TTLV: Nghiên cứu trách nhiệm xã hội tại khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

Thứ ba - 07/01/2020 20:52

1. Họ và tên học viên: PHẠM THỊ MINH NGUYỆT                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/03/1983

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  ngày 11 tháng 07năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 6 tháng

7. Tên đề tài luận văn: “NGHIÊN CỨU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI KHÁCH SẠN SHERATON NHA TRANG VÀ KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY NHA TRANG”.

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM HỒNG LONG – Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội tại các khách sạn ở Nha Trang nói chung và trách nhiệm xã hội tại khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang là vấn đề hết sức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:

Một là, tổng quan lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp khách sạn nói riêng cùng một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội của các khách sạn trên thế giới và ở Việt Nam.

Hai là, luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang với các khía cạnh cụ thể bao gồm trách nhiệm xã hội trong quản lý nội bộ, trách nhiệm xã hội với đối tác, trách nhiệm xã hội với khách hàng, trách nhiệm xã hội với môi trường và trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Từ đó, luận văn đưa ra những đánh giá về ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của hai doanh nghiệp khách sạn nói trên.

Ba là, luận văn đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các khách sạn này nói riêng và của các khách sạn trên địa bàn Nha Trang nói chung, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại các khách sạn ở Nha Trang trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn thực hiện trách nhiệm xã hội tại khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, luận văn chỉ ra những điểm hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp khách sạn ở  Nha Trang để hoàn thiện hơn hoạt động này, góp phần phát triển du lịch bền vững tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp khách sạn mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch – khách sạn ở các cơ sở đào tạo của nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về trách nhiệm xã hội tại các cơ sở lưu trú du lịch tại Khánh Hòa.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:PHAM THI MINH NGUYET                      2. Gender:     Female

3. Date of birth:  27th March, 1983

4. Place of birth: Khanh Hoa Province                             

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV           Dated 11th July, 2017         

6. Changes in academic process: Extend to 6 months

7. Official thesis title: “STUDY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SHERATON NHA TRANG HOTEL AND MUONG THANH LUXURY NHA TRANG HOTEL”.  

8. Major: Tourism                                                  Code: 8810101                                          

9. Scientific Supervisors: Assoc. Prof., Ph.D. Pham Hong Long – Dean, Lecturer, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Researching corporate social responsibility in hotels in Nha Trang and social responsibility in Sheraton Nha Trang hotel and Muong Thanh Luxury Nha Trang hotel is a very practical issue, consistent with the current situation now on. Basically, the thesis has achieved the following main research results:

Firstly, found out the theoretical overview of corporate social responsibility in general and of hotel enterprises in particular as well as some lessons learned in the process of implementing social responsibility of hotels in the world and in Vietnam.

Secondly, analyzed and assessed the current status of social responsibility implementation of Sheraton Nha Trang hotel and Muong Thanh Luxury Nha Trang hotel with specific aspects including social responsibility in internal management, social responsibility to partners, social responsibility to customers, social responsibility to the environment, and social responsibility to the community. Since then, the thesis made specific assessments on the advantages and limitations in implementing the social responsibility of the two hotels mentioned above.

Thirdly, the thesis proposes solutions and recommendations to enhance the implementation of social responsibility of these hotels in particular and of hotels in Nha Trang in general, contributing to promote the efficiency of implementing social responsibility at hotels in Nha Trang in the near future.

11. Practical applicability, if any:

From the results of practical research on corporate social responsibility at Sheraton Nha Trang Hotel and Muong Thanh Luxury Nha Trang Hotel, the thesis points out the limitations in the implementation of social responsibility in hotel businesses in Nha Trang to improve this, contribute to sustainable tourism development in Nha Trang, Khanh Hoa.

The thesis is a necessary reference not only for tourism management authorities, hotel enterprises but also a monograph for tourism-hotel teaching, learning and scientific research in our educational school.

12. Further research directions, if any:

Continuing to research on corporate social responsibility at various tourist accommodation facilities in Khanh Hoa.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây