TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa

Thứ hai - 13/04/2020 22:45

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Thịnh                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1986

4. Nơi sinh: Phú Yên

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 01 năm.

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa.

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Dung, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

(Ghi từ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

          Đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa” đã đạt được kết quả mà mục tiêu đã đề ra:

          Một là: đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài như là: các khái niệm về lễ hội, Festival, sưdu lịch Festival.... để làm công cụ cho vấn đề khai thác Festival Biển Nha Trang vào hoạt động phát triển du lịch;

          Hai là: đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa từ năm 2011 đến nay qua đó đưa ra một số đánh giá về những thành tựu đạt được cùng những hạn chế của hoạt động du lịch tại đây;

          Ba là: đề tài đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và khai thác một cách có hiệu quả Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa. Đồng thời bảo tồn, quản lý, tôn tạo và gìn giữ phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Nha Trang Khánh Hòa một cách bền vững.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn về hoạt động du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa sẽ  góp phần phát hiện những hạn chế vướng mắc và đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém để phát triển du lịch tại nơi này

          Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp khách sạn mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch – khách sạn ở các cơ sở đào tạo của nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề nhằm phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                      INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: Vũ Thị Thịnh                      2. Gender: Female

3. Date of birth: 12/12/1986

4. Place of birth: Phu Yen

5. Decision of student recognition number: 1698/QD-XHNV dated on July 11, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in the training course: Extend to 1 year.

7. Name of thesis: Research on tourist development of Nha Trang - Khanh Hoa Sea Festival.

8. Major: Tourism;                     Code: 8810101

9. Scientific instructor: Dr.  Nguyen Ngoc Dung, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

(Write from the scientific title, degree, full name and workplace)

10. Summarizing the results of the thesis:

(summarizing the results of the thesis, highlighting new results if any)

          Thesis Topic "Research on tourist development of Nha Trang - Khanh Hoa Sea Festival " has achieved the results that the objectives mentioned:

          Firstly: Thesis Topic has researched and generically covered a number of matters relating to the subject matter such as: the concepts of festivals, festivals, festival tours.... to serve as a tool for the exploitation of Nha Trang Sea Festival in tourism development activities;

          Secondly: the thesis has investigated and researched on the actual situation of tourism activities in Nha Trang - Khanh Hoa Sea Festival from 2011 to present, thereby giving some evaluation of the achievements and limitations of of tourism activities here.

          Thirdly, the topic has proposed and requested a number of solutions to contribute to the completion and effective exploitation of the Nha Trang - Khanh Hoa Sea Festival. At the same time preserving, managing, embellish  and promote the historical and cultural values of Nha Trang Khanh Hoa sustainably.

11. Practical Application Capabilities:

          From the results of practical research on tourism activities of Nha Trang Sea Festival – Khanh Hoa  that will contribute to detecting the limitations of obstacles and propose solutions  to overcome  survival, weakness for tourism development in this place.

The  Thesis is a necessary reference not only for tourism management agencies, hotel enterprises but also a monograph for tourism teaching, learning and scientific research  on  the major of  tourism - hospitality industry in our country's training facilities.    

12. Further research directions:

          Continue researching problems to develop tourism of Nha Trang Sea Festival – Khanh Hoa.

13. Thesis- related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây