TTLV: Vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống cộng đồng phụ nữ ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang hiện nay

Chủ nhật - 22/12/2019 23:06

1. Họ và tên học viên: Lê Thanh Nhớ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/08/1983

4. Nơi sinh: Tây Yên, An Biên, Kiên Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 27/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống cộng đồng phụ nữ ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang hiện nay

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60220309.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS.Vũ Văn Chung

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

 - Trình bày một cách khoa học, tổng hợp những vấn đề lý luận về vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo và tín ngưỡng, tôn giáo huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang hiện nay

- Trình bày một cách khoa học, khách quan một số vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống cộng đồng phụ nữ ở huyện An Biên hiện nay

- Rút ra một số giải pháp phát huy giá trị và hạn chế những tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống cộng đồng phụ nữ ở huyện An Biên hiện nay

 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát đánh giá thực tiển, các giải pháp trong luận văn có thể giúp cho hoàn thiện các chính sách, pháp luật về vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo và tín ngưỡng, tôn giáo huyện An Biên hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: mở rộng phạm vi nghiên cứu.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không        

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thanh Nho

2. Sex: Female

3. Date of birth: 25/08/1983

4. Place of birth: Tay Yen, An Bien, Kien Giang

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: The roles of belief and religion in the life of the women community in An Bien district, Kien Giang province nowadays

8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309

9. Supervisor: Dr. Vu Van Chung,

10. Summary of thesis result:

- Presenting scientifically, synthetically theoretical issues on the roles of belief, religion and belief, religion in An Bien district, Kien Giang province nowadays

- Presenting scientifically and objectively some roles of belief and religion to the life of the women community in An Bien district today

- Pointing out some solutions to promote the value and limit negative points of belief and religion in the life of the women community in An Bien district today

11. Practical applicability: The results of comprehensive research, practical evaluation, and solutions in the thesis can help perfect policies and laws on the roles of belief, religion and belief, religion in An Bien district nowadays.

12. Further research directions: Expanding the scope of research.

13. The published works are related to the thesis:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây