TTLV: Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ ba - 25/05/2021 23:54
1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/5/1989
4. Nơi sinh: thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài của Luận văn: “Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”
8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                          Mã số: 60 32 03 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về công tác lưu trữ
    Trong chương này, tác giả đã tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề sau:
    - Làm rõ các khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước về công tác lưu trữ cũng như căn cứ pháp lý của hoạt động này.
    - Phân tích nguyên tắc, yêu cầu, nội dung của quản lý nhà nước về công tác lưu trữ.
    - Xây dựng các tiêu chí đánh giá và cách chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước về công tác lưu trữ.
Chương 2. Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
    Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tiêu chí đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước về công tác lưu trữ, tác giả đã khảo sát, phân tích, đối chiếu với kết quả công việc mà ngành lưu trữ tỉnh Ninh Bình đã làm được để đánh giá và chấm điểm hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ đó, đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác này của tỉnh Ninh Bình.
Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
    Ở chương này, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý bao gồm: tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm lưu trữ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nhóm các giải pháp nghiệp vụ, bao gồm: tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc, chỉ đạo chỉnh lý các phông hoặc khối tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo việc thu thập tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu, đặc biệt là của Lưu trữ huyện vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động lưu trữ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
    Kết quả nghiên cứu được vận dụng sẽ có tác dụng thay đổi cơ bản về công tác lưu trữ của tỉnh Ninh Bình, góp phần mạnh mẽ trong việc bảo quản an toàn, tổ chức khai thác hiệu quả, phát huy giá trị to lớn của tài liệu lưu trữ./.
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
 
1. Full name: DANG THI THANH HUYEN                  2. Gender: Female
3. Date of birth: May 2, 1989
4. Place of birth: Ninh Binh city, Ninh Binh province
5. Student recognition decision No. 3014/2019/QD-XHNV dated July 30, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on recognition of graduate students Phase 1 of 2019.
6. Changes in the training process: None
7. Thesis title: “Assessment of the quality of state management activities on archival work in Ninh Binh province”
8. Specialization: Archiving Code: 60 32 03 01
9. Scientific instructor: Dao Duc Thuan, Assoc. Prof. Dr
10. Summary of the results of the thesis:
Chapter 1. Theoretical and legal basis of state management of archival work
    In this chapter, the author has explored and clarified some of the following issues:
    - Clarifying concepts related to state management of archival work as well as the legal basis of this activity.
    - Analysis of principles, requirements and contents of state management on archival work.
    - Develop evaluation criteria and scoring methods to evaluate the effectiveness of state management on archival work.
Chapter 2. Evaluation of the effectiveness of state management of archival work in Ninh Binh province
    On the basis of theoretical research and criteria for evaluating the effectiveness of state management on archival work, the author has surveyed, analyzed and compared with the work results that the archival industry in Ninh Binh province has done. used to evaluate and score the effectiveness of state management of archival work in Ninh Binh province. From there, make comments on the advantages, limitations and causes of limitations in this work of Ninh Binh province.
Chapter 3. Solutions to improve the efficiency of state management of archival work in Ninh Binh province
    In this chapter, the author offers some solutions to improve the efficiency of state management of archival work in Ninh Binh province such as: a group of solutions on organization and management including: continuing to improve management documents, professional guidance on archival work, improve the quality of the contingent of civil servants and public employees working as archives, strengthen inspection and examination; group of professional solutions, including: strictly organizing the making of work records, directing and correcting fonts or blocks of documents formed during the operation of agencies and organizations in the locality. Provincial archives, direct the collection of archival materials of agencies and organizations belonging to the deposit, especially the District Archives into the Provincial Historical Archives, increase investment in funding and facilities for activities. storage dynamic.
11. Practical applicability:
    The applied research results will have the effect of fundamentally changing the archival work of Ninh Binh province, making a strong contribution to safe preservation, organizing efficient exploitation, and promoting the great value of the archives./.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây