TTLV: Tổ chức Hoạt động dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hải Dương

Thứ tư - 30/08/2023 05:19
1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ HÒA     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  10/9/1985
4. Nơi sinh: Phường Hương trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số: 1058/QĐ-XHNV ngày 19/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Tổ chức Hoạt động dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hải Dương
8. Chuyên ngành: Lưu trữ Học                        Mã số đề tài: 8320303.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Phương Hoa
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý thuyết về tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ
Trong chương 1, tác giả khái quát một số vấn đề về cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý liên quan đến tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ.
Chương 2. Thực trạng cung cấp dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu Trữ Lịch sử tỉnh Hải Dương, khảo sát nhu cầu sử dung các dịch vụ lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại chương 1, trong chương 2, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng, quy trình cung cấp, kết quả tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn, từ đó rút ra nhân xét về ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ.
Chương 3. Giải pháp tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hải Dương
Trên cơ sở kết quả khảo sát về thực trạng cung cấp dịch vụ lưu trữ và như cầu sử dụng dịch vụ lưu trữ, trong chương 3 tác giả đề  xuất các giải pháp tổ chức cung cấp  dịch vụ lưu trữ  của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Hải Dương, khảo sát thực trang về nhân sự, cơ sở vật chất, nhu cầu thực tiễn trong chương 2, trong chương 3 tác giả đề xuất các nhóm giải pháp và đưa ra các kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền để nhăm khắc phục những hạn chế trong khi tổ chức cung cấp các dịch vụ lưu trữ.  
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Dựa trên các kết quả nghiên cứu,khảo sát, phân tích, đánh giá, luận văn sẽ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn như:
Thứ nhất: giúp hệ thống được cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý về hoạt động dịch vụ lưu trữ, điều này giúp các Trung tâm Lưu trữ Lịch sử cấp tỉnh có các căn cứ để tổ chức dịch vụ lưu trữ song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Thứ hai: đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu về cung cấp các dịch vụ lưu trữ để từ đó giúp cho các nhà quản lý về lưu trữ đánh gía đúng thực trạng để đưa ra các giải pháp phù hợp thúc đẩy và khuyến khích việc cung cấp dịch vụ lưu trữ phát triển.
Thứ ba: Giúp cho các cơ quan, đơn vị hiểu được vai trò và tầm quan trọng của công tác lưu trữ và sự cần thiêt phải tổ chức cung cấp các dịch vụ lưu trữ trong việc quản lý thống nhất, tổ chức khoa học khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thứ tư: giúp nâng cao vị thế của ngành lưu trữ nói chung và người làm lưu trữ nói riêng.
Thứ năm: những đề xuất trong luận văn có thể được sử dụng để tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thực thi các chính sách, pháp luật về công tác lưu trữ.
Thứ sáu: một số nội dung có thể sử dụng làm học liệu để phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu trong thời gian tới nếu có cơ hội tác giả tiếp tục nghiên cứu về tổ chức các dịch vụ lưu trữ với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như dịch vụ vận chuyển kho lưu trữ, dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu kết hợp với các trường trên địa bàn tỉnh giáo dục về đạo đức tư tưởng, truyền thống của tỉnh Hải Dương cho các thế hệ trẻ để từ đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước trong giới trẻ ngày nay.
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Student's full name: LE THI HOA
2. Gender: Female
3. Date of birth: September 10, 1985
4. Birthplace: Huong Tri Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
5. Student recognition decision No.: 1058/QD-XHNV dated May 19, 2021 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Organization of archival service activities of the Historical Archives Center of Hai Duong province
8. Major: Archives Study Subject code: 8320303.01
9. Instructor: Dr. Tran Phuong Hoa
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Theoretical foundations of hosting service organization
In Chapter 1, the author outlines some issues on the theoretical basis and legal basis related to the organization of storage service activities, defining the tasks and responsibilities of agencies, organizations and individuals. personnel in the performance of providing hosting services.
Chapter 2. Actual situation of providing archival services of the Historical Archives Center of Hai Duong province, surveying the needs of using archival services of agencies and units in Hai Duong province.
Based on the scientific basis presented in Chapter 1, in Chapter 2, the author analyzes and evaluates the current situation, supply process, and results of organization of archival service provision at agencies and organizations. in the area, from which to draw out the advantages and limitations in the process of providing hosting services.
Chapter 3. Solutions for organization and provision of archival services of the Hai Duong Provincial Historical Archives Center
Based on the survey results on the current situation of providing storage services and the demand for using storage services, in chapter 3, the author proposes solutions to organize the storage service provision of the Calendar Archive Center. Hai Duong history, actual survey of personnel, facilities, practical needs in chapter 2, in chapter 3 the author proposes groups of solutions and makes recommendations for agencies with authority to overcome limitations in the provision of hosting services by the organization.
11. Applicability in practice
Based on the results of research, survey, analysis and evaluation, the thesis will have practical applicability such as:
Firstly, it helps the system to have a theoretical basis and legal basis for archival service activities, which helps provincial-level Historical Archives Centers have grounds to organize archival services in parallel with archival services. performance of professional duties.
Second: properly assess the situation, the need for providing storage services to help storage managers properly assess the situation to offer appropriate solutions to promote and encourage the provides development hosting services.
Thirdly: Help agencies and units understand the role and importance of archival work and the need to organize the provision of archival services in the unified management, scientific organization and exploitation of archives. effectively exploiting and using archival materials for local socio-economic development.
Fourth: help improve the position of the archival industry in general and archivers in particular.
Fifth: the recommendations in the thesis can be used to advise and propose competent state agencies to promulgate and implement policies and laws on archival work.
Sixth: some content can be used as learning materials for research and teaching.
12. Further research directions
Based on the research results in the coming time, if there is a chance, the author will continue to research on the organization of storage services with various types of services such as storage transportation services, information delivery services, etc. Information and documents are combined with schools in the province to educate the young generations about the ideological ethics and traditions of Hai Duong province, thereby arousing the love of the country among young people today.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây