TTLV: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Thứ tư - 30/11/2022 04:10
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Chiến                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/11/1993
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận về chất lượng công tác hành chính văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày một số khái niệm như: các khái niệm về văn phòng, hành chính văn phòng, công tác hành chính văn phòng, chất lượng công tác hành chính văn phòng. Tiếp đó, tác giả đã đi sâu tìm hiểu vể chức năng, nhiệm vụ của công tác hành chính văn phòng; các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác văn phòng đồng thời đưa ra tiêu chí đánh giá chất lượng công tác hành chính văn phòng. Đây là cơ sở để tác giả nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác hành chính văn phòng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ở Chương 2
Chương 2. Thực trạng chất lượng công tác hành chính văn phòng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà nội
Trong Chương 2, tác giả đã trình bày khái quát lịch sử hình thành, phát triển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính. Tiếp đó, tác đi sâu nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội như: Nguồn lực thực hiện công tác hành chính văn phòng; tổ chức phổ biên, ban hành các quy định về tổ chức công tác hành chính văn phòng; thực trạng thực hiện công tác hành chính văn phòng. Từ đó, tác giả đưa ra những nhận xét, đánh giá về công tác hành chính văn phòng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hành chính văn phòng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Trong Chương 3, luận văn đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hành chính văn phòng qua khảo sát thực trạng từ Chương 2 như: Nâng cao nhận thức về công tác hành chính văn phòng; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế phối hợp với các phòng ban chức năng; tổ chức thực hiện các quy chế, quy định; giải pháp về chuyên môn, hướng tới hiện đại hóa công tác hành chính văn phòng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nghiên cứu, áp dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác hành chính văn phòng tại Nhà trường
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: NGUYEN MINH CHIEN
2. Gender: Male
3. Date of birth: November 10,1993
4. Birthplace: Hanoi
5. Student recognition decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19,2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Solutions to improve the quality of office administrative work at Hanoi Procuratorate University
8. Major: Office Administration                            Subject code: 8340406.01
9. Instructor: Dr. Cam Anh Tuan
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Rationale for the quality of office administrative work
In Chapter 1, The author presented several concepts such as: the concepts of office, office administrative work, quality of office administrative work. Next, the author has delved into the functions and tasks of office administration; The requirements affect the quality of office work, and at the same time provide criteria for evaluating the quality of office administrative work. This is the basis for the author to research and survey the current state of office administration at Hanoi Procuratorate University in Chapter 2
Chapter 2. Current situation of office administrative work at Hanoi Procuratorate University
In Chapter 2, the author presented an overview of the history of formation and development of Hanoi Procuratorate University; organizational structure, functions and tasks of the Department of Administrative Organization. Next, the author deeply researched and surveyed the current situation of office administration work of Hanoi Procuratorate University, such as: Resources for performing office administrative work; organize the dissemination and promulgation of regulations on the organization of office administrative work; performance of office administrative work. From there, the author makes comments and assessments about office administration work at Hanoi Procuratorate University.
Chapter 3. Solutions to improve the quality of office administration at Hanoi Procuratorate University.
In Chapter 3, the thesis offers some solutions to improve the quality of office administration work through surveying the current situation from Chapter 2 such as: Raising awareness about office administration; strengthen training and retraining for staff; develop a coordination mechanism with functional departments; organize the implementation of rules and regulations; professional solutions, towards modernizing office administration.
11. Applicability in practice
The research results of the thesis are the basis for Hanoi Procuratorate University to research and apply to improve the quality of office administration work at the University.
12. Further research directions

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây