TTLV: Thông điệp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ ba - 27/10/2020 03:02

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Trung Hiếu              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/03/1965

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV, ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                         9.Mã số: 8320101-01-UD

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Thị Thu Nga, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. Học viện Báo chí và tuyên truyền

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn được trình bày trong 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn thông điệp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

- Chương 2: Thực trạng truyền thông thông điệp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

- Chương 3: Những giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông, thông điệp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả giới thiệu những khái niệm, như: truyền thông, truyền thông đại chúng, thông điệp, các loại hình báo chí, thông điệp, các loại thông điệp. Hàng Việt Nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thự hiện thông điệp cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cụ thể, Nhật Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề…với nhiều thông điệp tích cực tuyên truyền cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Tác giả đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu thực tế truyền truyền thông thông điệp của các cơ quan báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như quá trình tiếp nhận thông điệp của độc giả với các thông điệp tryền thông về cuộc vận động. Tác giả phân tích nguyên nhân những thành tựu đạt được và nguyên nhân những hạn chế. Vấn đề đặt ra đối với thực trạng truyền thông thông điệp cuộc vận động trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông thông điệp về cuộc vận động trên báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Giải pháp về nội dung và phương thức tuyên truyền thông điệp trên báo chí ĐBSCL, giải pháp về đội ngũ thông tin tuyên truyền, giải pháp về công chúng báo chí  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các giải pháp đưa ra dựa trên nghiên cứu thực tiễn tại Nhật Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng để cải tiến, nâng cao chất lượng và phương thức truyền thông thông điệp về cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng trong công chúng và nhận được sự hưởn ứng tích cực của công chúng.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ kết quả nghiên cứu, tác giả có thể mở rộng khai thác vấn đề về giám sát, đánh giá tiến trình truyền thông thông điệp trên hệ thống báo chí khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tiến trình tiếp nhận, đánh giá và phản hồi của công chúng đối với thông điệp truyền thông của báo chí khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó, đề xuất các giải pháp để hệ thống báo chí khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long xây dựng các chiến lược truyền thông, nội dung, hình thức từng thông điệp truyền thông đi vào chiều sâu và lan tỏa sâu rộng đến công chúng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

INFORMATION ON MATER’S THESIS

1.Full name: Nguyen Trung Hieu                          2. Sex: Male

3. Date of birth: 10/03/1965

4.Place to brith: Ha Noi

5.Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV Date: 4/12/2018

6. Change on academic process: none

7. The title of the thesis: The Message about the campaign “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products” in the MeKong Delta’s Press

8. Major: Journalism                                     9. Code: 8320101-01-01-UD

10. Supervisors: Dr. Tran Thị Thu Nga, Journal of theory and propaganda, Journalism and propaganda academy

11. Summary of the findings of the thesis

The thesis is consist of  three chapters:

- Chapter 1: the basic theory and practical message about “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products” in the MeKong Delta Press

- Chapter 2: Realistic Media message about the campaign “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products” in the MeKong Delta Press

- Chapter 3: Solutions to improve the quality of Media, message about the campaign “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products” in the MeKong Delta Press

To make it clear:

The author has introduced the concept like Media, Mass Media, message, types of journalism, types message. Vietnamese products and the points of view of the community party and Vietnamese government about the campaign “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products”. The journalism of Me Kong Delta started the message about the campaign The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products”. Especially, Can Tho Newspaper, Can Tho Radio and Television, Vinh Long newspaper, Vinh Long Radio and Television, Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television set up special pages, categories, thematic with positive message have propagated the campaign “The Vietnamese have the priority of consuming Vietnamese products” and received enthusiastic responses.

The author conducted survey to study realistic media message of News agencies in Me Kong Delta as well as the process of receiving messages from readers about media messages about the campaign. The author analyzed the causes of achievements and limitations. Problems facing of realistic media message about the campaign in News agencies Me Kong Delta.

The author proposed solutions to improve to the quality of media message about the campaign in Me Kong Delta Press like: solutions to the content  and ways of propagating the message in Me Kong Delta Press, solutions to the staffs of information and propaganda, solutions to public press

12. Practical applicability: The given solutions based on realistic research in Can Tho Newspaper, Can Tho Radio and Television, Vinh Long Newspaper, Vinh Long Radio and Television, Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television. The results of the research can be applied to renovate and enhance the quality and ways of media message about the compaign that spread out more and more among the public and receive positive responses from the public

13. Further research direction: From the research result, the author can widen the exploitation of supervising the process of Media messages, estimating the process of Media messages in Me Kong Delta. The process of receiving, estimating, and giving feedback of the public toward Media message of the Press system in Me Kong Delta. From that, offering solution of News agencies to have their own solutions strategies Media Messages about the campaign deepen and spread out to all the community

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây