TTLV: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia”

Thứ tư - 05/07/2023 22:21

1. Họ và tên học viên: PHẠM THANH HUỆ                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  28/02/1990
4. Nơi sinh: Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1058/QĐ-XHNV ngày 19/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                             Mã số đề tài:
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Cường
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng
Trong chương 1, tác giả khái quát một số vấn đề lý luận chung về văn phòng và hoạt động văn phòng; cơ sở lý thuyết và mục tiêu, nội dung và nguyên tắc, quy trình của việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng; trách nhiệm trong việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia
Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại chương 1, tác giả thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia dựa trên 05 tiêu chí trong Khung tiêu chí đánh giá. Để có cái nhìn toàn diện và khách quan về công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng, tác giả có tiến hành khảo sát công tác này tại 02 cơ sở đào tạo Đại học trên địa bàn. Qua đó, tác giả nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện.
Chương 3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng tại chương 2, tác giả đề xuất 03 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện khu vực miền Trung - Học viện Hành chính Quốc gia. Các nhóm giải pháp tập trung vào các vấn đề sau: nhóm giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và trình độ về chuẩn hóa hoạt động văn phòng; nhóm giải pháp về các quy phạm nội bộ; nhóm giải pháp về chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình hoạt động của văn phòng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Thứ nhất: dựa trên các kết quả nghiên cứu tại luận văn, Phân viện khu vực miền Trung có thể căn cứ xây dựng và chuẩn hóa các quy trình làm việc nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị sau khi hợp nhất Phân hiệu Quảng Nam của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Phân viện Huế của Học viện Hành chính Quốc gia.
Thứ hai: giúp lãnh đạo Phân viện có thêm nhiều chỉ đạo phù hợp với thực tế tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay để việc chuẩn hóa nói chung và chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện được hiệu quả hơn (ví dụ: đưa nội dung chuẩn hóa hoạt động văn phòng vào kế hoạch hàng năm; xây dựng các tiêu chí/tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chuẩn mực; hoàn thiện các nội dung chưa được chuẩn hóa như công tác tổ chức hội họp, sự kiện, lễ tân; xây dựng và tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi…).
Thứ ba: giúp các đơn vị thuộc Phân viện biết cách xác định những hoạt động cần được chuẩn hóa (bằng các quy chế/quy định/quy trình) và các biện pháp thực hiện quy trình chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện.
Thứ tư: là học liệu quan trọng để phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới tác giả tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuẩn hóa hoạt động văn phòng trên toàn Học viện; đồng thời nghiên cứu xây dựng các quy trình chuẩn liên quan đến hoạt động văn phòng có thể áp dụng tại Học viện nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học nói chung.
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: PHAM THANH HUE
2. Gender: Female
3. Date of birth: 28/02/1990
4. Birthplace: Lien Ha ward, Dong Anh district, Ha Noi city
5. Student recognition decision number: 1058/QD-XHNV dated 19/05/2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Standardizing office activities at the Branch of the National Academy of Public Administration in the Central region
8. Major: Office Administration                    Subject code:
9. Instructor: Doctor Nguyen Manh Cuong
10. Summary of the results of the thesis

Chapter 1. Theoretical basis for standardization of office operations

In chapter 1, the author outlines some general theoretical issues about offices and office activities; theoretical basis and objectives, contents and principles and procedures of standardizing office operations; responsibility in standardizing office operations.

Chapter 2 Standardization of office operations at Central Regional Branch - National Academy of Public Administration

Based on the scientific basis presented in Chapter 1, the author conducts a survey, assesses the status and results of standardization of office activities at the Central Regional Branch - National Academy of Public Administration based on 05 criterias in the Evaluation Criteria Framework. In order to have a comprehensive and objective view of the standardization of office activities, the author conducted a survey on this work at 02 university training institutions in the area. Thereby, the author commented and evaluated the advantages, limitations, and causes of limitations in standardizing office activities at the Branch.

Chapter 3 Proposing some solutions to improve the efficiency of standardizing office activities at the Central Regional Branch - National Academy of Public Administration

Based on the research and assessment of the current situation in Chapter 2, the author proposes 3 groups of solutions to improve the efficiency of standardizing office activities at the Central Regional Branch - National Academy of Public Administration. The solution groups focus on the following issues: the solution group aims to raise awareness and standardization level of office operations; solution group on internal regulations; solution group on standardization of office rules, regulations and operating procedures.

11. Applicability in practice

Firstly: based on the research results in the thesis, the Central Region Branch can have foundation to build and standardize the working processes to match the actual conditions at the unit after the merging of the Quang Nam campus of Hanoi University of Home Affairs to Hue Branch of the National Academy of Public Administration.

Second: help the Branch's leaders to have more instructions in line with reality at the unit in the current period so that the general standardization and standardization of office activities at the Brach can be more effective (for example: putting standardization contents of office operations into the annual plan; developing criteria/standards as a basis for checking and evaluating the results of implementation of standards; completing contents that have not been standardized such as organizing meetings, events, receptions; formulating and declaring mission, vision, core values...).

Thirdly: help the units of the Branch know how to identify the activities that need to be standardized (by regulations/rules/processes) and measures to implement the standardization process of office activities at the Branch.

Fourth: it is an important material for research and teaching.

12. Further research directions

Based on the research results in this thesis, in the coming time the author will continue to study issues related to standardization of office operations throughout the Academy; at the same time, research and develop standard procedures related to office operations that can be applied at the Academy in particular and higher education institutions in general.

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây