TTLV: Tổ chức sản xuất Mega story của báo điện tử: Một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng

Chủ nhật - 29/12/2019 20:05

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Việt                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/10/1980

4. Nơi sinh:        Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số:  1698/QĐ - XHNV Ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất Mega story của báo điện tử: Một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                             ; Mã số: 60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hào – Giảng viên Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Mục đích, công trình nghiên cứu “ Tổ chức sản xuất Mega story của báo điện tử: Một số vấn đề lý luận và giải pháp ứng dụng” mang ý nghĩa to lớn, để tìm hiểu và phổ biến rộng rãi loại hình báo chí mới này. Từ đó rút ra được bài học cho việc, làm sao các tác phẩm báo chí điện tử có thể thu hút nhiều hơn lượng bạn đọc trong môi trường internet phải chia sẻ độc giả như hiện nay. Đồng thời, công trình cũng điều tra, khảo sát nghiên cứu công chúng truyền thông đại chúng trong mối tương tác với báo điện tử và thể loại Mega story trên báo điện tử. Để đánh giá đúng, người làm luận văn tiến hành khảo sát, tổng kết, mô tả, phân tích công chúng đọc báo điện tử nói chung và Mega story tại Hà Nội qua cuộc điều tra vào tháng 7/2019 trên cơ sở các câu hỏi nghiên cứu. Từ nghiên cứu thể loại Mega story, tác giả luận văn đã làm rõ hơn về nội dung, hình thức, cách thức sản xuất, mức độ tương tác của độc giả với thể loại báo chí mới này.

 Việc sản xuất, các tác phẩm Mega story có nhiều tương đồng và khác biệt với các thể loại báo chí khác về nội dung và hình thức như: Tít, sapo, nội dung đều là các thể tài báo chí. Tuy nhiên, nội dung của Mega story là hết sức chuyên sâu theo kiểu tạp chí. Hình thức trình bày của Mega story vô cùng đặc biệt, là tổng thể các loại báo chí khác như có cả text, video, âm thanh, hình ảnh, đồ họa..vv. Chính vì thế, khi sản xuất thể loại báo chí mới này, đòi hỏi không chỉ đầu tư lớn về thời gian, nhân lực và tài chính mà còn cả tư duy làm báo. Vì vậy, số lượng tác phẩm và cơ quan báo chí ở Việt Nam sản xuất thể loại này vẫn còn khá khiêm tốn.   

Mặt khác, luận văn cũng nghiên cứu rõ hơn về mức độ công chúng đón nhận Mega story trên báo điện tử hết sức cao với 55% đến 56% bạn đọc theo dõi hàng ngày, 35% đến 36% tuần vài lần. Nếu tính chung con số này tương ứng với khoảng 90% đến 91%  người đọc Mega story trên báo điện tử.

Những kiến nghị trong luận văn được rút ra từ một nghiên quy mô vừa, khảo sát công chúng tại Hà Nội, vì thế chỉ mang tính gợi mở và cần tiếp tục được thảo luận, nghiên cứu sâu hơn ở bậc học cao hơn. Đồng thời, đóng góp tốt hơn vào sự phát triển của thể loại Mega story trên báo điện tử ở nước ta.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Việc ứng dụng, đề tài luận văn này có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Trên thực tế nghiên cứu, tác giả luận văn đã gặp gỡ trực tiếp với những người tổ chức sản xuất thể loại báo chí mới này. Đồng thời, thể loại báo chí mới này đã được ứng dụng sản xuất tại chính các cơ quan báo chí khi nghiên cứu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Đề tài có thể được nghiên cứu sâu hơn ở bậc học cao hơn, với hướng nghiên cứu về việc khi sản xuất, phổ biến thể loại này có cần chuyển đổi mô hình tòa soạn từ truyền thống sang Hội tụ không?.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 

                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Van Viet                          2. Sex:        Male

3. Date of birth: 14/10/1980                                4. Place of  birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV ;  Dated : 11/7/2017.

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Organization of Mega Story production of electronic media: Some theoretical issues and applied solutions.

8. Major: Journalism                       9. Code: 60320101

10. Supervisors: Associate Professor PhD: Vu Quang Hao - Institute of Journalism and Communication Training, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

The purpose on research work "Organizing Mega story production of electronic media: Some theoretical issues and applied solutions" has great significance, to understand and popularize new types of journalism. Since then, we have learned a lesson for how electronic media works can attract more readers in the internet environment to share readers today. At the same time, the project also investigated, surveyed and researched the mass media in the interaction with electronic media and Mega story genre in this new type. In order to assess properly, the dissertation conducts surveys, summarizes, describes and analyzes the general public reading electronic media in general and Mega Story in Hanoi through a survey in July 2019 on the basic sentences, research questions. From researching the Mega story genre, the author has clarified the content, form, production method, and level of interaction of readers with this new type of journalism.

The production and Mega Story works have many similarities and differences with other types of newspapers in terms of content and form such as title, chapeau and content are all press subjects. However, the content of the Mega story is very magazine-specific. The presentation format of Mega Story is very special. It is a combination of many types such as text, video, audio, images, graphics, etc. Therefore, while producing this new type of journalism, it requires not only large investment in time, manpower and finance but also journalism way of thinking. Therefore, the number of works and press agencies in Vietnam producing this genre is still quite modest.

On the other hand, the thesis also investigates the level of public acceptance of Mega Story in online newspaper with 55% to 56% of readers follow daily, 35% to 36% weekly. In general, this number corresponds to about 90% to 91% of Mega Story readers in online newspaper.

The recommendations in the thesis are drawn from a medium-sized study, the public survey in Hanoi, so it is only suggestive and needs to be further discussed and studied at higher levels. At the same time, this research has better contribution to the development of Mega story genre in electronic media in Vietnam.

12. Practical applicability, if any: The application and thesis of this thesis has high practical application value. In fact, the author of the thesis met directly with the organizers of the production of this new type of journalism. At the same time, it has been applied to production in the press agencies themselves while researching.

13. Further research directions, if any: The topic can be further studied at higher levels. With the direction of research on production, dissemination of this genre should be changed from traditional office model to convergence?

14. Thesis-related publications:

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây