TTLV: Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới (So sánh với nếp sống đô thị Seoul, Hàn Quốc)

Thứ bảy - 04/04/2020 06:03

1. Họ và tên học viên: Kim Hwa Hyung                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/06/1979

4. Nơi sinh: Busan, Hàn Quốc

5. Quyết định công nhận học viên số: 2872/QĐ-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đaị học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới (So sánh với nếp sống đô thị Seoul, Hàn Quốc)

8. Chuyên ngành: Việt Nam học            Mã số: 66 22 01 13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Phương Anh, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu đề tài “Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới (So sánh với nếp sống đô thị Seoul, Hàn Quốc) để hiểu rõ hơn về nếp sống người đô thị tại Hà Nội. Nếp sống đô thị Hà Nội đã hình thành và phát triển từ rất sớm, đây là nét riêng tạo nên phong cách người đô thị Hà Nội với các đô thị khác.

Tìm hiểu nếp sống đô thị Hà Nội thời kỳ đổi mới để thấy được thực trạng nếp sống và trên cơ sở đó hiểu được những giá trị truyền thống  nào còn tồn tại, những giá trị nào mới đang hình thành trong đời sống đô thị Hà Nội.

Sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia mang lại những thay đổi trong cách sống của con người. Đã có những nỗ lực mới cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam vào năm 1985 và ở Hàn Quốc vào năm 1986. Như vậy, lối sống của những người sống ở Hà Nội thủ đô của Việt Nam và Seoul thủ đô của Hàn Quốc cũng đã thay đổi theo nhiều cách so với trước năm 1986. Thông qua bước nhảy vọt để phát triển kinh tế tại những thời điểm tương tự ở cả hai quốc gia, lối sống của người dân ở Hà Nội Việt Nam và ở Seoul Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào. Luận văn này đã tìm hiểu về xu hướng biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội trong tương lai.

Luận văn đã  cho thấy được nếp sống đô thị Hà Nội và sự biến đổi của nó trong những thời kỳ khác nhau, những nếp sống nào còn được gìn giữ, những nếp sống nào đã biến đổi và những nếp sống nào đã mất đi. Từ đó thấy được những đặc trưng tiêu biểu về nếp sống của người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Luận văn đã giúp người đọc thấy được những nhân tố tác động và những thay đổi nếp sống đô thị Hà Nội trong thời kỳ Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Trong sự so sánh với đô thị Seoul, luận văn cho thấy được sự giống và khác nhau giữa nếp sống đô thị Hà Nội với đô thị Seoul để từ đó giúp cho việc giao lưu, hợp tác lẫn nhau trong việc gìn giữ xây dựng nếp sống đô thị Hà Nội và Seoul.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu về giao lưu văn hóa trong thời kỳ hiện nay của người dân Seoul, Hàn Quốc với người dân Hà Nội, Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có 

                                                         INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Full name: Kim Hwa Hyung                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/06/1979

4. Place of birth: Busan, South Korea

5. Admission decision number: 2872/QĐ-ĐT ,  Dated November 3, 2017 of  the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Hanoi’s urban lifestyle and changes during the renovation period (Compared to the Seoul’s urban lifestyle, South Korea)

8. Major: Vietnamese Studies                                 9. Code: 66 22 01 13

10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Phuong Anh, Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese language, University of Social Sciences and Humanities, VNU

11. Summary of the thesis’s results:

Study the topic "Hanoi’s urban lifestyle and changes during the renovation period (Compared to Seoul’s urban life, South Korea)" to better understand the urban life in Hanoi. The urban lifestyle of Hanoi has been formed and developed very early, this is a unique feature that makes Hanoi urban style different from other cities.

Learn about Hanoi’s urban lifestyle during the renovation period to see its current status and on that basis, understand which traditional values still exist and which new values are being formed in Hanoi's urban lifestyle.

The economic development of a nation brings about changes in the way people live. New efforts have been made for economic development in Vietnam since 1985 and in Korea since 1986. Thus, the lifestyle of people living in Hanoi, the capital of Vietnam and Seoul, the capital of South Korea has also changed in many ways compared to before 1986. Through leaps and bounds to economic development at similar times in both countries, the lifestyles of people in Hanoi, Vietnam and in Seoul, South Korea have changed. This thesis explores the changing trend of Hanoi’s urban life in the future.

The thesis shows the urban lifestyle of Hanoi and its changes in different periods, which ones are still preserved, which ones have been changed and which ones have been lost. From that we can see the typical characteristics of the lifestyle of Hanoi people in particular and Vietnamese people in general.

The thesis has helped readers to understand the affecting factors and changes in Hanoi's urban lifestyle during Vietnam's renovation.

12. Practical applicability, if any:

In comparison with Seoul urban area, the thesis shows the similarities and differences between Hanoi’s urban lifestyle and Seoul’s, thereby helping Hanoi and Seoul exchange and cooperate with each other to preserve and build the urban lifestyle.

13. Further research directions, if any:

 Research on cultural exchanges in the current period between the people of Seoul, South Korea and the people of Hanoi, Vietnam

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây