TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thứ ba - 29/08/2023 06:02
1. Họ và tên học viên: HÀ HƯƠNG GIANG          
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  13/11/1996
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV ngày 08/9/2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng          Mã số đề tài: 8340406.01 (UD)
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động văn phòng và chuẩn hóa hoạt động văn phòng
Trong chương 1, tác giả khái quát một số vấn đề lý luận chung về văn phòng và hoạt động văn phòng; mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung và quy trình chuẩn hóa hoạt động văn phòng; đồng thời xác định trách nhiệm quản lý và thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Trên cơ sở lý thuyết khoa học đã được trình bày tại Chương 1, tác giả thực hiện khảo sát thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các nội dung khảo sát gồm các vấn đề: Xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động văn phòng; Phổ biến, hướng dẫn những chuẩn mực đó tới các đối tượng có liên quan; Kiểm tra, giám sát và đánh giá, xử lý kết quả thực hiện; Điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực khi cần thiết. Căn cứ vào kết quả thu nhận được, tác giả đưa ra các nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội.
Chương 3. Giải pháp tiếp tục thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Trong Chương 3, từ kết quả phân tích thực trạng hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này. Các giải pháp được hình thành phù hợp với thực tế, có mô tả cụ thể mục đích và biện pháp thực hiện, hy vọng có tính khả thi, khả dụng đối với cơ quan.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hoạt động văn phòng và chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Thứ hai, kết quả của luận văn có thể được tham khảo để xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội.
Thứ ba, đề tài luận văn cũng góp phần phát triển định hướng cho các đề tài nghiên cứu khác có cùng hướng về chuẩn hóa hoạt động văn phòng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới tác giả mong muốn tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc quy chuẩn trách nhiệm và hiệu quả hoạt động văn phòng của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS  

1. Full name of student: HA HUONG GIANG                  
2. Sex: Female
3. Date of birth:  13/11/1996
4. Place of birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 1811/2021/QD-XHNV dated 08/9/2021 of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process:  
7. Official thesis title: “Standardization of office work at the Central Vietnam Women’s Union”
8. Major: Office Administration               Code: 8340406.01 (UD)
9. Supervisors: Dr. Nguyen Lien Huong
10. Summary of the findings of the thesis:
Chapter 1. Theoretical basis of office work and standardization of office work
In chapter 1, the author has outlined some general theoretical issues about offices and office work, purpose, meaning, principles, content and process of standardization of office work; at the same time, defines the responsibility for management and standardization of office work.
Chapter 2. Current situation of standardization of office work at the Central Vietnam Women’s Union
Based on the scientific theory presented in Chapter 1, the author has conducted a survey on the current situation, and assessed the results of standardization of office work at the Central Vietnam Women’s Union. The survey contents include the following issues: Build and promulgate standards on office work; Disseminate and guide those standards to relevant audiences; Inspect, monitor, evaluate and handle the results of implementation; Adjust and supplement standards when needed. On the basis of the obtained results, the author makes comments and assesses the advantages, limitations, and causes of limitations in the standardization of office work at the Central Vietnam Women’s Union. 
Chapter 3. Solutions to further standardize office work at the Central Vietnam Women’s Union
In Chapter 3, from the results of analyzing the current situation of office work at the Central Vietnam Women’s Union, the author has proposed some specific solutions to further standardize office work, and further improve the efficiency of this work. The proposed solutions are all in line with reality, with specific description of purposes and measures, hopefully feasible and available to the Central Vietnam Women’s Union.   
11. Practical applicability
Firstly, the research results of the thesis can help improve the awareness of leaders, officials, civil servants and employees of the Central Vietnam Women’s Union about office work, and standardization of office work.
Secondly, the results of the thesis can be used as a reference to make a plan for implementing measures to improve the efficiency of standardization of office work at the Central Vietnam Women’s Union.
Thirdly, the thesis title also contributes to the development of orientations for other research projects which have the same research direction towards standardization of office work in socio-political organizations in Vietnam.
12. Further research directions
Based on the research results of this thesis, in the coming time, the author desires to continue studying the issues related to the standard of responsibility and efficiency of office work in socio-political organizations in Vietnam.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây