TTLV: Nâng cao chất lượng chương trình Thời sự truyền hình trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang (Khảo sát từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 21:53
1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/3/1988
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021
7. Tên đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng chương trình Thời sự truyền hình trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang (Khảo sát từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học                       Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Bá Dung, Hội Nhà báo Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Mặc dù thời gian nghiên cứu có hạn, tài liệu phục vụ nghiên cứu không nhiều nhưng bằng cách tiếp cận lý thuyết và khảo sát thực tế, luận văn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả luận văn là:

1. Chương I của luận văn đã làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu, gồm có: khái niệm về truyền hình, chương tình truyền hình, chương tình Thời sự truyền hình. Luận văn cũng đã phân tích vai trò, vị trí của chương trình Thời sự truyền hình trong hệ thống chương trình truyền hình địa phương; những tiêu chí chung đối với chương trình Thời sự truyền hình của các Đài khảo sát.

2. Trong chương 2, qua khảo sát thực tế các chương trình Thời sự truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019; nghiên cứu ý kiến của khán giả, những người làm công tác quản lý, những nguời làm báo trên địa bàn về chất lượng chương trình Thời sự truyền hình trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang. Luận văn tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng, làm rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra.
3. Từ những vấn đề đặt ra, chương 3 của luận văn đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng chương trình Thời sự trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang. Mục tiêu chính là làm cho chương trình Thời sự truyền hình ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng hình thức thể hiện, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nội dung, hình thức thể hiện của chương trình Thời sự truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu và Hậu Giang cũng như các Đài trong khu vực.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of student: Trần Thị Thùy Dương                                     2. Sex: Female
3. Date of birth: 21/3/1988
4. Place of birth: Cà Mau
5. Student Accreditation Decision No. 3617/2018/QD-XHNVdated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in training process:  Extension from December 2020 to December 2021
7. Title of thesis topic: Improving the quality of TV news program on Radio – Television Bac Lieu and Hau Giang (Survey from June 2018 to June 2019)
8. Major: Journalism                                Code: 8320101.01 (UD)
9. Scientific instructor: PhD. Tran Ba Dung, Vietnam Journalists Association
10. Summary of thesis’s results:  
Despite the research period is limited, the materials for research are not much, the thesis has basically completed the proposed objectives by approaching theory and practical surveys. The thesis results are:
1. Chapter 1 of the thesis has clarified the concepts related to reseach topics, including: the concept of television, television programs, television news programs, thesis also analyzed the role, the position of the TV News program in the local television program system: the general criteria for the TV News program of the Survey stations.
2. In Chapter 2, through the actual survey of TV news programs of Bac Lieu and Hau Giang Radio – Television from June 2018 to June 2019; research the opinions of audiences, managers, journalists in the area about the quality of the News program broadcast on Radio – Television Bac Lieu and Hau Giang. Thesis canducted assessment, analysis of the current situation, clarifying the causes of missing points, limitations and raised problems.
3. From the raised issues, Chapter 3 of the thesis has given a number of recommendations and solutions to improve the quality of the News program on television waves of Bac Lieu and Hau Giang Radio and Television Station. The main goal is to make the TV News show more and more rich in content, diverse forms of expression, to meet the needs information of the audience.
11. Practical applicability: The topic will contribute to improving the effectiveness of the content and from of expression of the program Radio – Television Bac Lieu and Hau Giang as well as stations in the region.
12. Next research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây