TTLV: Sự phù hợp của người lao động với tổ chức (qua khảo sát tại công ty cổ phần đào tạo ASK)

Thứ sáu - 06/12/2019 04:23

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Hà                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/09/1994

4. Nơi sinh:  Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/2017/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Sự phù hợp của người lao động với tổ chức (qua khảo sát tại công ty cổ phần đào tạo ASK)

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                  Mã số: 60310401

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Sự phù hợp của người lao động với tổ chức là sự tương thích về nhu cầu, mong muốn, sở thích của người lao động với các giá trị, chuẩn mực của tổ chức mà họ đang làm việc và ngược lại bản thân người lao động cũng đáp ứng được các nhu cầu mà tổ chức đang tìm kiếm.

Nhìn một cách tổng thể, thực trạng về sự phù hợp của người lao động với tổ chức biểu hiện ở các mặt: phù hợp về mặt cá nhân, phù hợp về mặt công việc, phù hợp về mặt giá trị, phù hợp với đồng nghiệp, phù hợp với người lãnh đạo. Trong đó, sự phù hợp về mặt cá nhân có tác động mạnh đến thực trạng về sự phù hợp của người lao động với tổ chức tại công ty cổ phần đào tạo ASK.

Nhận thức về sự phù hợp của người lao động với tổ chức phụ thuộc vào các yếu tố sau: tính chất công việc, sự cam kết của tổ chức, mức độ hài lòng trong công việc, thương hiệu tổ chức. Trong đó, yếu tố thương hiệu tổ chức có tác động mạnh hơn đến nhận thức của người lao động về sự phù hợp của họ với tổ chức.

Một số biện pháp để cải thiện sự phù hợp của người lao động với tổ chức tại công ty cổ phần đào tạo ASK gồm: Tăng thưởng, cải thiện mức lương hiện tại và điều kiện làm việc. Thay đổi quy định, chế tài…Tăng cường sự quan tâm từ phía ban giám đốc đến các nhân viên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Với những kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã cung cấp một bức tranh tổng quan về vấn đề sự phù hợp của người lao động với tổ chức tại công ty cổ phần đào tạo ASK cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về sự phù hợp này của người lao động. Từ đó cho thấy việc nâng cao nhận thức về sự phù hợp của người lao động với tổ chức là rất quan trọng, bên cạnh đó các biện pháp tác động từ chính bản thân người lao động và doanh nghiệp cũng đóng vai trò không nhỏ như: người lao động cần có những lựa chọn và cách thức lựa chọn hình thức lao động phù hợp, giúp bản thân cảm thấy hài lòng và từ đó xây dựng tiền đề cho sự phù hợp với doanh nghiệp cao hơn. Về phía doanh nghiệp: doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống lương cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc lý tưởng cùng những phương tiện thích hợp cũng như cần quan tâm đến nhu cầu nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                             INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyễn Thu Hà                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 30th  September 1994                                    

4. Place of birth: Hoa Binh

5. Decision of student recognition No: 1698/2017/QĐ-XHNV-ĐT of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7. Official thesis title: The suitability of employees for the organization (through a survey at ASK Training Joint Stock Company)

8. Major:  Psychology                                Code: 60310401

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr Le Thi Minh Loan

10. Summary of the theses results:

The appropriateness of employees with the organization is the compatibility of the employees' needs, wants and interests with the values ​​and standards of the organization they are working with and the employees themselves. also meet the needs the organization is seeking.

In general, the situation of the workers' suitability with the organization manifests itself in the following aspects: personal fit, work-related, value-based, and co-compliant. career and match the leader. In particular, the appropriate expression of the individual has a strong impact on the situation of the suitability of employees with the organization at ASK training joint stock company.

Perceptions of the workers' suitability with the organization depend on the following factors: the nature of the work, the commitment of the organization, the level of job satisfaction, the organization's brand. In particular, the organizational brand element has a stronger impact on employees' perceptions of their relevance to the organization.

Some measures to improve the workers' compliance with the organization at ASK training joint stock company include: Increasing bonuses, improving the current salary and working conditions. Change rules, sanctions ... Increase the interest from the board of directors to the staff.

11. Practical applicability:

With the results obtained from the process of theoretical and practical research, the thesis provides an overview of the employee's suitability for the organization at ASK training joint stock company as well as Factors affecting workers' perceptions of conformity. From that, it is important to raise awareness about the workers' suitability with the organization, besides the impact from workers and businesses themselves plays a significant role as well. : Employees need to make choices and ways to choose the right type of labor, help themselves feel satisfied and thereby build a premise for higher business suitability. On the business side: businesses must build a competitive salary system, businesses need to provide employees with the ideal working environment and appropriate facilities as well as pay attention to the needs of the people. labor in the enterprise.

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None                    

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây