TTLV: Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ, quyền hạn trên báo chí

Thứ tư - 25/12/2019 04:09

1. Họ và tên học viên: Phạm Thu Hường:                                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/05/1992

4. Nơi sinh: Bạch Đằng – Tiên Lãng – Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập đến ngày 11/1/2020

7. Tên đề tài luận văn: Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ, quyền hạn trên báo chí

8. Chuyên ngành: Báo chí học;              Mã số: 60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Xuân Sơn, Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn là kết quả của sự nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá của tác giả về việc thông tin vấn đề lạm dụng CVQH trên báo điện tử. Trong chương 1, luận văn đã trình bày một số khái niệm liên quan đến báo chí và vấn đề lạm dụng chức vụ, quyền hạn; tóm tắt tình hình chung của vấn đề lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, trong chương 1 còn đề cập đến quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn cũng như vai trò của báo chí trong việc thông tin về vấn đề này. Với sự tác động mạnh mẽ, nguồn thông tin phong phú, đa chiều, báo chí đã tích cực tham gia vào việc thông tin về vấn đề lạm dụng CVQH. Trong đó, chúng ta phải kể đến sự đóng góp của ba tờ báo điện tử VnE, Dân trí, Tuổi trẻ.

Trong chương 2, ba tờ báo đã tập trung phản ánh thực trạng báo động của vấn đề lạm dụng CVQH trong 5 lĩnh vực chính đó là chính trị, hành chính, kinh tế, tư pháp, thông tin. Các bài báo cũng đề cập đến nguyên nhân và một số giải pháp cho vấn đề thông qua nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế, luật sư, đại biểu quốc hội… Về hình thức chuyển tải thông tin, các bài viết đều được sắp xếp tại các chuyên mục như Chính trị, Kinh tế, Pháp luật…. Để bài viết thu hút được người đọc hơn, nhà báo đã khéo léo sử dụng các nhiều thể loại báo chí với thế mạnh riêng. Kết hợp với đó là việc sử dụng các thủ pháp báo chí như nghệ thuật viết tít, viết sapô, sử dụng ngôn ngữ phi văn tự. Tất cả các yếu tố này đã góp phần quan trọng vào việc truyền tải thông tin đến với độc giả.

Từ kết quả phân tích, khảo sát các bài báo trong chương 2, chương 3 đã đưa ra những đánh giá và giải pháp thông tin về vấn đề lạm dụng CVQH trên báo điện tử Việt Nam. Những ưu điểm cần được phát huy, còn những hạn chế cần phải được thay đổi. Một số phương hướng, đề xuất nhằm giúp cho việc thông tin về vấn đề lạm dụng CVQH không chỉ có vai trò đối với các tờ báo khảo sát, mà còn có vai trò quan trọng đối với báo chí truyền thông nói chung, báo mạng điện tử nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và những ai quan tâm về vấn đề lạm dụng chức vụ, quyền hạn trên báo chí.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phạm Thu Hường                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 1992, May 01st                        

4. Place of birth: Bach Dang Commune, Tien Lang District, Hai Phong City

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV   Dated 2017, July 11th

6. Changes in academic process: Extend studying until 2020, January 11th

7. Official thesis title: Information about issues of abuse of posts and rights in the press

8. Major: Journalism                                                    9. Code: 60320101

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Dương Xuân Sơn, School of Journalism and Communication

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis is the result of the research, synthesis and evaluation of the author about the Information about issues of abuse of posts and rights in the electronic journal. In chapter 1, the thesis presents concepts related to the press and the issue of abuse of posts and rights; summaries of the general situation of abuse of posts and rights in the current period. In addition, chapter 1 also mentions the views and policies of the Party and the State about the issue of abuse of posts and rights as well as the role of the press in providing its information. With the strong impact, large and multidimensional information sources, the press has been actively involved in the information on the issue of abuse of abuse of posts and rights. In particular, we have to mention the contributions of three electronic journal VnE, Dan Tri, and Tuoi Tre.

In chapter 2, the three e-journal focus on reflecting the alarming situation of the problem of administrative violations in 5 main fields: politics, administration, economy, justice and information. The articles also mention causes and solutions to the problems through many opinions of economists, lawyers, parliamentarians, etc. In the form of information transmission, the articles are arranged in categories such as Politics, Economics, Law, etc. To make the article more attractive to readers, the journalist utilize many types of journalism with its strengths cleverly. Combined with that is the use of newspaper tactics such as the art of writing headlines, writing sapos, using non-written language. All of these factors have contributed significantly to the transmission of information to readers.

From the results of analysis and survey of articles in chapter 2, chapter 3 has given assessments and information solutions on the problem of abuse of landscape-based media in Vietnam electronic newspaper. The advantages need to be promoted, and the limitations need to be changed. A number of directions and recommendations to help the information on the matter of abuse of administrative issues not only play a role in survey newspapers, but also an important role for the media in general and the online media, e-journal in particular.

12. Practical applicability, if any: The thesis is a good reference for training and research institutions and those who are concerned.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây