TTLV: Vai trò của báo ảnh đối với đồng bào dân tộc Khmer hiện nay

Thứ tư - 28/10/2020 04:51

1. Họ và tên học viên: LÂM PHÚ HỮU            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/02/1987

4. Nơi sinh: Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: VAI TRÒ CỦA BÁO ẢNH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER HIỆN NAY

8. Chuyên ngành:  Báo chí học                         Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS.  NGUYỄN LINH KHIẾU; công tác tại Tạp chí Cộng Sản

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tăng cường phát triển kinh tế, nỗ lực xoá đói giảm nghèo trong vùng đồng bào Khmer là để thực hiện quyền bình đẳng đối với các dân tộc, góp phần quan trọng trong việc giải toả những nguyên nhân sâu xa có thể dẫn đến những xung đột mang tính chất sắc tộc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào Khmer ở miền Tây Nam bộ, chính vì thế cần tập trung nghiên cứu những giải pháp, điều kiện để giúp đồng bào Khmer thoát nghèo một cách thiết thực.

Cái nghèo đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân dân. Việc tuyên truyền về xóa đói để nâng cao nhận thức của mọi người để thấy tầm quan trọng của việc phòng, chống cái nghèo, hạn chế những thiệt hại do cái nghèo gây ra trong tương lai. Đã đến lúc chúng ta phải khẩn trương hành động để phòng, chống cái nghèo và tái nghèo hiện nay là vô cùng cấn thiết.

Thời gian qua Báo ảnh Đất Mũi đã có những đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền về chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Khmer, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Vì báo chí địa phương luôn phải chịu một áp lực không nhỏ trong việc lựa chọn những sự kiện để truyền tải đến đồng bào, do quan điểm của chính quyền địa phương cũng như quan điểm cục bộ ở phần đông lãnh đạo báo. Ngoài ra, phần lớn thông tin, sự kiện đưa ra dư luận là để khen ngợi mà ít khi lột tả được những biểu hiện tiêu cực ở địa phương.

Luận văn này đã đề cập và giải quyết những nội dung cơ bản như sau:  Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp cho từng vùng, từng giai đoạn... và huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống cái nghèo thông qua công tác tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo để mọi người nhận thức, rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm thay đổi hành vi, thực hiện đạt hiệu quả.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan lãnh đạo báo chí về công tác chỉ đạo, cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo, phải nhìn nhận tầm quan trọng của việc xóa đói giảm nghèo phân loại đối tượng để tuyên truyền, đào tạo đội ngũ làm báo chuyên sâu viết về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ kinh phí trong phát hành các ấn phẩm báo song ngữ.

Hệ thống và làm rõ những lý luận cơ bản về vấn đề xóa đói giảm nghèo; khẳng định vai trò, vị trí của Dân tộc trong sự nghiệp phát triển của đất nước; khái lược về vùng đất và đồng bào Khmer ở miền Tây Nam bộ, khái niệm về báo in trong vấn đề xóa đói giảm nghèo.

Qua khảo sát, làm rõ những ưu điểm, hạn chế của công tác tuyên truyền nói chung và tờ song ngữ Việt – Khmer nói riêng. Sự phong phú, đa dạng, cập nhật tính chiến đấu của thông tin, của nhiều tác phẩm báo chí còn chưa cao; chất lượng các ấn phẩm thực tế chưa đáp ứng nhu cầu của công chúng và đồng bào Khmer. Từ đó làm hạn chế việc tiếp sự nhận thông tin đối với công chúng là đồng bào Khmer.

Luận văn đã đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về chính sách dân tộc cho đồng bào Khmer đối với các cơ quan chức năng và cả lãnh đạo các cơ quan báo chí.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LAM PHU HUU                           2. Sex: Men

3. Date of birth: 28/02/1987                               4. Place of  birth: Ca Mau

5. Admission decision number:  Admission Decision No. 3617/2018 / QD-XHNV, dated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process:  No

7. Official thesis title: THE ROLE OF EACH LAND REPORT ON KHMER POPULATION NOW

8. Major:  Journalism school                               9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: Improving economic development and reducing poverty effortfully in Khmer’s living area are actions of rights to equal Ethnic groups. They also play a significant role in solving profound cause for ethnical conflict. To eliminate hunger and to reduce Ethnic poverty, especially Southwestern Khmer, it is necessary to focus on researching solutions and conditions which help Khmer escape their poverty.

Poverty has been influencing people development. Propagandizing poverty reduction is to enhance people aweareness about the importance of preventing poverty and restricting the future damage that causes from poverty. It is imperative to prevent povery and reimpoverishing at this moment.

Over this period, Dat Mui Illustrated Magazine has made great contributions to propaganda on poverty reduction policies for Khmer people, but its effectiveness is not high. Because the local press is always under a great pressure to choose events to convey to the people, due to the views of the local authorities as well as the local views of most media leaders. In addition, most of the information and events raised public opinion were to praise but rarely describe the negative local expressions.

This thesis has mentioned and resolved the following basic contents: Promoting the role of Party committees and authorities in the leadership, planning and building solutions for each region, each period ... and mobilize community strength in the implementation of the Party and State's policies on poverty prevention and control through propaganda on poverty alleviation to make people aware, learn from experience and improve Responsibility to change behavior, effective implementation.

Strengthening the leadership of press leaders in the direction, coordination and information provision in poverty reduction propaganda, recognizing the importance of poverty alleviation categorize objects to propagate and train a team of specialized journalists to write about poverty reduction, to support funding in the distribution of bilingual newspapers.

Systemize and clarify basic theories about poverty alleviation; affirming the role and position of the Nation in the country's development; the concept of the Khmer land and people in the South West, the concept of printed newspapers in the issue of poverty reduction.

Through the survey, clarifying the advantages and limitations of propaganda in general and the Vietnamese - Khmer bilingual newspaper in particular. The richness, diversity, and combativeness of information and many press works are not high; The quality of publications has not actually met the needs of the public and the Khmer people. Since then, it limits the reception of information to the public who is the Khmer people.

Proposing a system of solutions to improve the quality and effectiveness of propaganda on ethnic policies for Khmer people to functional agencies and leaders of press agencies.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây