TTLV: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước hiện nay

Thứ năm - 28/11/2019 22:22

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hải Đăng               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08-09-1993

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ - XHNV ngày 11/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Anh Cường, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, Luận văn xây dựng các tiêu chí trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam. Từ đó, Luận văn chỉ ra thực trạng lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước hiện nay, những vấn đề đặt ra và dự báo những nhân tố tác động tới quá trình lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện Nhà nước thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Luận văn kiến nghị các nhóm giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền, vấn đề  xây dựng và hoàn thiện Nhà nước.

Kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể được vận dụng để đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Đảng lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương.

-  Vai trò của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (nếu có)

                                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Hai Dang

2. Sex: Male

3. Date of birth: September 08th, 1993               

4. Place of birth: Hanoi city

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV; Dated: July 11­­­­th, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The Current Leading Role of the Vietnam's Communist Party in Building and Completing the State

8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01

9. Scientific supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Anh Cuong , Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the results of the thesis:

Based on the research of theoretical issues on the leading role of the ruling party in building and completing the State, the thesis builds criteria in the leadership of the Vietnam's Communist Party for the work build and completing the Vietnamese State. From there, the thesis shown the reality state of leadership for construction and completing of the State, issues pose and forecasts of factors affecting the process of leadership of construction and completing of the State in the coming time.

On that basis, the thesis proposes basic solutions to enhance the Party's leadership in building and completing the State in the coming time.

11. Practical applicability:

The thesis can be used as a reference for research and teaching on the leadership role of the ruling party, the issue of building and completing the State.

The dissertation research results can be applied to offer solutions and tasks to enhance the leadership of the Vietnam's Communist Party in building and completing the current State.

12. Further research directions:

- The Vietnam's Communist Party leading the building, completing of local governments. 

- The role of the people in building and completing the State.

13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây