TTLV: Báo in ĐBSCL với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (Khảo sát Báo Vĩnh Long, Báo Cà Mau và Báo Trà Vinh từ năm 2017 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 27/10/2020 00:03

1. Họ và tên học viên: Phạm Thúy Quyên                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/04/1984

4. Nơi sinh: Phường 2, Thành phố Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Báo in ĐBSCL với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (Khảo sát Báo Vĩnh Long, Báo Cà Mau và Báo Trà Vinh từ năm 2017 đến tháng 6/2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học         Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Associate Professor Ph.D Đặng Thị Thu Hương

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn được trình bày trong 3 chương :

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của báo in ĐBSCL với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Chương 2: Thực trạng vấn đề tuyên truyền của các báo Vĩnh Long, Cà Mau và Trà Vinh với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Chương 3: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của báo in ĐBSCL với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Qua đó làm rõ được:

- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài như khái niệm xâm hại tình dục trẻ em, báo in; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với việc bảo vệ trẻ em, phòng chống XHTD trẻ em và trách nhiệm của báo chí đối với lĩnh vực này. Báo chí đã tích cực tuyên truyền công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; những ảnh hưởng cuả xâm hại tình dục đối với sự phát triển trẻ. Đồng thời,  phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hình thành và hoàn thiện nhân cách; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Việc làm rõ nội dung cũng như hình thức tuyên truyền về vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Do vậy, báo in ĐBSCL nói chung và 3 tờ báo Vĩnh Long, Trà Vinh và Cà Mau nói riêng cần có sự đầu tư hơn nữa vào chất lượng bài viết, đặc biệt viết “vì trẻ em”; tiếp tục quan tâm, tuyên truyền nhiều hơn về vấn đề này để giúp cộng đồng nắm rõ được tình hình, diễn biến phức tạp của vấn nạn, chủ động tìm kiếm thông tin và ý thức được việc phòng, chống xâm hại tình dục cho con em mình.

- Nêu lên một số hạn chế, bất cập trong xây dựng kết cấu nội dung, về yêu cầu nội dung chuyên biệt cho các hạ tầng số hay về vấn đề bản quyền trên internet

- Đề xuất kiến nghị các giải pháp để nâng cao vai trò, tác động của báo in góp phần tuyên truyền những giải pháp cụ thể để việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống XHTD trẻ em hiệu quả hơn trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp nêu ra dựa trên nghiên cứu tình hình thực tiễn tại đơn vị công tác và có thể ứng dụng trong công việc

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Thuy Quyen                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 24/04/1984                              4. Place of  birth: Vinh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Mekong Delta newspaper with Prevention of child sexual abuse (Survey of Vinh Long Newspaper, Ca Mau Newspaper and Tra Vinh Newspaper from 2017 to June 2019)

8. Major: Journalism                     Code: 8320101-01-UD

9. Supervisors:  Associate Professor Ph.D Đặng Thị Thu Hương

10. Summary of the findings of the thesis:                      

The thesis is devided into three chapters:

- Chapter 1: Theoretical and practical basis on the role of the Mekong Delta newspaper on child sexual abuse prevention and control.

- Chapter 2: Situation of propaganda issues of newspapers Vinh Long, Ca Mau and Tra Vinh with the issue of preventing and combating child sexual abuse.

- Chapter 3: A number of issues and solutions, recommendations to improve the effectiveness of the Mekong Delta newspaper on child sexual abuse prevention and control.

To make it clear:

- Some basic concepts related to the topic such as the concept of child sexual abuse, printed newspaper; the views of the Party and State on the protection of children, the prevention of child sex and the responsibility of the press on this field. The press has actively propagated the work of elaborating and promulgating policies and laws on the prevention and fight against child abuse; The effects of sexual abuse on child development. At the same time, disseminating and educating laws, knowledge and skills against child abuse; emphasizing the particularly important role of the family in nurturing and educating children to shape and improve the personality; equip knowledge, life skills, self-protection skills, and prevention of child sexual abuse.

- The clarification of content as well as forms of propaganda on the issue of prevention and combat of child sexual abuse. Therefore, the Mekong Delta printed press in general and the three newspapers of Vinh Long, Tra Vinh and Ca Mau in particular need more investment in article quality, especially writing "for children"; continue to pay more attention and propagandize on this issue to help the community understand the situation, complicated developments of the problem, actively seek information and be aware of the prevention and fight against sexual abuse for my children.

- Raise some limitations and shortcomings in the construction of content structure, on specific content requirements for digital infrastructure or on copyright issues on the internet.

- Proposing solutions to enhance the role and impact of the printing press, contributing to the propagation of specific solutions for the effective implementation of policies and laws on child sexual abuse prevention and control. next time.

11. Practical applicability, if any: Can be applied at work

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây