TTLV: Xây dựng mô hình Công tác xã hội tại bệnh viện tuyến huyện (Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn, Ninh Bình)

Thứ năm - 20/05/2021 23:16
1. Họ và Tên: Phạm Kim Anh
2. Giới tính: Nữ                                                                                            
3. Ngày Sinh: 27/08/1997                                
4. Nơi Sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/07/2019
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng mô hình Công tác xã hội tại bệnh viện tuyến huyện (Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn, Ninh Bình).
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            
9. Mã số: 8760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả luận văn:
Đề tài “Xây dựng mô hình Công tác xã hội tại bệnh viện tuyến huyện (Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn, Ninh Bình)” đã mang lại một số kết quả nghiên cứu nổi bật như sau:
  • Nhận diện được nhu cầu sử dụng dịch vụ Công tác xã hội của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện. Mặc dù các đối tượng chưa hiểu rõ về hoạt động CTXH trong bệnh viện trước đó, nhưng khi được khảo sát về từng hạng mục dịch vụ mà CTXHBV cung cấp thì hầu hết các đối tượng tham gia khảo sát đều có nhu cầu và mong muốn các hoạt động sớm được triển khai tại cơ sở.
  • Tham khảo, học hỏi và so sánh từ một số mô hình CTXHBV mẫu tại một số cơ ở y tế lớn, từ đó xây dựng một mô hình CTXHBV phù hợp với điều kiện tình hình thực tế với Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình CTXH vừa xây dựng. Bên cạnh đó ứng dụng thực nghiệm một giải pháp vào thực tế để nhận diện mức độ khả thi của mô hình cũng hiệu quả nghiên cứu.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
Nghiên cứu đóng góp vai trò quan trọng trong tình hình thực tiễn tại cơ sở khi đang có nhu cầu xây dựng mô hình CTXH tại bệnh viện. Kết quả của nghiên cứu có giá trị tham khảo như một cơ sở khoa học tin cậy đối với không chỉ Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn mà còn với những cơ sở y tế tuyến huyện khác tại tỉnh Ninh Bình nói riêng và tại Việt Nam nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Tiếp tục triển khai và thực nghiệm các giải pháp được đưa ra trong luận văn. Từ đó rút ra được được kinh nghiệm khi ứng dụng mô hình vào thực tế cơ sở. Hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng và thành lập được một Phòng/Ban Công tác xã hội chuyên nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn.
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Kim Anh
2. Sex: Felman
3. Date of birth: 27/08/1997
4. Place of birth: Ninh My – Hoa Lu – Ninh Binh
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV at 30/07/2019.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Construction of social work models at district hospitals (Case study of Gia Vien District General Hospital, Ninh Binh Province).
8. Major: Social Work
9. Code: 8760101.01
10. Supervisors: Assoc Prof – PhD. Nguyen Hoi Loan, University of Social Sciences and Humanities.
11. Summary of the findings of the thesis:
            The master' s thesis with the theme “Construction of social work models at district hospitals (Case study of Gia Vien District General Hospital, Ninh Binh Province)”, has brought some outstanding research results as follows:
  • Identification of the need for social work services of patients, patients and medical staff at hospitals. Although the subjects have not yet understood the social work in the previous hospital before, when surveyed by each category of services, most of the subjects involved in the survey have the need and desire for early activities in the establishment.
  • Learn and compare from some social work models in a sample hospital in a large number of health clinics, thereby building a suitable model with the actual conditions of Gia Vien District General Hospital.
  • Proposal some solutions to improve the efficiency of the social work model have been built. In addition, the application of an experimental solution to the reality to identify the feasibility of the model is also effective.
12. Practical applicability, if any:
  Research plays an important role in the practical situation at the establishment of a social work model in the hospital. The results of the study are valuable as a reliable scientific basis for not only Gia Vien District General Hospital, but also in other district - level health facilities in Ninh Binh province and in Viet Nam in general.
13. Further research directions, if any:
   Continue to implement and implement solutions that are presented in the thesis. It' s learned from that experience when applying model to the base. Towards the final goal is to build and establish a professional social work department in only Gia Vien District General Hospital.
14. Thesis-related publications: No                  

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây