TTLV: Báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long với công tác xây dựng Đảng (Khảo sát Báo Vĩnh Long, Báo Trà Vinh, Báo Đồng Khởi (năm 2018 – 2019)

Thứ ba - 27/10/2020 02:54

1. Họ và tên học viên: BÙI THANH TÂM

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/01/1979

4. Nơi sinh: xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long với công tác xây dựng Đảng (Khảo sát Báo Vĩnh Long, Báo Trà Vinh, Báo Đồng Khởi (năm 2018 – 2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học                               Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã phát thảo được cái nhìn bao quát về vấn đề xây dựng Đảng ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đồng thời, chỉ ra được vai trò của báo in cũng như những ưu điểm và hạn chế loại hình báo chí trong việc truyền thông về xây dựng Đảng.

Cụ thể, luận văn đã làm rõ các cơ sở lý luận về vai trò của báo in đối với vấn đề xây dựng Đảng, sự cần thiết phát huy vai trò của báo in đối với vấn đề xây dựng Đảng và một số nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng mà báo in cần quan tâm tuyên truyền. Song song đó, nêu rõ thực trạng vai trò của Báo Vĩnh Long, Báo Trà Vinh, Báo Đồng Khởi với vấn đề xây dựng Đảng, cùng những phản hồi của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên về vai trò của báo in với công tác xây dựng Đảng ở Đồng bằng sông Cửu Long trong phạm vi thời gian khảo sát.

Luận văn đã đưa ra được những đánh giá hết sức cụ thể về vai trò của báo in trong việc thông tin các vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, những mặc tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn vai trò của báo in đối với vấn đề xây dựng Đảng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hơn nữa vai trò của báo in đối với công tác xây dựng Đảng ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cụ thể là, cần nêu cao vai trò của báo in trong truyền thông xây dựng Đảng, hình thành những điển hình truyền thông về xây dựng Đảng, đào tạo nguồn nhân lực về xây dựng Đảng, chú trọng tính tương tác với bạn đọc và công chúng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Từ những kết quả nghiên cứu vừa nêu, luận văn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của báo in đối với việc truyền thông xây dựng Đảng nói chung và các tờ báo in trong phạm vi khảo sát nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Từ thực tiễn đặt ra với báo in, hướng nghiên cứu tiếp theo của luận văn sẽ tập trung sâu hơn về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với báo in trong tương lai. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế nhằm nâng cao hơn vai trò của báo in đối với công tác xây dựng Đảng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: BUI THANH TAM                              2. Sex: Male

3. Date of birth: 09/01/1979                                   4. Place of  birth: Vĩnh Long province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated: December 04, 2018 of the Head of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Title of dissertation topic: Local Party Newspaper in the Mekong Delta with Party building work (Survey of Vinh Long Newspaper, Tra Vinh Newspaper, Dong Khoi Newspaper (2018 - 2019)

8. Major: Journalism                                                             Code: 8320101.01 (UD)

9. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D DANG THI THU HUONG

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis outlined an overview of the current issue of Party building in the Mekong Delta. At the same time, it pointed out the role of the printing press as well as the advantages and limitations of the media type in the communication on Party building.

Specifically, the dissertation clarifies the theoretical basis of the role of the print media in the Party building issue, the need to promote the role of the print media in the Party building issue and some basic contents. copy of the Party building work that the print press needs to propagate. At the same time, clearly stating the status of the role of Vinh Long Newspaper, Tra Vinh Newspaper, and Dong Khoi Newspaper with the issue of Party building, together with the feedbacks of leaders, officials and party members on the role of the press with Party building in the Mekong Delta within the time of the survey.

The thesis has given very specific assessments on the role of the printing press in informing issues related to Party building, the shortcomings, limitations, lessons learned from practical roles. the role of the print media on the issue of Party building in the Mekong Delta. This is also the basis for the author to propose solutions and recommendations to further enhance the role of the printing press for the Party building in the Mekong Delta in the coming time. Specifically, it is necessary to highlight the role of print media in Party building communication, form media examples on Party building, train human resources in Party building, focus on interactivity with readers and general public.

11. Practical applicability in practice:

From the above-mentioned research results, the dissertation contributes to enhancing the role and position of the printing press for the Party building communication in general and the printed newspapers in the survey scope in particular.

12. Further research directions:

From the reality posed to the printed press, the next research direction of the thesis will focus more deeply on the advantages, difficulties and challenges posed for the future printing press. Since then, to propose specific solutions, suitable to the conditions and the actual situation in order to further enhance the role of the printing press in the Party building work.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây