền trên báo in Kiên Giang và Hậu Giang hợp lý để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng. Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những cơ sở dữ liệu xác thực, cụ thể về hoạt động truyền thông về xây dựng Đảng, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp ủy, chính quyền địa phương, các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo báo Kiên Giang, báo Hậu Giang, cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó có chủ trương, cơ chế chính sách, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc tuyên truyền về xây dựng Đảng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những cơ sở dữ liệu xác thực, cụ thể về hoạt động truyền thông về xây dựng Đảng, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp ủy, chính quyền địa phương, các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo Báo Kiên Giang, Báo Hậu Giang, cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó có chủ trương, cơ chế chính sách, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc tuyên truyền về xây dựng Đảng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Quoc Trinh
2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/02/1982
4. Place of birth: Dong Yen, An Bien, Kien Giang
5. Admission decision number: 3058/2018/QĐ-XHNV dated October 24, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi.
6. Changes in academic process: The extension of thesis completion period is from December 4, 2020 to December 4, 2021 (12 months)
7. Official thesis title: The issue of the Party building in Kien Giang and Hau Giang newspapers (Survey of 2018 - 2019)
8. Major: Journalism    Code: 8320101.01 (Applied orientation)
9. Supervisors: Assoc.Prof.& Dr. Vu Van Ha. Working unit: Communist Review.
10. Summary of the findings of the thesis: The issue of the Party building in Kien Giang and Hau Giang newspapers (Survey of 2018 - 2019). In the thesis, the author clarifies on “The propaganda on the Party building in Kien Giang and Hau Giang newspapers”, from which to identify and explore the issue, help innovate reasonablely the content, and forms of information transmission, as well as propaganda in Kien Giang and Hau Giang newspapers to improve the quality of propaganda work, contributing to the Party building. The thesis has a practical reference value through authentic databases, specifically on the communication activities on the Party building, then supports the leaders and managers in general and the commissars and the local authorities, the reporters, the editors, and the leaders of Kien Giang and Hau Giang newspapers, the officials, the Party members and the people have a deeper understanding of the importance of the Party building. Since then, there are appropriate  policies, mechanisms, leadership measures, and directions in propaganda on the Party building.
11. Practical applicability (if any): The thesis has a practical reference value through authentic databases, specifically on the communication activities on the Party building, then supports the leaders and managers in general, and the commissars and the local authorities, the reporters, the editors, and the leaders of Kien Giang and Hau Giang newspapers, the officials, the Party members and the people have a deeper understanding of the importance of the Party building. Since then, there are appropriate  policies, mechanisms, leadership measures, and directions in propaganda on the Party building.
12. Further research directions (if any): 
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây